ᒥᔽᒋᒧᐅᓂᔪᐤ ᑲ ‍ ᒥᓯᓇᐊᐧᒃ
ᒪᑎᔪᐤ
ᑕᓐ ᐊ ᐃᓯ ‍ ᐊᔨᒧᑕᒡ ᐅᑕ ᒥᓯᓇᐃᑭᓂᒡ
ᐊᔪᐅᒄ ᐅᔭ ᒪᑎᔪᐤ ᑲ ‍ ᐃᑎᓯᓇᐃᒐᑦ ᒥᔽᒋᒧᐅᓂᔪᐤ ᐊ ‍ ᐊᔨᒧᑕᐧᒃ᙮ ᐎᔾ ᐸᐃᒄ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᒋᓴᔅ ᐅᒋᔅᒋᓄᐊᒧᐛᑭᓇ ᑲ ‍ ᓂᓱᓴᐳᔨᒋ᙮ ᒍᐤ ᐃᔪᐛ ᒋ ‍ ᒥᓯᓇᐊᒧᐛᐤ ᐅᔭ ᑲ ‍ ᒥᓯᓇᐃᒐᑦ᙮ ᐅᔭ ᒪᒃ ᑲ ‍ ᐃᑎᓯᓇᐃᒐᑦ ᒋ ᐎ ‍ ᐛᐸᑎᔭᐤ ᑕᑈ ᙭ᑕ ᐊᒋ ‍ ᐊᐎᔨᒋ ᐊᓂᔭ ᒋᓴᓴ, ᑕᑈ ᐊᐅᑯᓂ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᑲ ‍ ᐃᑎᑯᒡ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᒐ ᐸᒋ ‍ ᐃᑎᓴᐛᔨᒋ ᐊᓐᑕ ᐊ ‍ ᑕᒡ᙮ ᐊᓂᔭ ᑕᓐ ᑲ ‍ ᐃᔅᒋᔄᔨᒋ ᐊᓂᔭᐧᑲ ᐛᔅᑭᒡ ᐅᒋᔅᒋᐛᐃᒐᓱᐛ ᐊᐅᑯᓐ ᐊᓂᔭ ᑲ ‍ ᐛᐎᑎᒧᐛᑦ ᐅᔭ ᐃᔪᐛ ᒐᒋ ᑕᑈᑎᒥᔨᒋ ᐊᔪᐅᒄ ᐅᔭ ᑕᑈ ᐅᒋᓴᐅᒋᒪᒧᐛᐛ᙮ ᒋ ‍ ᐎᑎᒧᐛᐤ ᑭᔭ ᑕᓐ ᑲ ᐃᓯ ‍ ᒋᔅᑯᑎᒪᒐᔨᒋ ᒋᓴᓴ ᐊ ‍ ᐊᔨᒧᑎᒥᔨᒋ ᒋᒋᒋᓯᒄ ᒋᓴᐅᒋᒪᐅᓂᔪᐤ᙮