ᐊᒃᓱᑕᔅ
ᓂᔅᑎᒻ ᐛᑕᒂᒡ ᐅᑕ ᒥᓯᓇᐃᑭᓂᒡ
ᐊᒃᓱᑕᔅ ᐊ ‍ ᐃᓇᓄᐅᒡ “ᐊ ‍ ᔅᑐᑕᓄᐅᒡ” ᐃᔅᒋᔄᒥᑭᓐ ᑭᔭ ᐊᑯᑕ ᐃᔭᔨᒧᑕᒡ ᐊ ‍ ᒋᔅᑕᔨᑕᒂᒡ ᐎᐱᒡ ᑲ ‍ ᐃᔅᐱᔨᒡ ᐃᔅᕋᐃᓪ ᐃᔪᒡ, ᐅᑕ ᒥᔪᐎᑕᑭᓄᐅᒡ ᒥᓯᓇᐃᑭᓂᒡ᙮ ᑲ ‍ ᔅᑐᑕᒡ ᐃᔅᕋᐃᓪ ᐃᔪᒡ ᐃᒋᑉᑎᒡ ᐅᒡ, ᐊᓐᑕ ᑲ ‍ ᐅᑦ ᐊᐱᒋᐊᑭᓂᑐᐛᑭᓄᐅᒡ᙮
ᓇᐎᒡ ᐃᓯᓇᑯᓐ ᐅ ᒥᓯᓇᐃᑭᓐ: 1) ᑲ ‍ ᐱᐧᑯᐛᑭᓄᐅᒡ ᐃᑉᕈᐤ ᐃᔪᒡ ᐊᓐᑕ ᑲ ‍ ᐅᑦ ᐊᐱᒋᐊᑭᓂᑐᐛᑭᓄᐅᒡ᙮ 2) ᓴᐃᓇᐃ ᐱᔅᑯᑎᓇᒡ ᑲ ᐃᓯ ‍ ᐊᑐᒐᒡ᙮ 3) ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ ᑲ ‍ ᐃᑐᑎᒧᐛᑦ ᓂᔅᑯᒧᑐᐅᓂᔪᐤ ᐅᑦ ᐃᔨᒪ ᐊᓐᑕ ᓴᐃᓇᐃ ᐱᔅᑯᑎᓇᒡ, ᐊᓂᔭ ᑲ ‍ ᒥᔭᑦ ᒥᔪᐃᑕᑎᓯᐤ ᑭᔭ ᒥᓯᐛ ᑕᑐ ᐃᔪᐤ ᑭᔭ ᐊᔭᒥᐊᐛᑎᓯᐤ ᐎᓱᐛᐅᓇ ᒐ ‍ ᐃᑕᑎᓯᔨᒋ ᑭᔭ 4) ᑲ ‍ ᒋᒥᑕᒡ ᑭᔭ ᑲ ‍ ᐅᓯᑕᒡ ᒐᒂᔪᐛ ᒐ ‍ ᐊᐱᑎᓂᔨᒋ ᐊᓐᑕ ᐃᔅᕋᐃᓪ ᐃᔪᒡ ᒐ ‍ ᐊᔭᒥᐊᒡ, ᑭᔭ ᐎᓱᐛᐅᓇ ᒐ ‍ ᐃᔨᑎᒡ ᐊᔭᒥᐊᐅᒋᒪᐅᒡ ᑭᔭ ᐊᔭᒥᐊᔅᑐᐛᑭᓄᐅᑦ ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ᙮
ᒥᔪᐎᑕᑭᓄᐤ ᐅᑕ ᒥᓯᓇᐃᑭᓂᒡ ᒐᒂᔪᐤ ᑲ ‍ ᐃᑐᑕᐧᒃ ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ, ᒪᒂᒡ ᑲ ‍ ᐱᐧᑯᐛᐊᑦ ᐅᑦ ᐃᔨᒪ ᑲ ‍ ᐅᑦ ᐊᐱᒋᐊᑭᓂᑐᐛᑭᓄᐎᒋ ᑭᔭ ᑲ ‍ ᑐᑐᐛᑦ ᒐᒋ ᐃᑎᔅᑲᓇᓯᔨᒋ ᓂᑲᓄᒡ ᐊ ᐃᓯ ‍ ᐊᔅᐸᔨᒧᔨᒋ᙮
ᒧᓱᔅ ᐊᓐ ᒋᒋᐛ ᐃᔭᔨᒧᒪᑭᓄᐤ ᐅᑕ ᒥᓯᓇᐃᑭᓂᒡ, ᐊᓂᔭ ᐊᐛᔪᐛ ᑲ ‍ ᐎᔭᔨᒪᑦ ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ ᒐᒋ ᒋᔅᒋᓄᑕᔨᒋ ᐅᑦ ᐃᔨᒪ ᐃᒋᑉᑎᒡ ᐅᒋ᙮ ᐊ ‍ ᐎᑕᒋ ᐸᐃᑯᔪᐤ ᐃᑎᓱᐛᐅᓇ ᐊᓐᑕ 20 ᐱᓯᑎᓯᓇᐃᑭᓂᒡ ᐊᐅᒄ ᒪᐅᒡ ᐊ ‍ ᒥᓴᒡ ᒐᒂᓐ ᒐᔅᒐᔨᑕᒂᒡ ᐅᑕ ᒥᓯᓇᐃᑭᓂᒡ᙮