ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ ᑲ ‍ ᐃᔨᒪᐊᑦ ᒧᓱᓴ
Exodus 3.1-15 (Proper-17 Year A)
3
ᐸᐃᒂᐤ ᒐᓯᑲᔨᒡ,
ᒧᓱᔅ ᒋ ‍ ᑭᓄᐛᔨᒪᐤ ᐅᒋᓴᐃᔨᒪ ᒐᑦᕈᐛ,
ᒥᑎᐊᓐ ‍ ᐊᔭᒥᐊᐅᒋᒪᐛ,
ᐅᒪᔭᑕᓂᓯᒥᔪᐛ᙮
ᐊᑎᒪᐱᓯᒧᒡ ᐃᑕᒐ ᐸᐧᑯᑎᔅᑭᒥᑲᒡ ᐊᑲᒥᒡ ᒋ ‍ ᐃᑐᑕᐤ ᑭᔭ ᒂ ‍ ᐅᑎᑕᐧᒃ ᓴᐃᓇᐃ,
ᑲ ‍ ᐸᔭᒋᓯᐤ ᐱᔅᑯᑎᓇᔪᐤ᙮
2 ᐊᑯᑕ ᒪᒃ ᑲ ‍ ᓄᑯᓯᔅᑕᑯᑦ ᑎᐸᔨᒋᒐᓱᐛ ᐅᑦ ᐊᒋᓂᒥᔪᐛ ᐊᓐᑕ ᑕᑕᐅᒡ ᐊ ‍ ᐃᔅᑯᑕᐎᒡ ᓯᑲᒡ ᐅᒡ᙮
ᐊᑎᓱᐧᒄ ᒧᓱᔅ ᐛᐸᑕᐧᒃ ᐊ ‍ ᐛᔭᑕᔨᒋ ᓯᑲᐛ,
ᓇᒪ ᐅᒋ ᐃᔎᑕᔪᐛ᙮
3 ᒧᓱᔅ ᒂ ‍ ᐃᑕᔨᑕᐧᒃ,
“ᒥᔅᑲᑕᔨᑕᑯᓐ ᐅ !
ᓂᑭ ‍ ᐃᑐᑕᓐ ᓇᑕ ᑭᔭ ᓂᑭ ‍ ᐛᐸᑕᓐ ᐊᓐ ᒪᒥᔅᑲᒡ ᐛᔅᑕᐅᓐ,
ᒐᒂᓐ ᐛᒋ ᐊᑲ ‍ ᐃᔎᑕᒋ ᓯᑲᐛ ?”
4 ᐃᔅᐱ ᑎᐸᔨᒋᒐᓱᐤ ᐎᔭᐱᒪᑦ ᒧᓱᓴ ᒥᒋᒪ ᓂᔭᑎᒥᔨᒋ ᓯᑲᐛ ᐛ ᓇᒋ ‍ ᐛᐸᑎᒥᔨᒋ᙮
ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ ᒂ ‍ ᑕᑈᑕᑦ ᒧᓱᓴ ᐊᓐᑕ ᑕᑕᐅᒡ ᓯᑲᐛ ᐅᒡ,
ᐊ ‍ ᐃᑕᑦ,
“ᒧᓱᔅ,
ᒧᓱᔅ !”
ᐊᑯ ᐊᑕᑦ ᒧᓱᔅ,
“ᒪᐤ ᐅᑕ ᐊ ‍ ᑕᔭᓐ᙮”
5 ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ ᒂ ‍ ᐃᑕᑦ,
“ᐊᑲ ᒥᒋᒪ ᐸᑐᑕ᙮
ᒥᓇ ᒋᒥᔅᒋᓇ,
ᐛᔅ ᐸᔭᐧᑭᓐ ᐊᓐ ᐊᔅᒋᔾ ᐊᓐᑕ ᑭᒋ ‍ ᓂᐳᐅᓇᐛ᙮”
6 ᐃᔭᐱᒡ ᒂ ‍ ᐃᑎᑯᑦ,
“ᓂᔾ ᐅ ᒋᑦ ᐊᓂᔅᑯᑕᐸᓐᒡ ᐅᒋᓴᒪᓂᑐᒧᐛᐛ᙮
ᐊᑉᕋᐊᒻ,
ᐊᐃᓯᒃ ᑭᔭ ᒐᑭᑉ ᐅᒋᓴᒪᓂᑐᒧᐛᐛ᙮”
ᐊᑯ ᐃᔭᑯᐛᓂᑎᓱᑦ ᒧᓱᔅ ᐛᔅ ᒋ ‍ ᑯᔅᑕᐤ ᒐᒋ ᒋᑕᐱᒪᑦ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ᙮
7 ᐊᑯ ᑎᐸᔨᒋᒐᓱᐤ ᐊᔅᒋᔄᑦ,
“ᓂᒋ ‍ ᐛᐱᒪᐅᒡ ᑕᓐ ᐊᔅᐱᔅ ᓂᓇᐧᑲᑕᔨᒧᒡ ᓂᑦ ᐃᔨᒥᒡ ᐊᓐᑕ ᐃᒋᑉᑎᒡ᙮
ᓂᒋ ‍ ᐸᑎᒺᓐ ᐊ ‍ ᐱᑯᓴᔨᑕᒡ ᒐᒋ ᐎᒋᐃᒂᐤ ᐛᔅ ᐊᑲ ᒥᔪᑐᑐᐛᑭᓄᐅᒡ ᑭᔭ ᓂ ‍ ᒋᔅᒐᔨᑎᒺᓐ ᐅᒥᓯᒪᐃᑎᒧᐅᓄᐛᐛ᙮
8 ᓂᒋ ᐸᒋ ‍ ᔭᓯᓐ ᒐᒋ ᐱᒪᒋᐃᒂᐤ ᐃᒋᑉᑦ ᐃᔪᐛ ᐅᓱᐧᑲᑎᓯᐅᓂᒡ ᐅᒡ ᑭᔭ ᒐᒋ ‍ ᐸᒋ ‍ ᐎᐎᑕᐃᒂᐤ ᐃᒋᑉᑎᒡ ᐅᒡ ᑭᔭ ᐊᓐᑕ ᐊ ‍ ᒥᔽᓯᔨᒡ ᐊᔅᒋᔪᐤ ᒐ ‍ ᐃᑐᑕᐃᒂᐤ,
ᐊᓐᑕ ᐊ ‍ ᐛᔪᑎᓯᔨᒋ ᒋᒋᓇᐳᔭ ᑭᔭ ᑲᓯᐛᓯᐛᐳᔪᐤ,
ᐊᓐᑕ ᐛᒋᔨᒋ ᑲᐃᓇᓐ ᐃᔪᐛ,
ᐊᑦ ᐃᔪᐛ,
ᐊᒧᕆ ᐃᔪᐛ,
ᐸᕆᔅ ᐃᔪᐛ,
ᐃᑉ ᐃᔪᐛ ᑭᔭ ᒐᐱᐅᔅ ᐃᔪᐛ᙮
9 ᒋ ‍ ᐱᑯᓴᔨᑎᒧᒡ ᐃᔅᕋᐃᓪ ᐃᔪᒡ ᒐᒋ ᐎᒋᐃᒂᐤ,
ᑭᔭ ᓂᒋ ‍ ᐛᐸᑕᓐ ᐊ ᐃᓯ ‍ ᓇᐧᑲᒋᐃᑯᒡ ᐃᒋᑉᑦ ᐃᔪᐛ᙮
10 ᐊᓄᒡ ᒪᒃ ᒋᑭ ‍ ᐃᑎᓴᐅᑎᓐ ᒐᒋ ᓂᑐᐛᐱᒥᑦ ᒋᓴᐅᒋᒪᐤ,
ᒐᒋ ᐸᒋ ‍ ᐎᐎᑕᐃᑥᐤ ᓂᑦ ᐃᔨᒥᒡ,
ᐃᔅᕋᐃᓪ ᐃᔪᒡ,
ᐃᒋᑉᑎᒡ ᐅᒡ᙮”
11 ᐊᑯ ᒧᓱᔅ ᐊᑕᑦ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ,
“ᐊᐛᓐ ᐅ ᓂᔾ ᒐᒋ ᓂᑐᐛᐱᒪᑦ ᒋᓴᐅᒋᒪᐛ,
ᑭᔭ ᒐᒋ ᐸᒋ ‍ ᐎᐎᑕᐃᒂᐤ ᒋᑦ ᐃᔨᒥᒡ,
ᐃᔅᕋᐃᓪ ᐃᔪᒡ,
ᐃᒋᑉᑎᒡ ᐅᒡ ?”
12 ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ ᒋ ‍ ᐃᑕᐤ,
“ᒋᑭ ‍ ᐎᒐᐅᑎᓐ᙮
ᐊᐅᑯᐤ ᐅᒪ ᒪᒃ ᒐ ‍ ᐅᒋᔅᒋᓄᐛᒋᒋᑭᓂᔨᓐ ᐊᒋ ‍ ᐃᑎᓴᐅᑕᓐ᙮
ᐃᔅᐱ ᒋ ᐸᒋ ‍ ᐎᐎᑕᔨᑥᐛ ᐊᓐᒡ ᐃᔪᒡ ᐊᓐᑕ ᐃᒋᑉᑎᒡ ᐅᒡ,
ᒋᑭ ‍ ᐊᔭᒥᐊᔅᑐᐅᓇᐛᐤ ᐅᑕ ᐱᔅᑯᑎᓇᒡ᙮”
13 ᒧᓱᔅ ᒪᒃ ᒋ ‍ ᑯᒂᒋᒪᐤ,
“ᐃᔅᐱ ᓂᑐᐛᐱᒥᒂᐛ ᐃᔅᕋᐃᓪ ᐃᔪᒡ ᑭᔭ ᐎᑎᒧᐅᒂᐛ,
‘ᐊᓂᔭ ᐅᑕᐎᐛᐛ ᐅᒋᓴᒪᓂᑐᒥᔪᐛ ᓂᒋ ‍ ᐃᑎᓴᐅᑯᔨᐛ,’
ᑕᓐ ᒐ ‍ ᐃᑎᒂᐤ ᑯᒂᒋᒥᑥᐛ ᐊᓯᓂᐧᑲᓱᐅᑦ ?”
14 ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ ᒋ ‍ ᐃᑕᐤ ᒧᓱᓴ,
“ᓂᔾ ᐅ ᒧᔅ ᑲᒋᒡ ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ᙮
ᒋᔭᒻ ᒐ ‍ ᐃᑎᑥᐤ,
‘ᓂᔾ ᓂᑦ ᐊᐎᓐ,
ᓂᒋ ‍ ᐃᑎᓴᐅᒃ !’ ”
15 ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ ᐃᔭᐱᒡ ᒋ ‍ ᐃᑕᐤ ᒧᓱᓴ,
“ᒐ ‍ ᐃᑎᑥᐤ ᐃᔅᕋᐃᓪ ᐃᔪᒡ,
‘ᓂᔾ ᐅᑎᐸᔨᒋᒐᓱᐤ,
ᐊᑉᕋᐊᒻ,
ᐊᐃᓯᒃ,
ᑭᔭ ᒐᑭᑉ ᐅᒋᓴᒪᓂᑐᒧᐛᐛ,
ᓂᒋ ᐸᒋ ‍ ᐃᑎᓴᐅᑯᔪᐛ ᐊᓐᑕ ᐊ ‍ ᑕᐛᒄ ᒋᔨᐛᐤ ᐃᔅᕋᐃᓪ ᐃᔪᒡ᙮’
ᐊᐅᑯᐤ ᒧᔅ ᑲᒋᒡ ᓂᑦ ᐃᓯᓂᐧᑲᓱᐅᓐ ᒐᒋ ‍ ᐅᒋ ‍ ᒋᔅᒋᑕᑯᐅᔭᓐ ᒐ ᐊᑎ ᐊᓂᔅᒐ ‍ ᐱᒪᑎᓯᓇᓄᐅᒡ᙮ 
16 ᒐ ‍ ᒪᒧᐅᓂᑥᐤ ᒥᓯᐛ ᐅᒋᒪᐅᒡ ᐊᓐᑕ ᐃᔅᕋᐃᓕᒡ᙮
ᑭᔭ ᒐ ‍ ᐃᑎᑥᐤ,
‘ᑎᐸᔨᒋᒐᓱᐤ,
ᒍᑕᐎᐛᐅᒡ ᐊᑉᕋᐊᒻ,
ᐊᐃᓯᒃ,
ᑭᔭ ᒐᑭᑉ ᐅᒋᓴᒪᓂᑐᒧᐛᐛ ᓂᒋ ‍ ᓄᑯᓯᔅᑕᒃ ᑭᔭ ᐃᔅᒋᔄᐤ,
“ᓂᒋ ‍ ᐛᐸᑕᓐ ᐊᑐᑕᑯᐅᔭᒃ ᐊᓐᑕ ᐃᒋᑉᑎᒡ᙮ 
17 ᓂᒋ ‍ ᐊᓱᑎᒪᒐᓐ ᒐ ‍ ᐎᐎᑕᐃᒂᐤ ᓂᑦ ᐃᔨᒥᒡ ᐃᒋᑉᑎᒡ ᐅᒡ ᐊᓐᑕ ᑲ ᐃᔅᐱᔅ ‍ ᓂᓇᐧᑲᒋᐅᒡ ᑭᔭ ᒐ ‍ ᐃᑐᑕᐃᒂᐤ ᐊᓐᑕ ᐛᒋᔨᒋ ᑲᐃᓇᓐ ᐃᔪᐛ ᑭᔭ ᐊᑦ ᐃᔪᐛ ᑭᔭ ᐊᒧᕆ ᐃᔪᐛ ᑭᔭ ᐸᕆᔅ ᐃᔪᐛ ᑭᔭ ᐃᑉ ᐃᔪᐛ ᑭᔭ ᒐᐱᐅᔅ ᐃᔪᐛ,
ᐊᓐᑕ ᐊ ‍ ᐛᔪᑎᓯᔨᒋ ᒋᒋᓇᐳᔭ ᑭᔭ ᑲᓯᐛᓯᐛᐳᔪᐤ᙮” ’
18 ᐃᔅᕋᐃᓪ ᐅᒋᒪᐅᒡ ᒋᑭ ‍ ᓂᑐᑕᑯᒡ ᒐᒂᓂᔪᐤ ᒐ ‍ ᐃᑎᑥᐤ᙮
ᐊᑯ ᒋᔾ ᑭᔭ ᐊᕋᓐ ᒐ ‍ ᓂᑐᐛᐱᒪᒄ ᐃᒋᑉᑦ ᒋᓴᐅᒋᒪᐤ ᑭᔭ ᒐ ‍ ᐃᑕᒄ,
‘ᑎᐸᔨᒋᒐᓱᐤ,
ᐃᑉᕈᐤ ᐃᔪᒡ ᐅᒋᓴᒪᓂᑐᒧᐛᐛ ᓂᒋ ‍ ᓄᑯᓯᔅᑕᑯᓇᓐ᙮
ᓇᐃᒥᓇᓐ ᒐᒋ ‍ ᐱᒧᑕᔭᒡ ᓂᔅᑐᒋᓯᑲᐛ ᐃᔅᐱᔅ ᐊᓐᑕ ᐸᐧᑯᑎᔅᑭᒥᑲᒡ ᒐᒋ ᒥᑐᔅᑕᐊᒧᐅᒋᒡ ᑎᐸᔨᒋᒐᓱᐤ ᓂᒋᓴᒪᓂᑐᒥᓇᓐ᙮’
19 ᓂ ‍ ᒋᔅᒐᔨᒪᐤ ᐃᒋᑉᑎᒡ ᒋᓴᐅᒋᒪᐤ ᒐ ᐊᑲ ‍ ᐱᔅᑎᓂᑕᒄ ᐸᑐᔅ ᓇᔅᒡ ᑐᑕᑯᒐ ᒐᒂᔪᐤ ᒐᒋ ᐱᔅᑎᓂᑕᒄ᙮
20 ᐊᑯ ᓂᓱᐧᑲᑎᓯᐅᓐ ᒐ ‍ ᐊᐱᒋᑕᔭᓐ ᒐᒋ ᑐᑐᐅᒂᐤ ᒪᒥᔅᑲᒡ ᒐᒂᔪᐤ,
ᐊᑯ ᐸᑐᔅ ᑭᔭ ᒐ ‍ ᐱᔅᑎᓂᑕᒄ᙮”
21 “ᓂᑭ ‍ ᐃᑐᑐᐛᐅᒡ ᐃᒋᑉᑦ ᐃᔪᒡ ᒐᒋ ᒥᔪᑐᑕᑯᒡ᙮
ᔅᑐᑕᔭᒂ ᒪᒃ ᓇᒪ ᒋᑭ ‍ ᐱᓯᑯᑕᓇᐛᐤ᙮
22 ᒥᓯᐛ ᐃᔅᕋᐃᓪ ᐃᔎᐤ ᒋᑭ ‍ ᓂᑐᐛᔨᑎᒧᐛᐤ ᐊᓂᔭ ᐃᒋᑉᑦ ᐃᔪᐛ ᐛᒋᒪᑭᓂᑐᐛᑦ ᑭᔭ ᒪᒃ ᐃᒋᑉᑦ ᐃᔎᐛ ᐛᒋᒥᑯᑦ ᐊᓐᑕ ᐎᒋᐛᒡ᙮
ᒐ ‍ ᑯᒂᒋᒪᑦ ᒐᒋ ᒥᔨᑯᑦ ᐎᔄᐅᓱᓇᔭᐤ ᑭᔭ ᐛᐱᓯᐅᓱᓇᔭᐤ ᐊᓯᓂᔭ ᑭᔭ ᐊ ‍ ᒥᔽᔨᒋ ᐅᑦ ᐊᐱᒋᑕᐅᓂᔪᐛ᙮
ᐃᒋᑉᑦ ᐃᔪᒡ ᒋᑭ ‍ ᒥᔨᑯᐛᐅᒡ ᐊᑯ ᒐ ‍ ᐳᔅᑯᒥᑎᔭᑯᒡ ᒋᑯᓯᐛᐅᒡ ᑭᔭ ᒋᑕᓂᓱᐛᐅᒡ᙮
ᐊᐅᑯᐤ ᒐ ‍ ᑕᐧᑯᓂᒪᒄ ᓂᑭᑎᒪᒂ ᐃᒋᑉᑦ ᐊᔅᒋᔾ᙮”