ᑲ ‍ ᐃᔪᑦ ᒧᓱᔅ
Exodus 1.8-2.10 (Proper-16 Year A)
2
ᐊᑯ ᓇᐸᐤ ᐊᓐᑕ ᓕᐸᐃ ᐃᔪᐛ ᒋ ‍ ᐎᒋᒪᐤ ᐃᔎᐛ ᓕᐸᐃ ᐅᒡ᙮
2 ᐊᑯ ᐃᔎᐤ ᒂ ‍ ᐊᓱᐛᐱᒪᐅᓱᑦ ᑭᔭ ᒋ ‍ ᐅᑯᓱᐤ᙮
ᐃᔅᐱ ᐎᔭᐱᒪᑦ ᓇᔅᒡ ᐊᒋ ‍ ᒥᔪᓇᑯᓯᔨᒋ,
ᓂᔅᑐ ᐱᓯᒺ ᒋ ‍ ᐃᔅᐱᔅ ᑲᔭᐤ᙮
3 ᒥᒄ ᐃᔅᐱ ᐛᑎᒋᐱᔨᒡ ᒐ ᐊᑲ ᓇᐅᔅ ᒋ ‍ ᑲᔭᑦ,
ᒂ ‍ ᐅᓯᑕᐛᑦ ᐅᑎᐱᐅᑎᔪᐤ ᐱᒍᐛ ᐊᐱᒋᐊᑦ ᒐ ᐊᑲ ‍ ᓴᑈᐸᐛᔨᒡ᙮
ᒂ ‍ ᐱᑕᐛᑦ ᐊᐛᓴ ᐊᓐᑕ ᐅᑎᐱᐅᑎᒡ ᑭᔭ ᐸᔅᑎᓇᑦ ᐊᓐᑕ ᐊ ‍ ᒋᓏᔅᑯᓂᔨᒋ ᒥᔅᑯᓱᐛ ᐊᓐᑕ ᔭᔭᐤ ᓇᐃᔭᓪ ᓯᐱᔪᐤ᙮
4 ᐊᑯ ᐊᓐ ᐊᐛᔅ ᐅᒥᓴ,
ᐛᔪᐎᔅ ᒋ ‍ ᓂᐳᔪᐛ ᐛᒋ ‍ ᑭᓄᐛᐱᒪᑯᑦ ᑕᓐ ᒐ ‍ ᐃᔅᐱᔨᒂ᙮
5 ᐊᑯ ᒋᓴᐅᒋᒪᐤ ᐅᑕᓂᓴ ᒂ ‍ ᐃᑐᑕᔨᒋ ᐊᓐᑕ ᓇᐃᔭᓪ ᓯᐱᒡ ᒐ ‍ ᒋᔅᑕᐸᐅᐎᓱᔨᒋ,
ᑭᔭ ᐅᑯᐸᓇᔎᒪ ᒂ ‍ ᐱᐸᒧᑕᔨᒋ ᐊᓐᑕ ᓯᓱᒡ ᓇᐃᔭᓪ ᓯᐱᒡ᙮
ᒂ ‍ ᐛᐸᑕᐧᒃ ᐅᑎᐱᐅᑎᔪᐤ ᐊᓐᑕ ᐊ ‍ ᒋᓏᔅᑯᓂᔨᒋ ᒥᔅᑯᓯᒡ ᑭᔭ ᒂ ‍ ᐃᑎᓴᐛᑦ ᐅᑯᐸᓇᔎᒪ ᒐᒋ ᓂᑐᐛᐸᑎᒥᔨᒋ᙮
6 ᐃᔅᐱ ᒋᓴᐅᒋᒪᐤ ᐅᑕᓂᓴ ᓯᔭᓇᐧᒃ ᐅᑎᐱᐅᑎᔪᐤ ᑭᔭ ᐎᔭᐱᒪᑦ ᐊᐛᓴ ᐊ ‍ ᑕᔨᒋ᙮
ᒋᒋᐛ ᒋᔅᑎᒪᒐᔨᒪᐤ,
ᐛᔅ ᒋ ‍ ᒪᔪᐛ᙮
ᐊᑯ ᐊᔅᒋᔄᑦ,
“ᐊᐅᑯᐤ ᐸᐃᒄ ᐃᑉᕈᐤ ᐊᐛᔅ !”
7 ᐊᑯ ᐊᓐ ᐊᐛᔅ ᐅᒥᓴ ᑲ ‍ ᑯᒂᒋᒪᑦ ᒋᓴᐅᒋᒪᐛ ᐅᑕᓂᓯᔪᐛ ᑭᔭ ᐊᑕᑦ,
“ᓂᑭ ‍ ᓂᑐᐛᐱᒪᐤ ᐊ ‍ ᐃᑉᕈᐤ ᐃᔎᐤ ᒐᒋ ᑭᓄᐛᔨᑎᒪᔅᒃ ᐅᔭ ᐊᐛᓴ ?”
8 ᐊᑯ ᐊᑎᑯᑦ ᒋᓴᐅᒋᒪᐛ ᐅᑕᓂᓯᔪᐛ,
“ᓂᐦᐃ,
ᒪᒋ᙮”
ᐊᑯ ᐊᓐ ᐃᔎᔅ ᒐ ‍ ᑐᑕᑦ ᑭᔭ ᓇᑐᐛᐱᒪᑦ ᐊᐛᓴ ᐅᑲᐎᔪᐛ᙮
9 ᐊᑯ ᒋᓴᐅᒋᒪᐤ ᐅᑕᓂᓴ ᐊᑕᑦ,
“ᐅᑎᓐ ᐅ ᐊᐛᔅ,
ᒐ ‍ ᐃᑐᑐᐅᑦ ᑭᔭ ᒋᑭ ‍ ᒋᓯᐧᑲᑎᓐ᙮”
ᐊᑯ ᐊᓐ ᐃᔎᐤ ᒐ ‍ ᐛᑕᐊᑦ ᐅᑦ ᐊᐛᓯᒪ ᑭᔭ ᐊ ‍ ᐃᑐᑐᐛᑦ᙮
10 ᐃᔅᐱ ᒐ ᐃᓯ ‍ ᓂᑕᐅᒋᔨᒋ ᐊᐛᓴ,
ᐊᑯ ᐊᓐ ᐅᑲᐎᒪᐤ ᒂ ‍ ᐃᑐᑐᐛᑦ ᒋᓴᐅᒋᒪᐛ ᐅᑕᓂᓯᔨᐛ ᑭᔭ ᒂ ‍ ᐱᒥᓇᔨᒋ᙮
ᒧᓱᔅ ᒂ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᑕᑦ ᒋᓴᐅᒋᒪᐤ ᐅᑕᓂᓴ ᐊ ‍ ᐃᔅᒋᔄᑦ,
“ᐛᔅ ᓂᔾ ᓂᐱᒡ ᓂᒋ ᐅᒋ ‍ ᐅᑎᓇᐤ᙮”
ᒧᓱᔅ ᑲ ‍ ᐃᑎᓯᒧᑦ ᐊᓐᑕ ᒥᑎᐊᓐ ᐊᔅᒋᒡ
11 ᑲᒋ ‍ ᒥᒐᑐᐱᐳᓂᔨᒡ,
ᒧᓱᔅ ᑲᒋ ‍ ᒋᓴᐸᐅᑦ,
ᒂ ᓇᒋ ‍ ᒧᐱᔅᑐᐛᑦ ᐅᑦ ᐃᔨᒪ ᐃᑉᕈᐤ ᐃᔪᐛ ᐊᓐᑕ ᐊᑐᔅᑲᐊᑭᓂᔨᒋ,
ᑭᔭ ᒂ ‍ ᐛᐱᒪᑦ ᐊ ‍ ᒥᔅᑎᑐᔅᒐᔨᒋ᙮
ᒋ ‍ ᐛᐱᒪᐤ ᐃᒋᑉᑦ ᐃᔪᐛ ᑲ ‍ ᒪᓯᐧᑯᐛᔨᒋ ᐃᑉᕈᐤ ᐃᔪᐛ᙮
12 ᐊᑯ ᒂ ‍ ᓇᓂᑐᐛᐱᑦ ᒐ ᐊᑲ ‍ ᑕᔨᒂᓂ ᐊᐛᔪᐛ ᐊᑯ ᒂ ‍ ᓂᐸᐊᑦ ᐃᒋᑉᑦ ᐃᔪᐛ ᑭᔭ ᐊᑎ ᐃᔨᑲᑕᑦ ᒥᔭᔪᐤ᙮
13 ᐎᔭᐱᓂᔨᒡ,
ᒧᓱᔅ ᒥᓐ ᒋ ᓇᒋ ‍ ᒧᐱᔅᑐᐛᐤ ᐅᑦ ᐃᔨᒪ,
ᒂ ‍ ᐛᐱᒪᑦ ᓂᓱ ᐃᑉᕈᐤ ᐃᔪᐛ ᐊ ‍ ᒪᓯᐧᑲᑐᔨᒋ᙮
ᒧᓱᔅ ᑲ ‍ ᐃᑕᑦ,
“ᑕᓐ ᐊ ‍ ᐃᑎᔭᒄ ᐊᓐ ?
ᐊᑯ ᒐᒂᓂᔪᐤ ᐛᒋ ‍ ᐅᑕᒧᐅᑦ ᒋᐎᒐᐛᑭᓐ ?
ᓇᒪ ᒥᔽᐤ ᒐᒋ ᐃᑐᑕᔭᒄ ᐊᓐ᙮”
14 ᓇᐸᐛ ᐃᑎᑯᐤ,
“ᐊᐛᓐ ᑲ ‍ ᒥᔨᔅᒃ ᒐᒋ ᐅᒋᒪᐎᓐ ᑭᔭ ᒐᒋ ᑎᐸᔅᑯᓂᔭᒡ ?
ᒋᑦ ᐃᑕᔨᑕᓐ ᐊ ᒐᒋ ‍ ᓂᐸᐃᔨᓐ ᒧᔭᒻ ᑲ ‍ ᓂᐸᐃᑦ ᐃᒋᑉᑦ ᐃᔪᐤ ᐅᑕᑯᓯᒡ ?”
ᒧᓱᔅ ᒂ ‍ ᓴᒋᓯᑦ ᑭᔭ ᒂ ‍ ᐃᑕᔨᑕᐧᒃ ᓄᑎᒻ ᓴᔅ ᒐᔅᒐᔨᑕᑭᓄᐎᒡ᙮
15 ᐊᑯ ᒋᓴᐅᒋᒪᐤ ᐱᔭᑕᐧᒃ ᐅᔭ,
ᒋ ‍ ᐃᑎᓱᐛᐤ ᒐᒋ ᒪᑯᓇᑭᓄᔨᒋ ᑭᔭ ᓂᐸᐊᑭᓄᔨᒋ ᒧᓱᓴ᙮
ᒂ ‍ ᒋᑎᓯᒪᑦ ᒧᓱᔅ ᒥᑎᐊᓐ ᐊᔅᒋᒡ ᐃᔅ᙮
ᒧᓱᔅ ᑲ ‍ ᑎᑯᓯᒃ ᐊᓐᑕ ᒥᑎᐊᓐ ᐊᔅᒋᒡ,
ᒂ ‍ ᓇᐃᐱᑦ ᐊᓐᑕ ᒥᒋᒪ ᐅᑕᐃᐸᓂᒡ᙮
16 ᐊᑯ ᐊᔭᒥᐊᐅᒋᒪᐤ ᐊᓐᑕ ᒥᑎᐊᓐ,
ᒐᑎᕈᐤ ᑲ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᓱᑦ,
ᓂᔄᐅᑕᒡ ᒋ ‍ ᐃᑕᑎᓯᔪᐛ ᐅᑕᓂᓴ,
ᑭᔭ ᒂ ‍ ᑎᑯᓯᓂᔨᒋ ᐊᓐᑕ ᐅᑕᐃᐸᓂᒡ ᒐᒋ ᒥᓇᔨᒋ ᐊᓂᔭ ᐅᑕᐎᐛᐛ ᐅᒪᔭᑕᓂᓯᒥᔪᐛ᙮
17 ᐊᑯ ᒪᔭᑕᓂᓯᐅ-ᐃᔪᒡ ᒂ ‍ ᑎᑯᓯᓂᒡ ᐊᓐᑕ ᐅᑕᐃᐸᓂᒡ ᑭᔭ ᒂ ‍ ᐃᑐᑐᐛᒡ ᒐᒋ ᔅᑐᑕᔨᒋ ᐃᔎᓴ,
ᐊᑯ ᒧᓱᔅ ᒂ ‍ ᐎᒐᐊᑦ ᐃᔎᓴ ᑭᔭ ᒂ ‍ ᒥᓇᐃᒪᑦ ᐅᒪᔭᑕᓂᓯᒥᔪᐛ᙮
18 ᐊᑯ ᐃᔎᓯᒡ ᒂ ᐊᑎ ‍ ᒋᐛᒡ,
ᐊᑯ ᒂ ‍ ᐃᑎᑯᒡ ᐅᑕᐎᐛᐛ,
“ᑕᓐ ᐊ ‍ ᐃᑎᔭᒄ ᐅ ᐎᐱᒡ ᐛᒋ ‍ ᑎᑯᓯᓂᔭᒄ ?”
19 ᒂ ‍ ᐃᑕᒡ ᐅᑕᐎᐛᐛ,
“ᐃᒋᑉᑦ ᐃᔪᐤ ᓂᒋ ‍ ᐎᒋᐃᑯᓇᓐ ᒪᔭᑕᓂᓯᐅ-ᐃᔪᐛ ᐅᒡ,
ᑭᔭ ᒋ ‍ ᒂᐱᒐᐤ ᑭᔭ ᒋ ‍ ᒥᓇᐊᐤ ᐊᓂᔭ ᒋᒪᔭᑕᓂᓯᒥᓄᐛ᙮”
20 ᒂ ᐊᑎ ‍ ᑯᒂᒋᒪᑦ ᐅᑕᓂᓴ,
“ᑕᓐᑕ ᐊ ‍ ᑕᑦ ?
ᐊᑯ ᒐᒂᓂᔪᐤ ᐛᒋ ‍ ᓂᑭᑕᒄ ?
ᒪᒋᒄ,
ᒐ ‍ ᐎᓴᒪᒄ ᒐᒋ ᓇᒋ ‍ ᐅᑕᑯᓯᐅᒥᒋᓱᑦ᙮”
21 ᒧᓱᔅ ᒋ ‍ ᓂᔅᑯᒧᐤ ᒐᒋ ᑕᐛᑦ ᐊᓐᑕ ᒐᑎᕈᐛ ᐊ ‍ ᑕᔨᒋ᙮
ᐊᑯ ᒐᑎᕈᐤ ᒋ ‍ ᒥᔭᐤ ᐊᓂᔭ ᒧᓱᓴ ᐸᐃᒄ ᐅᑕᓂᓴ ᒐᒋ ᐎᒋᒪᔨᒋ᙮
ᓯᐳᕋ ᒋ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᓱᔨᐛ ᐊᓂᔭ ᐅᑕᓂᓴ᙮
22 ᐊᑯ ᒋ ‍ ᐅᑯᓱᐤ ᓯᐳᕋ,
ᑭᕐᓱᒻ ᒋ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᑕᑭᓂᔨᐛ,
(ᒪᓐᑕᐤ ᐃᔅᒋᔄᒥᑯᓂᔪᐤ) ᐛᔅ ᒧᓱᔅ ᒋ ‍ ᐃᔅᒋᔄᐤ,
“ᓂᔾ ‍ ᓂ ‍ ᒪᓐᑕᐅᓐ ᐅᑕ ᒪᓐᑕᐤ ᐊᔅᒋᒡ᙮”
23 ᓇᓇᒐ ᑲᒋ ‍ ᒥᒐᑐᐱᐳᓂᒡ ᒋ ‍ ᐳᓂᐱᒪᑎᓯᐤ ᐊᓐ ᐃᒋᑉᑦ ᒋᓴᐅᒋᒪᐤ,
ᐃᔅᕋᐃᓪ ᐃᔪᒡ ᒋ ‍ ᓂᓇᐧᑲᒋᒧᐅᒡ ᐊᔅᒄ ᐊ ‍ ᒪᑯᓇᑭᓄᐅᒡ ᐊᓐᑕ ᐃᒋᑉᑎᒡ᙮
ᒋ ‍ ᐸᑕᑯᐅᒡ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᐊ ‍ ᓂᓇᐧᑲᒋᒧᒡ᙮
24 ᒂ ᐊᑎ ‍ ᒋᔅᒋᑐᐛᑦ ᐊᓂᔭ ᐊᑉᕋᐊᒪ,
ᐊᐃᓯᑲ ᑭᔭ ᒐᑭᐸ ᑲ ‍ ᐃᑕᑦ ᒐ ‍ ᒋᐛᑕᐊᑦ ᐊᓂᔭ ᐅᑦ ᐊᓂᔅᑯᑕᐸᓂᔪᐛ ᓇᑕ ᑲᐃᓇᓐ ᐊᔅᒋᒡ᙮
25 ᒋᔅᒐᔨᒪᐤ ᑕᓐ ᑲ ‍ ᐃᔅᐱᔨᒋ ᐅᑦ ᐃᔨᒪ ᑭᔭ ᒋᔅᑎᒪᒐᔨᒪᐤ᙮