Scripture Resources in Thousands of Languages

Peru
Language Name     Alternate Language NamesCodeCountry
Achuar-ShiwiaracuPeru
Ajyininka Apurucayali
Ajyéninka, Apurucayali Campa, Ashaninca, Ashéninca Apurucayali, Axininka Campa, Campa, Ajyíninka Apurucayali, Ashaninca, Ashéninca Apurucayali
cpcPeru
AmahuacaamcBrazil, Peru
Arabela
Chiripuno, Chiripunu, Chiripunu, Tapueyocaca, Tapueyocuaca
arlPeru
Asháninka
Asháninca, Campa, Ashinanca
cniPeru
Ashéninka Pajonal
Ashéninca, Atsiri, Campa, Pajonal, Ashéninka, Pajonal, Asheninka
cjoPeru
Ashéninka Perené
Ashéninca Perené, Ashéninka, Perené, Asheninka, Perené Ashéninca
prqPeru
Ashéninka Pichis
Pichis Ashéninca, Pichis Campa, Bajo Pichís, Ashéninka, Pichis, Asheninka
cpuPeru
Ashéninka, South Ucayali
Ashéninka Ucayali del Sur, Asheninka
cpyPeru
Ashéninka, Ucayali-Yurúa
Ucayali Ashéninca, Campa, Kampa, Asheninka
cpbBrazil, Peru
Awajun
Aguajun, Ahuajun, Awajún, Aguaruna, Aguajún, Ahuajún, Awajunt
agrPeru
Aymara, Central
Aimara, Aymar, Aymar aru, Aymara
ayrArgentina, Bolivia, Chile, Peru
BoraboaPeru
Capanahua
Kapanawa, Pahenbaquebo, Capa Baquebo, Capabaquebo, Capacho, Capanawa, Nuquencaibo
kaqPeru
Caquinte
Caquinte Campa, Poyenisati, Aguenquetsatsare, Kakinte, Poyenisati
cotPeru
Cashibo-CacataibocbrPeru
Culinacul
(Peru edition)
Brazil, Peru
Ese EjjaeseBolivia, Peru
HarakmbutamrPeru
Huambisa
Huambiza, Wambisa, Wampís, Wambisa
hubPeru
Huitoto, Murui
Bue, Witoto, Mika, Witoto, Murui, Murui, Murui Huitoto, Witoto, Mica
huuPeru
Jebero
Chebero, Shiwilu, Xebero, Xihuila, Shiwilu, Xebero, Xihuila
jebPeru
Juni Kuicbs
(Peru edition)
Brazil, Peru
KandozicbuPeru
Kaxinawácbs
(Brazil edition)
Brazil, Peru
MaijunaorePeru
Matsigenka
Mañaries, Matsiganga, Machiguenga, Machiguenga, Matsiganga, Matsigenga, Matsiguenga, Niagantsi
mcbPeru
MayorunamcfPeru
Nanti
coxPeru
Nomatsiguenga
Atiri, Nomatsiguenga, Nomatsigenga, Atiri, Ina'o, Inato, Inthome, Intsome
notPeru
Quechua, Ambo-Pasco
San Rafael-Huariaca Quechua
qvaPeru
Quechua, Arequipa-La UniónqxuPeru
Quechua, Ayacucho
Chanka, Andahuaylas, Huancavelica, Runasimi
quyPeru
Quechua, Cajamarca
Eastern Cajamarca, Western Cajamarca, Kichwa, Kichwa Lingwa, Lingwa
qvcPeru
Quechua, Corongo Ancash
Corongo, Quechua Corongo, Corongo Ancash
qwaPeru
Quechua, CuscoquzPeru
Quechua, Eastern Apurímac
Apurímac Quechua, Quechua del Este de Apurímac, Abancay, Antabamba, Cotabambas, Runa Simi
qvePeru
Quechua, Huacaybamba
Quechua de Huacaybamba Huánuco, Antonio Raymondi Ancash, Conchucos Quechua, South Conchucos
qxo
(Huacaybamba)
Peru
Quechua, Huallaga Huánuco
Alto Huallaga, Huallaga Huánuco Quechua, Quechua Huallaguino, Quechua de Llacón, Quechua de Huánuco, Quechua de Matihuaca, Quechua, Huallaga, Runa shimi
qubPeru
Quechua, Huamalíes-Dos de Mayo Huánuco
Huamalíes, Monzón, Northern Dos de Mayo, Runa Simi
qvhPeru
Quechua, Huaylas Ancash
Huaraz Quechua, Huailas, Huaraz, Yungay, Huaylas, Quechua
qwhPeru
Quechua, Huaylla WancaqvwPeru
Quechua, Lambayeque
Ferreñafe, Inkawasi-Kañaris Runashimi, Quechua Inkawasi, Cañaris, Incahuasi, Inkawasi-Kañaris Runashimi, Linwaras, Quechua Inkawasi-Kañaris, Quechua of Incahuasi-Cañaris, Runa Shimi
qufPeru
Quechua, Margos-Yarowilca-Lauricocha
Dos de Mayo Quechua, Ketchwa, Quechua Margos, Quechua de Margos, Quechua de Margos-Cauri-Chavinillo Huanuco, Quechua, Runa Shimi
qvmPeru
Quechua, North Junín
Junín Quechua, Tarma-Junín Quechua, Tarma Quechua, Tarma-Junín Quechua
qvnPeru
Quechua, Northern Conchucos Ancash
Conchucos Quechua, Northern Conchucos Quechua, Quechua
qxnPeru
Quechua, Panao Huánuco
Pachitea Quechua, Quechua, Panao, Panao Huánuco Quechua, Panao runacuna
qxhPeru
Quechua, San MartínqvsPeru
Quechua, Sihuas Ancash
Sihuas Ancash, Sihuas
qwsPeru
Quechua, Southern Conchucos AncashqxoPeru
Quechua, Southern Pastaza
Inga, Inka
qupPeru
Quichua, Napo LowlandqvoColombia, Ecuador, Peru
Secoya
Angotero, Encabellao, Angutera, Paikoka, Siona-Secoya, Piojé, Aido Pai, Encabellao
seyEcuador, Peru
ShahuicbtPeru
SharanahuamcdPeru
Shipibo-ConiboshpPeru
Spanish
spa
Ticuna
Tikuna, Tukuna
tca
(Peru edition)
Brazil, Colombia, Peru
UrarinauraPeru
YaguayadPeru
YaminahuayaaPeru
YaneshaꞌamePeru
Yine
Chontaquiro, Contaquiro, Pira, Piro, Pirro, Simiranch, Simirinche, Apurinã, Tokanï, Yinerï
pibPeru
YoramtsPeru
105073 visits
Feedback