12
Mëël ngol ni kwnaa nii kop tu mëëd
1 Lëë tu kwnaa nii xpibëly xab si xpibëly ngbidz pchoo ktsiib leñ kpaa so niy me lo mëë ni sob tu coron nii nyaa con tsiipchop mëly kik me.
Ntseeb pseen konaa me.
2 Nak xiñ me aan lëë me chuptsyë porñee lëë xiñ me mer kaly.
3 Blyëëdyak lëë tu mëël ngol pchoo ktsiib leñ kpaa,
nixñë ma,
kadzy kik ma sob,
ni sob tsii xkach ma,
ni sob tuga coron kik ma.
4 Ndaly mëly nii no leñ kpaa kwtopxax ma con xpaan ma aan lëë ma pchon mëly go lo kislyu.
Lëë mëël ngol ptsiñ lo kwnaa nii kap mëëd parñee kaw ma xiñ kwnaa go.
5 Mëëdpkiy nak mëëd nii kop kwnaa go,
lëë xiñ me kñabey tyub lo kislyu sinak xñabey tu xaa ntseeb.
Lëë Dios bla xiñ me lo mëël ngol go aan lëë xiñ me sey laañee xñabey Dios.
6 Lëë kwnaa go pxooñ,
lëë me sey tu tañ pidzy.
Lëë Dios pxixkwaa laañee kwës me ni kaw me tu mily chop kyoow tsongaly kpidz.
7 Lëë tily kwyo leñ kpaa,
aan lëë angly nii lë Miguel ni lëë angly nii nak ksa xaa ptily ksa mëël ngol go ni ksa xangly ma,
8 per beeñdy ma gan.
Por ngo pchilodre nyaan ma kpaa ksa xangly ma.
9 Lëë ma pchoo kpaa.
Xaa tox lë ma aan destye penaadle xkëëti ma kchë meñ nii nche lo kislyu.
Lëë ma byab lo kislyu ksa xangly ma.
10 Lëën biñ nii nguiedzy kwnee tu xaa kpaa,
chëb xaa:
—Lëë kyalwtelaa kwlañche,
lëë wor kutsiñ nii lëë xDios no ni lëë Crist kñabey,
porque lëë xaa nii tsel kyool xkëëkiy kchë meñ nii xniladzy xtiits Dios pchoo kpaa.
11 Beeñ kchë betsy no gan lo xaatox ko.
Lëë xcheñ mëkwxiily kokni betsy no ni lëë xtiits Dios kokni xaa.
Ptsyebty betsy no nyety xaa por xtiits Dios.
12 Kol kle kchë do siñee no do kpaa.
Per ¡kol kteenë kchë do siñee nche do lo kislyu ni lo nistoo!
Por lëë xaatox byety kpaa aan como xlëë xaa porñee lëë xtse xaa mer ksa,
lëë xaa ksaksi lëë do.
13 Tsiñee lëë mëël go byab lo kislyu,
lëë ma kunlaag kwnaa nii kop mëëd.
14 Per lëë Dios ptee chop xikw ngol msiy lo me parñee kxoobe me ktsiñ me laañee xkwës me ni laañee kchilody ktsiñ mëël.
Siko kyaan Dios me tson iz grol.
15 Lëë mëël kwlii nis chuw parñee nyoy nis kwnaa go,
16 per lëë kislyu kwtëëb pidzy nis nii pchoo chuw ma aan biydyo kwnaa go.
17 Por ngo mastre blëë mëël go lo kwnaa go aan lëë ma kuktilyni kchë meñ lidzy me nii xsoob xtiits Dios nii biidni Jesucrist.
18 Aan lëë mëël go byaan chu nistoo.