10
Angly nii nseñ tu libre
1 Loxsye ngo lëën kon nii lëë tu angly nii xñabey byety kpaa sonasy xaa xkey ni kë tu kiitla chex kik xaa,
ni xpibëly lo xaa sinak xpibëly lo ngbidz,
lëë niy xaa chak si chak yaki.
2 No tu libre nii nyaly ña xaa.
Tu niy xaa kwso lo nistoo,
lëë stuwo kwso lo kislyu.
Niypeg xaa kwso lo kislyu,
lëë niyli xaa kwso lo nistoo.
3 Kwchuptsyë xaa si xkobëëtsy mëëtsy.
Tsiñee lëë xaa lox kwchuptsyë lëë kadzy nkwsiy kwëb tsiy xaa.
4 Kokladzyaa nguën nii kwnee ksa kadzy nkwsiy go,
per lëë tsiy tu xaa nii pchoo kpaa në lon:
—Kwlootsey nii kwnee ksa kadzy nkwsiy leñ styool,
jkëëdylo.
5 Lëë angly nii konaa blis ñali leñ kpaa,
6 aan lëë xaa pkon Dios nii klyëëdy lëë meñ kan kchë ni kak por tsitsiñdy tse kety Dios,
por lëë Dios psaa kpaa,
kislyu,
nistoo ni kchësy cos nii no.
7 Tsiñee lëë angly lox ksa jkwetsy xitrompet,
lëë kchë nii kwnee Dios lo profet lox kak cumplir.
8 Lëë tsiy xaa nii sëëd kpaa kwnee lon stub,
në xaa:
—Kwey aan kwnaasy libre nyaly nii no ña angly nii tu niy so lo nistoo lëë stuwo lo kislyu.
9 Lëën kwya lo angly ko aan lëën kwnab libre ko,
aan lëë xaa në lon:
—Naa aan tawo.
Tsiñee lëëw kol chuwoo,
sakoo nii nexo sinak nex tsiñ,
per tsiñee lëëw ktsiñ leñ styool,
lëëw kyak nla.
10 Lëën kwnasy libre ko ña angly aan lëëw tawaa.
Nexo tsiñee lëëw kwyo chuwaa,
per tsiñee lëëw ptsiñ leñ styoon,
lëëw byak nla.
11 Loxsye ngo lëë angly në lon:
—No nii kñeel xtiits Dios lo meñ nii xñee kchëlo tiitsë,
ni lo xaa xñabey nii no tyub lo kislyu stub.