8
Psiñ kox yaal nii nyaa con or
1 Tsiñee lëë mëkwxiily lox pchos lultime sey nii nguitsy libre,
tsesy byak leñ kpaa siik grol wor.
2 Loxsye ngo lëën kon nii lëë ksa kadzy angly nii nche lo Dios kwaa tuga trompet.
3 Ni lëën kon tu angly nii noy tu psiñ kox yaal nii nyaa con or pchoo.
Lëë xaa kwso lo pkoog aan lëë xaa kwaa ndaly yaal parñee ko xaa kox yaal lo pkoog or nii nyaa laañee sob Dios.
Kchë kox yaal go xko xaa lo Dios tsiñee chutiitsni meñ Dios.
4 Lëë xkox psiñ kox yaal nii no ña angly ko ptsiñ axte lo Dios,
ksaw lay nii chool meñ nii xniladzy xtiits Dios.
5 Lëë angly pkaktsë psiñ kox yaal con ki nii nche lo pkoog.
Lëëw pchon xaa lo kislyu.
Aan kwyo bi ni bëly yë ni bni xu lo kislyu.
Trompet
6 Lëë ksa kadzy angly nii kwaa trompet kwchetsey par jkwetsy xaaw.
7 Lëë tu angly pkwetsy xitrompet aan lëë kyokyo ni lëë ki nii nots cheñ byab lo kislyu,
aan lëë tublë kislyu ni lëë tubtsoon yag ni lëë kchë kizh nguë kwyek.
8 Lëë stu angly pkwetsy xitrompet,
aan lëë tu cos nii chak si chak tu kiy ngol nii noyek kukyab lo nistoo,
aan lëë tublë nistoo byak cheñ.
9 Aan lëë kchë ma ni cos nii no siko kuty ni lëë kchë barkw nii nche siko kwnitylo.
10 Lëë stu angly pkwetsy xitrompet,
aan lëë tu mëly ngol pchingaa,
xsyo ma bëly,
aan lëë ma kukyab tu laañee xtye kiigwpee ni laañee sob xlyañ.
11 Nla lë mëly go.
Por ngo nii tir byak nla nis nii xtye laañee byab ma aan ndaly meñ kuty porñee kow meñ nis nla go.
12 Lëë stu angly pkwetsy xitrompet aan lëë tublë lo ngbidz ni lëë tublë lo mëë ni lëë tubtsoon mëly kwnitylo.
Por ngo kwyody bini tyub tsye ni kwyody bini tyub kyool.
13 Ni lëën kon tu msiy nii no kxoobe leñ kpaa,
xñee ma:
—¡Brobsye meñ nii nche lo kislyu tsiñee lëë stson angly nii bii chak falt jkwetsy xitrompet!