3
Tiits nii xaal Dios lo meñ Sardis
1 ’Pxaal kitsy re lo xangly meñ Sardis nii xniladzy xtiits Dios,
kudzy:
“Lëë xaa nii gon xñabey lo ksa kadzy xkyalbini Dios ni nseñ kadzy mëly xñee:
Chanaa kchë nii chuuñtsyeyoo ni nanaa nii kutyloo nikxe nii xsyak meñ nii mbañoo.
2 Ptee mgaal lool tsiin kchosody styool lo Dios,
por ni tu nii chuuñtsyeyoo xyody styoo Dios.
3 Psaladzy kchë xtiits Dios nii pkëëtyagoo penaadle aan ptikche styool.
Por mer worñee pe sidy kikoo lëën kyely ksaksi lii.
Ptee mgaal lool por lëën kyely si chiid ngbaan.
4 Per no bla xaa Sardis nii karty jkaay tol.
Lëën jkaakw xaa tu ladx rusy aan lëë xaa kiidnal naa por lëë xaa xyalo.
5 Kchë xaa nii kuñ gan lo tol kakw ladx rusy ko ni ktsildy gaan lë xaa go leñ libre nii xoob kpaa,
sink lëën kcho xfavor xaa lo Dios ni lo xangly Dios.
6 Deelñee chakladzy to kyeñ do,
kol jkëëtyag nii xñee Kyalbini Ntson lo meñ nii xniladzy xtiits Dios.”
Tiits nii xaal Dios lo meñ Filadelfia
7 ’Pxaal kitsy re lo xangly meñ Filadelfia nii xniladzy xtiits Dios,
kudzy:
“Nody xtolaa ni chuuñtsyeyaa nii xñen.
Ñan no xlyey rey David aan tsiñee xalyaa tu puert ni tu cho chilody ksuugwo ni tsiñee gaa xsuugwno ni tu cho chilody kxalyo.
8 Chanaa kchë nii chuuñtsyeyoo.
Lëën pxaly tu puert tedyoo aan ni tu cho chilody ksuugwo,
por nikxe nodyoo fuersy,
xsaloo xtitsaa ni karty kaa jkaal nii xyuumbeyoo naa.
9 Por ngo lëën kxal xaa nii no xlad xaatox,
ni xaa wnee xuuy nii xsyak nii lo Dios ngab kiid ksoxib lool parñee kaknan xaa nii xkëstyoon lii.
10 Tugak psooboo xtitsaa ni tsiitsy kwsool.
Por ngo pe kuñdyaa lii tsiñee lëën kyely ksaksi kchë meñ nii nche lo kislyu.
11 Klyëëdy lëën kyely.
Ksaandyoo xtitsaa parñee ni tu cho klaady nii jkadyaa lool.
12 Kchë xaa nii kuñ gan lo tol kak sinak pilar nii so leñ lidzy Dios aan tsitsiñdy tse nii kchoo xaa siko.
Lady xaa jkën lë Dios ni lë xkyedzy Dios nii sëëd kpaa,
ni lady kaa xaa jkën lë kubaa.
13 Deelñee chakladzy to kyeñ do,
kol jkëëtyag nii xñee Kyalbini Ntson lo meñ nii xniladzy xtiits Dios.”
Tiits nii xaal Dios lo meñ Laodicea
14 ’Pxaal kitsy re lo xangly meñ Laodicea nii xniladzy xtiits Dios,
kudzy:
“Nli xtiits Dios xñen,
ni naa xñabey kchë lo cos nii psaa Dios.
15 Chanaa kchë nii chuuñtsyeyoo ni nanaa nii laal xniladzyoo,
na laal xchooxsol.
¡Deelba kazh kniladzyoo o kchooxso gaal kaazhkaa!
16 Per como xnilastyoo naa ni xchooxsody kaal,
lëën ksonëz lii.
17 Por xñeel nii riikwoo ni xñeel nii tir buen si lo xtseel.
Ni tu pe chakty falt lool.
Per mban xtyedyoo,
prooboo ni cieegwoo.
Ni nëb kidyoo.
Kindy xaboo.
18 Kwxii or lon parñee kakoo rikw ni kwxii ladx rusy lon parñee kandy meñ lady kidyoo ni kwxii ngwaan ktyëë lool parñee kanoo.
19 Chak ntseebaa ni xñen lo xaa nii xkëstyoon.
Por ngo,
ptee fuersy ktikcheel styool lon.
20 Biño gaanoo lëën gon so kexka lo do.
Deelñee kon do tsiyaa nii xkwetsy lëë do aan ksal dow,
lëën kyely lo do aan lëën kawni lëë do.
21 Kchë xaa nii kuñ gan lo tol sob laañee xñabeyaa sinak nii sobaa kwi Tat Tios porñee beñaa gan.
22 Deelñee chakladzy to kyeñ do,
kol jkëëtyag nii xñee Kyalbini Ntson lo meñ nii xniladzy xtiits Dios.”