2
Xaa nii xluuy tiits xuuy
1 Per kwyo profet wnee xuuy leñ xkyedzy meñ Israel,
ni so gaa maestre wnee xuuy lady to.
Tsilaan kluuy xaa xlay xaa.
Ska xaa Jesucrist nii pteelaa xaa,
per klyëëdy lëë xaa kyab lo tol.
2 Ndaly meñ sëëb xlad xaa,
aan por kchë xaa go lëë meñ kñeenë xtiits Dios nii xteelaa.
3 Aan como choki maestre go tumi,
lëë xaa jkëëti lëë do,
per ktiiydy xaa por lëë xtse xaa kyal.
4 Ptsildy Dios xtol angly nii kwloo falt,
sink lëë Dios pxaal angly ko linfiern.
Lo nguey no angly ko axte nii kak kyalxtisy.
5 Ni ptsildy Dios xtol meñ tiemp,
sink lëë Dios psyaab tu kyotox nii bnitylo meñ mal go,
aan xaktyee Noé ni skadzy meñ pteelaa xaa,
porñee bluuy Noé xtiits xaa.
6 Lëë gak Dios bnitylo kyedzy nii lë Sodoma ni kyedzy nii lë Gomorra.
Psaay xaaw axte nii byako nëb xkiti,
parñee ktsyeb meñ mal nii xsoobty xtiits Dios.
7 Per pteelaa xaa Lot,
porñee tu xaa buen kok Lot ni pteenë Lot kon xaa xa pañ kchë meñ mal go.
8 Sosobsye tse pteenë Lot kon Lot ni biñ Lot kchë nii beeñtsyey meñ mal go.
9 Nan Dios xa kteelaa xaa meñ nii xsoob xtiits xaa lo kyalnë ni lëë xaa ksaksi meñ mal tugak,
axte tse nii lëë kyalxtisy kak.
10 Lëë Dios ksaksi meñ nii xsaandy tol ni xsaldy Dios.
Chondy meñ go tiits ni xtsyebty meñ go xkotsyetsy meñ go kyalwnabey nii no kpaa.
11 Lëë angly,
nikxe nii ndaan xaa ni xñabey xaa,
xyaxty xaa këntseeb xaa lo kyalwnabey go xcuent Dios.
12 Nak kchë xaa go sinak ma nii nody xkyalcheñ,
singosy mbañ xaa,
par kety xaa mbañ xaa.
Xñeenë xaa cos nii nandy xaa xa nak,
per lëë xaa kety si chety chol ma,
13 lëë xaa ktsyool kyalnë sinak nii psaksi xaa meñ.
Xsyak xaa nii xle xaa,
chuñ xaa nii xlyaañtyee styoo xaa.
Xkwii xaa xkyalto do tsiñee chinal xaa lëë do tu fiest.
14 Chilody kan xaa tu kwnaa por lëë xaa xsya tol gaa,
xyeejty xaa lo tol.
Xkwiiso xaa styoo meñ mban,
choki xaa cos,
nguialsi xaa.
15 Këtañ xaa por lëë xaa pchooxso lo xtiits Dios.
Nak xaa sinak profet Balaam xiñ Beor,
nii kokladzy ntsiñaa tumi con cos mal,
16 aan kwëntseeb tu burr kusy lo xaa por kchë xtol xaa.
Kwnee ma si xñee meñ aan blaady ma nii nyuñre xaa cos mal.
17 Nak kchë xaa go sinak kiigw nii nody nis ni xkey nii choy me,
lëë xaa kyey lo nguey poo yeesy.
18 Xñee xaa kchë tiits yox nii pa xkiiñdy,
aan con kyalwniladzy ni tol xkwiiso xaa styoo xaa nii kal lik kwtelaa lo tol.
19 Xñee xaa nii lëë meñ telaa,
per ni lëë xaa kënlaady,
por kchë xaa nii xyab lo tol këtuu low.
20 Kchë xaa nii xniladzy xtiits Jesucrist ni kwtelaa lo tol,
deelñee kyab xaa lo tol stub,
mastre ntseeb xyak xaa.
21 Por masy buen nyi xaa deelñee nyuumbeydy xaa xtiits ntson Dios,
lëjty nii psaan xaaw.
22 Per lëë xaa chuñ cumplir tiits nii xñee:
“Lëë mëkw xpikche lo xintsib,
ni lëë ngutsy nii lox kosy xtuupxto lo peñ.”