4
1 Lëë nana xña lo Dios ni xña lo Jesucrist nii kiidnabey lo meñ mbañ ni lo meñ kuty,
lëën xñab
2 nii kluuyoo xtiits Dios lo meñ,
ni kñeel lo meñ tsiñee kteedyo tiits ni nikle gaa kteejtyo tiits kwnee.
Pkostyoo meñ ni kwëntseeb tsiñee ko meñ falt,
ni pchoobladzy styoo meñ,
ni kop paciensy tsiñee kuuñ kseedyoo meñ.
3 Porque sitsiñ tse nii kaklastre meñ kon xtiits Dios.
Sink lëë meñ kyub tubtsoon maestre parñee kluuy maestre nii kakladzy meñ.
4 Lëë meñ ksaanladzy xtiits Dios aan lëë meñ kniladzy kchë cuent nii pa xkiiñdy.
5 Per lëë lii tugak kwlooli kikoo,
pxekw tedyoo kyalnë,
tugak kwëkluuy xtiits Dios nii xteelaa.
Ngui beeñ xtsiiñoo.
6 Na lëën merle kpi lo kislyu re,
lëën kety par kuuñ ksakaa Dios.
7 Tsiitsy kwson lo xtiits Dios,
byaalaa tsiiñ nii bneetsy xaa lon,
ni pxekwaa pchooxsodyaa lo xtiits xaa.
8 Lëën jka premio nii kneetsy Jesucrist tse nii lëë xaa kiid kuñ kyalxtisy.
Ni lëdy nonsy lon kneetsy xaaw,
sink wi lo kchësy meñ nii këmbës kiid xaa stub ktee xaaw.
Nii xñab Pable lo Timoteo
9 Ptee nii kyob kiid tedyoo lon.
10 Por lëë Demas sey Tesalónica,
lëë xaa psaan naa por mastre xyo cos lo kislyu re styoo xaa.
Lëë Crescente na pxalaa si nëz xtañ meñ Galacia,
lëë Tito na pxalaa si nëz xtañ meñ Dalmacia.
11 Xaktyee Lucas so lon nu.
Byub Marcos aan kol të chop to,
por skiiñ xaa lon nu.
12 Lëë Tíquico pxalaa si Efeso.
13 Tsiñee kiidoo,
kwte lidzy Carpo nii no leñ kyedzy Troas,
aan tëni xkaxkemaa nii byaan lidzy xaa ni xlibraa,
per mastre precisy nii kiidnil kitsy nii psanaa.
14 Tir noyak yox Alejandro nii chuuñ xtsiiñ kiib lon,
per lëë Dios ksaksi xaa por kchë nii beeñ xaa.
15 Kop cuent lo xaa,
porque tir xñeenë xaa xtiits Dios nii xluuy no.
16 Worñee klootyee kwtsyetsy xtisy naa,
ni tu cho kwsënaldy ncho xfavoraa.
Kchësy xaa psaan naa.
Xñabaa nii kuñdy Dios cuent nii beeñtsyey xaa.
17 Per lëë Dios beeñ naa yudar ni bneetsy kyalndaan lon kwnen xtiits xaa ni beñaa nii pkëëtyag xaa sitrew.
Lëë Dios pteelaa naa kwxaakaa nii chuw mëëtsy kwlii xaa naa.
18 Lëë Dios kteelaa naa kchëlo cos mal,
ni lëë xaa kap cuidad naa tsiin kyan laañee xñabey xaa.
¡Tugak kol tsoo ktee no skizh lo xaa!
Singo no nii kako.
19 Xkëëptyuuxaa Prisca ni Aquila,
ni meñ lidzy Onesíforo.
20 Lëë Erasto byaan leñ kyedzy Corinto,
lëë Trófimo na psanaa leñ kyedzy Mileto por lëë xaa xsyaknë.
21 Ptee nii kiidoo antes nii kislo nal.
Xkëëptyuux Eubulo lii,
ni Pudente,
ni Lino,
ni Claudia,
ni kchë meñ nii xniladzy xtiits Dios nii nche nu.
22 Lëë lëësy Jesucrist dyon kakni lii ni lëë lëësy Dios ksaabini kik to.