3
Tsi lëë kislyu mer nitylo
1 No nii kaknanoo nii tsiñee lëë kislyu mer nitylo lëë kyalnë tso.
2 Lëë meñ kyak nyats,
lyaadzy tumisy tso meñ,
ni lëë meñ kak mbixladzy.
Lëë meñ kñee në Dios,
ksaldy meñ xtiits xaa ni ksaldy meñ pxosy ni ksakty styoo meñ.
3 Jkëstyoody meñ,
lëë meñ kyëktop tiits kizh,
kxekwty meñ,
lëë meñ kuñ tol,
lëë meñ kyak ntseeb aan kyody cos buen styoo meñ.
4 Lëë meñ kyak niladzy,
ktsyebty meñ,
lëë meñ kyak nyaa.
Nii xyo styoo meñ kuñ meñ,
kuñdy meñ nii xyo styoo Dios.
5 Lëë meñ jkëëlo nii xniladzy meñ xtiits Dios,
per lëë kchë xtol meñ kluuy nii nlidy xñee meñ.
Jkaaldyoo kchë meñ go.
6 Por lo meñ go ngab kchë xaa nii chi yu por yu aan xkëëti xaa kchë kwnaa mban nii tolsye sini kik.
7 Tugak no me wseedy,
per iip xyaldy kyeñ me xtiitsli Dios.
8 Sinakak bruj nii lë Janes ni Jambres nii kwsonlë lo Moisés nak xaa go,
xsyonlë xaa lo tiitsli.
No lidy kik xaa,
lëë xaa pchooxso lo xtiits Dios.
9 Per xtsedy ktiiy xaa,
por lëë meñ kyeñ nii nyaanidy xaa,
sinak nii ptsyoolak chop bruj nii kwsonlë lo Moisés ktsyool xaa.
Nii xñabey Pable kuñ Timoteo
10 Per lii chanaa nii mbëë sinaloo nii bluyaa lool,
nanoo xa mbañaa,
nii no kikaa,
ni xniladzyaa Dios,
ni chaapaa paciensy,
ni xkëstyoon meñ,
ni nanoo xa xekwaa lo kyalnë.
11 Nanoo xa kwënlaag meñ naa,
ni nanoo xa ptsyoolaa kyalnë leñ kyedzy Antioquía,
ni Iconio ni Listra.
Per lëë Dios pteelaa naa.
12 Nli xñen nii lëë kchë xaa nii chakladzy jkab lo Crist tedy kyalnë.
13 Per lëë xaa mal ni xaa wnee xuuy,
ksaandy xaa xtol xaa,
sink tugak lëë xaa jkëëti meñ ni tugak lëë xaa kyëti xaly.
14 Lëë lii tsiitsy kwso lo xtiits Dios nii pseedyoo ni xniladzyoo por nanoo cho bluuyo lool.
15 Psaladzy nii destye nii nakoo xaa wiñ xyuumbeyoo kitsy nii kë xtiits Dios.
Lëëw xñee nii lëë Dios kteelaa lii deelñee kniladzyoo xtiits Jesucrist.
16 Lëë Dios psaabini kik xaa nii pkëë xtiits xaa,
aan xkiiño par kuuñ kseedyoo meñ,
ni par këntseebo lo meñ,
ni par ktikchew styoo meñ ni këkluuyo xa kpañ meñ sinak xñabey Dios.
17 Xluuyo xa kuuñtsyey meñ kchëlo cos buen nii xyo styoo Dios.