5
Xa no nii kak xmod meñ nii xniladzy Dios
1 Këntseebtyoo lo xaa kol.
Ngui kwnee lo xaa sinak nii nyak xaa pxoosyoo.
Ni ngui kwnee lo xaa yeeñ sinak nyak xaa betsyoo.
2 Singo gak ngui kwnee lo kchë kwaa kol sinak nii nyak me xñaal.
Nikle gaa lo kwnaa yeeñ kwnee lo me sinak nyak me psyañoo.
3 Beeñ kwnaa viud nii ni tu chonody yudar.
4 Per deelñee no tu kwnaa viud nii no xiñ o xyag kaa,
xaa go no nii kuñ me yudar por meñ wlidzy me ni no nii jkëstyoo xaa meñ lidzy xaa por singo nonguial kako ni xyo gaaw styoo Dios.
5 Kchë kwnaa nii nli byaan viud,
Dios sye xsaladzy me,
ni tugak chutiitsni me Dios nikxe yutsye nikxe gaa kyoolo.
6 Per lëë kwnaa viud nii chuuñtsyey tol nii chak lo kislyu re,
kutyle me nikxe mbañ me.
7 Kudzy nrii lo kchë meñ nii nche ske parñee ni tu pe kuuñkiydy meñ lo meñ gue.
8 Por deelñee no xaa nii choxkody kan meñ lidzy,
xka xaa nii xniladzy xaa xtiits Dios aan mastre ntsab xaa que xaa nii xnilasty.
9 Nonstyee kwnaa viud nii chap masy tsongaly iz ni kwyo tugak tsiil tso list.
10 No nii kyuumbey meñ me por kchë kyalbuen nii beeñ me:
deelñee ngui broob me xiñ me,
deelñee ngui xñee me lo meñ nii chi lidzy me,
deelñee kontsi me xaa nii xniladzy xtiits Dios,
deelñee beeñ me yudar meñ prob,
ni deelñee beeñ me kchë kyalbuen nii nonguial kak.
11 Per ksoobtyoo lë viud nii bii nyeeñ lo list ko.
Porque tsi lëë me kakladzy ktsiilña me stub,
lëë me ksaan xtsiiñ Crist.
12 Aan tol chuñ me porñee beñdy me cumplir xtiits me.
13 Ni lëë me xkyënsë yu por yu chi me ni lëë me xyak tu kwnaa nii xtsyaab aan lo kyalwtsyaab ko,
lëë me xkyëktop tiits kizh,
ni lëë me xsyëëb laañee chigaldy me ni lëë me xñee cos nii xkaatyee.
14 Por ngo chakladzyaa nii ktsiilña kwnaa viud nii bii nyeeñ parñee kan me xiñ me ni tso me chilidzy me,
parñee kteejty no tiits nii kñee në meñ nii xlëë lo no lëë no.
15 Porque nol kwnaa viud nii pchooxso aan lëë me kwsëëb xlad xaatox.
16 Deelñee no meñ lidzy kwnaa nii no lady to nak viud,
no nii kuñ me me yudar,
parñee kotsiiñdy me lo xaa nii xniladzy xtiits Dios,
tsiin kchilo kuñ xaa kwnaa viud nii ni tu cho nody yudar.
17 No nii ktyoontsi xaa kol nii ngui xñabey lo meñ nii xniladzy xtiits Dios,
per mastre no nii ktyoontsi xaa deelñee xluuy xaa xtiits Dios ni chuuñ kseedy xaa meñ.
18 Por misme kitsy nii kë xtiits Dios xñee:
“Kody to kyex chuw yosy nii xkyë kon.”
Ni nikle gaa:
“No nii kazh xaa nii xkyë tsiiñ.”
19 Deelñee jkëëkiy meñ tu xaa kol,
ksaldyoo nii kñee chop o tson gaa xaa nii kñë nliw.
20 No nii këntseeboo lo xaa nii xsaandy xtol tsiñee nche kchë meñ nii xniladzy xtiits Dios,
parñee ktsyeb los demasy meñ.
21 Xña lo Dios ni xña lo Jesucrist ni xña lo angly nii kwle Dios,
xsanaa tiits re lool parñee kuuñtsyeylo.
Kchë lo meñ,
kwneew;
kwedyoo.
22 Kxobtyoo ñal kik meñ par kak meñ tu xtsiiñ deelñee karty kuñlo pensar.
Jkaaydyoo xtol meñ.
Bichee lo tol.
23 Kidyoo nonsy nis,
sink kow xisy viñ,
por nanaa nii kety kety xlyaañoo yoob.
24 No meñ nii nyoo no xtol antes nii kak kyalxtisy.
No gaa meñ nii axte lox chak kyalxtisy lëëw chak nyoo.
25 Singo gak kyalbuen nyë nyoow.
Lëë kyalbuen nii nyoody kaa chilody nii tugak jkyeetsyo.