4
Meñ nii kchoxso lo xtiits Dios
1 Per nyë xñee Kyalbini Ntson nii sitsiñ tse nii lëë meñ kchoxso lo xtiits Dios,
par kniladzy meñ xtiits xuuy kyalbini mal ni kniladzy meñ xlay xaatox.
2 Ni lëë meñ ksal xtiits xaa wnee xuuy,
pe xseedy styoo xaa tsiñee xkëëti xaa meñ.
3 Xka xaa ktsiilña meñ ni no cos nii xka xaa ktyaaw,
ni lëëw na lëë Dios psaano par ktee meñ nii xniladzy xtiits xaa skizh tsiñee kaw meño.
4 Por kchë nii psaan Dios bueno.
Aan ni tu pe kpixlasty no,
sink no nii ktee no skizh tsiñee kñaasy now,
5 por lëë xtiits Dios ni lëë skizh nii ktee no lo Dios kuuñlayo ni kuuñnyëw.
Xaa nii nli chuñ xtsiiñ Jesucrist
6 Deelñee sluuyoo kchë cos ko lo meñ ni tugak tsinaloo tiitsli aan iip kchoxsodyoo,
tu xaa nii nli chuñ xtsiiñ Jesucrist kakoo.
7 Per ksaldyoo kchë cos nii nody xkyalcheñ nii chutiits meñ.
Sink ptee nii tugak beeñ xtsiiñ Dios.
8 Por nikxe xkiiñ ejercisy par xcuerp no,
mastre xkiiñ kchë xtsiiñ Dios nii kuuñtsyeey no,
por styon now lo kislyu re ni styon now lo stu kislyu.
9 Kol kniladzy kchë nrii,
por nliw.
10 Por xkyëë no tsiiñ ni xtyee mban no,
porñee Tat Tios mbañsye xsaladzy no.
Lëë xaa xteelaa kchësy meñ nii xniladzy ni lëë xaa kteelaa meñ nii nare kniladzy.
11 No nii kñabeyoo kuuñtsyey meñ ngo ni no nii kluuylo.
12 Kteejtyoo nii ksyablyu meñoo porñee nakoo xaa yeeñ,
sink ngui kwnee ni ngui kok,
pkëstyoo meñ ni kwloo xkyalcheeñoo,
parñee kakladzy meñ nii xniladzy xtiits Dios kak sinakoo.
13 Mentre klyaañaa,
blab kitsy nii kë xtiits Dios lo meñ,
ni pchoobladzy styoo meñ ni beeñ kseedy meñ.
14 Psaladzy kyalnsaak nii bneetsy Dios lool worñee psaabini xaa leñ kik xaa kol par kxob xaa kol ña kikoo.
Ksaandylo.
15 Kuni kchë nii xñen kikoo,
beeñtsyeyoo,
parñee kchësy meñ kan nii nli chuñlo cumplir.
16 Kop cuent nii xluuyoo lo meñ,
ni tsiitsy kwso kchoxsodyoo.
Deelñee kuuñtsyeyoo kchë ngo lëël kteelaa lii ni lëël kteelaa meñ nii xkëëtyag nii xluuyoo.