3
Xaa nii kñabey lo meñ nii xniladzy xtiits Dios
1 Nli deelñee no tu do chakladzy kñabey lo meñ nii xniladzy xtiits Dios,
tsiiñ roob xyub to.
2 Por ngo no nii ngui kak xmod xaa nii xñabey lo meñ nii xniladzy xtiits Dios.
Tugak kwnaa kap xaa ni ngui kpañ xaa sinak xñabey Dios ni no nii ksal meñ xaa.
No nii ktee xaa lidzy xaa kwës meñ.
Ni no nii ligier kak xaa par kluuy xaa xtiits Dios.
3 Kyëdy xaa kunip ni kyëktildy xaa,
tu xaa buen kak xaa ni tu xaa ndoladzy,
tsinidy xcuent tumi kik xaa.
4 No nii kñabey xaa lidzy xaa parñee ksoob xiñ xaa tiits ni ksal xiñ xaa xaa.
5 Porque deelñee xñabeydy xaa lidzy xaa,
¿xa kñabey xaa lo meñ nii xniladzy xtiits Dios?
6 Por ngo nody nii kñabey tu xaa nii kal kwsëëb xnëz Dios lo meñ nii xniladzy xtiits Dios.
Por toontlaa kyak nyaa xaa aan kyab xaa lo tol nii byab xaatox.
7 Axte meñ nii xnilasty xtiits Dios no nii ksal xaa parñee kchoody xkyalto xaa ni kyabty xaa lo xitramp xaatox.
Xaa nii kuñ yudar xaa nii xñabey
8 Singo gak xaa nii kuñ yudar xaa nii xñabey no nii ksal meñ xaa ni no nii kuñ xaa cumplir xtiits xaa,
ni nody nii kyë xaa kunip,
ni nody ni tsini xcuent tumi kik xaa.
9 No nii tsiitsy so xaa lo xtiits Dios nii xniladzy no,
ni no nii ngui tso kik xaa.
10 Klo kak xaa preb,
aan loxsye ngo,
deelñee nody xfalt xaa,
schilo kuñ xaa yudar xaa nii xñabey.
11 Singo gak tsiil xaa,
no nii ksal meñ me ni nody nii ktop me tiits kizh,
ni no nii kak me tu kwnaa wsoob tiits.
12 Tugak kwnaa kap xaa go,
ni no nii kñabey xaa lidzy xaa.
13 Por deelñee ngui kuñ xaa xtsiiñ xaa,
lëë xaa ktyoontsi,
aan singo mod no chuw xaa kñee xaa xtiits Dios lo meñ.
Nii no kniladzy meñ nii ngab lo Dios
14 Xkokyeeñaa nii klyëëdy lëën kyely kan lii.
Per lëën xal kitsy re
15 parñee,
deelñee kyeldy kan lëël nanle xa kak xmod no tsiñee no no lady meñ ni xniladzy xtiits Dios.
Lo Tat Tios ngab meñ go,
ni lëë Tat Tios mbañ chakni meñ go parñee kchosody meñ go lo tiitsli.
16 Tir gon ntson xtiits Tat Tios nii xniladzy no:
Biid Jesucrist sinak tu mguiy,
ni bluuy Kyalbini Ntson nii Xiñ Dios nak xaa.
Kon angly xaa.
Biñ meñ nii nche tyub lo kislyu xtiits xaa,
aan bniladzy meño,
ni byëp xaa kpaa.