5
1 Precisty gon,
beetsy,
nii jkëë noo leñ kitsy re pa wor o pa tsee gaa kiid Jesús stub.
2 Por nan buenle to nii kuñdy Jesús visy tsiñee lëë xaa kiid,
sink lëë xaa kiid sinak tu ngbaan nii chi kyalkpaan kyool.
3 Tsiñee lëë meñ këb:
“Mbëë nak,
kindy kyalnë”,
lëë Dios kxaal kyalnë sinak nii kolpsye chislo xyoob kwnaa nii kap mëëd,
aan ni tu cho telaady.
4 Per lëë lëë do,
beetsy,
nchedy to lo nguey parñee kyeñdy to kiid Jesús sinak nii chiid ngbaan.
5 Kchësy to nak sinak xbini ngbidz nii xsaani wor yutsye.
Nchedy no kyool ni nchedy no lo nguey.
6 Por ngo nody nii kyëë no mgaal sinak grol meñ,
sink no nii list kwe no ni no nii tugak kak nyaani no.
7 Kyool chakesy meñ nii xkyë mgaal ni kyool gaa xsyutsy meñ nii xkyë kunip.
8 Per lëë lëë no,
nii nak no sinak xbini ngbidz nii xsaani wor yutsye,
no nii tugak nyaani kwe no.
No nii tsyakw no xtiits Dios ni xkyalwkëstyoo xaa sinak nii nyako tu mankw kiib nii chakw soldad,
ni no gaa nii ksoob no xtiits Dios nii xteelaa kik no sinak nii nyako tu cachuch kiib nii xsyob kik soldad.
9 Porque kwtsyesty Dios lëë no parñee ksaksi xaa lëë no,
sink lëë xaa kwtsyetsy lëë no parñee kteelaa Jesucrist no lo tol.
10 Lëë Jesucrist kuty por lëë no,
parñee nikxe mbañ no o kety kaa no lëë no tsyo ksa no xaa.
11 Por ngo,
ksaandy to tugak kol ko nguiool styoo do ni kol kchoobladzy lsa styoo xcombañer do.
Lëë Pable xñee xa kpañ meñ nii xniladzy xtiits Dios
12 Beetsy,
xñab noo nii ksal do kchë xaa nii xluuy xtiits Dios lo do,
por lëë Dios pso xaa parñee kuñ xaa tsiiñ lo do.
13 No nii kantsi do xaa ni jkëstyoo do xaa por kchë tsiiñ nii chuñ xaa.
Ngui kol kwe kchë xcombañer do.
14 Ni xñab noo lo do,
beetsy,
nii kak ntseeb to lo meñ nii chaklasty kyë tsiiñ.
Kol kchoobladzy styoo meñ nii no kyalnë,
ni kol kap paciensy lo kchë meñ.
15 Deelñee ksaksi meñ do,
kol kap cuent kuñdy to kyalxtisy xaly gaa to,
sink kol tsoxko nii tugak kuñ do kyalbuen lo xcombañer do ni lo kchë meñ nii nche tublad.
16 Tugak kol ko nguiool styoo do.
17 Ni ksaandy to,
tugak kol kutiitsni Dios.
18 Nikxe peetyee xtsyool do tugak kol ktee skizh lo Dios,
por no nii singo kuuñtsyey meñ nii xniladzy Jesús.
19 Sonlëdy to lo xKyalbini Ntson Dios nii no leñ styoo do.
20 No nii ksal do xtiits xaa nii xsaabini Dios leñ kik.
21 Kol kyeñ cho xñee tiitsli ni kol kyeñ cho xñee tiits xuuy aan kol kniladzy tiitsli.
22 Kol ksaan kchë cos nii chuñ xtol do.
23 Lëë Dios nii xkëstyoo lëë no kuuñ nyë xkyalmbañ do ni xkyalbini do ni lëë xaa kuuñ nyë tyubñaa do parñee tsel nyë nche do tsiñee lëë Jesucrist kiid.
24 Buen xaa,
ksaandy xaa lëë do,
ni suñ gaa xaa cumplir kchë nii në xaa lo do,
sisyaal xaa xtsiiñ xaa.
25 Beetsy,
kol nab lo Dios nii kuñ xaa lëë noo yudar.
26 Tsiñee jkëëptyux to,
kol ktee tu pxit kwesy xcombañer do.
27 Por tiitspey nii bneetsy Dios lon,
lëën xñab nii jkab kitsy re lo kchë meñ nii xniladzy xtiits Dios.
28 Lëë lëësy Jesucrist nii xñabey dyon kakni lëë do.