3
Xa telaa meñ lo tol
1 Lëë nana,
beetsy,
kol kle lo Dios.
Ktsaagtyaa ksetyaa nii pkëlaa,
por xkiiño lo do.
2 Kol kap cuent lo xaa ngoptol nii nak sinak mëkw.
Por xkobey xaa xcuerp xaa.
3 Per nobeydy xaa.
Lëë no si nobey no,
por xtee no skizh lo Dios porñee no xkyalbini Dios leñ styoo no,
ni xle no nii ngab no lo Jesucrist,
aan xkwenjty no bey nii cho lady meñ.
4 Nikle nii yuubaa nchilo nii xaktyee cos ko ñëlon,
nody stu xaa nii ñëlo cos ko sinak naa.
5 Xon kpidzaa worñee kwyobeyaa,
por xaa Israelaa.
Lo xtiiy Benjamín syelyaa.
Xaa hebreo nakaa,
por xaa hebreo nak pxosyaa.
Lady xaa fariseo nii xseedy xley meñ Israel kwyon.
6 Tyub styoon bniladzyaa ley go.
Por ngo kwënlagaa meñ nii ngab lo Crist.
Pañaa sinak xñabey ley go.
Kwyody nii cho pe nliskiy lon.
7 Koknon kchë cos ko lon klo.
Lëë na lëëw chutiitsaa sinak tu cos nii nguiiñdy.
Por Crist xsyakaa kchë cos ko singo.
8 Lëë kchë nii kopaa kwnity,
porñee lëën xyuumbey Jesucrist.
Lëëw psëbaa si xsyëëb kizh,
parñee jkabaa lo Crist
9 ni parñee kakni xaa naa.
Telaadyaa lo tol porñee chuuñtsyeyaa nii xñabey ley,
sink porñee xniladzyaa xtiits Crist.
Lëë Dios kteelaa naa porñee xniladzyaa xtiits xaa.
10 Chakladzyaa kyuumbeyaa Crist,
ni kyeeñaa xa beeñ kpañ Dios xaa worñee kuty xaa.
Ni teedyaa xkyalnë xaa ni ktedyaa xkyalmbañaa si ptee xaa xkyalmbañ xaa,
11 tsiin kpañaa tsiñee lëë Dios kuuñ kpañ meñ kuty.
Kpaa ngab no
12 Kniydyaa lo do nii lëën beñle gan kuñaa kchë nii xñabey Dios,
ni kniydyaa nii tir bueenaa,
per xtedyaa nii ktsiiñaa laañee chakladzy Crist por par ngo kwtsyetsy xaa naa.
13 Beetsy,
xñedyaa nii lëën beñle gan kuuñtsyeyaa kchë cos ko,
per lëën bnityladzy kchë cos nii byaan tsiin kanaa cos nii nare kiid,
14 parñee jkan nii ktee Dios lo meñ nii ngab lo Jesucrist.
15 Singo tso kik no kchësy no siñee xniladzy no xtiits Dios tyub styoo no.
Deelñee no cos nii xaa no kik to,
lëë Dios kñëw lo do.
16 Per no nii kpañ no sinak xñabey xtiits Dios nii xniladzy no.
17 Beetsy,
kol kak sinakaa,
ni kol kak sinak xaa nii mbañ sinak nii bluuy noo lo do.
18 Lëëw niylaa ni axte chon gaan tsiñee xñen stub nii no meñ nii mbañ sinak xpañ xaa nii xlëë lo Crist nii kwë lo crusy.
19 Lëë meñ go nitylo.
Lyaadzy wagwsye no xaa go,
ni xtaan xaa cos nii no ndeladzy xaa.
Cos nii no lo kislyu re sini kik xaa.
20 Per lëë no,
kpaa ngab no,
aan lëë no këmbëës nii kyety Jesucrist nii pteelaa lëë no.
21 Lëë xaa ktsëë xcuerp mban no,
parñee kak xcuerp no sinak xcuerp xaa.
Lëë xaa kuuñtsyeyo por xñabey xaa par ktsëë xaaw ni xñabey xaa kchëlo cos.