5
Kchooxsody to lo xtiits Crist
1 Lëë Crist pteelaa lëë no lo xley Moisés parñee kyënlaa no.
Tsiitsy kol so kyalwtelaa go parñee kyëtuudy to lo ley stub.
2 Kol kon xtitsaa.
Deelñee tsobey do,
pe nandy nii xniladzy to xtiits Crist.
3 Kchë xaa nii chobey no nii kuuñtsyey xaa kchë nii xñabey xley Moisés.
4 Kchësy to siñee chakladzy to ktsily Dios xtol do porñee chuuñtsyey do nii xñabey xley Moisés,
lëë do pchoso lo xtiits Crist ni lëë do psaanladzy xkyalwkëstyoo Dios.
5 Per lëë no ndon no nii stsily Dios xtol no porñee xniladzy no xtiits Crist ni porñee no Kyalbini Ntson leñ styoo no.
6 Deelñee nakni Crist no,
precisty nii tsobey no,
sink precisy nii kniladzy no xtiits Crist ni jkëstyoo no xcombañer no.
7 Buen gon si do.
¿Cho kwliso styoo do parñee ksaan do tiitsli?
8 Lëdy kik Dios nii xkwetsy lëë do gon kwlañ nii lëë do ksaan tiitsli.
9 “Chop lë wiñak levadur xkobe kchë kob yi.”
10 Xyeñpaa nii klaady Dios kniladzy to xtiits xaa nii xkëëti lëë do,
per deelñee chootyee no jkëëtañ lëë do,
lëë Dios ksaksi xaa.
11 Naa nii xcuentaa,
deelñee bii nyoxkoon nii tsobey meñ nii xniladzy xtiits Crist,
nguiënlaagty xaa Israel naa,
ni nlëëdy xaa nyon xaa nii lëë Crist kuty lo crusy.
12 ¡Deelba kaazhkaa chug kchë xaa nii chakladzy tsobey do!
13 Lëë do koktsyetsy parñee kyënlaa do,
per këbty to nii por ngo lëë do kuuñtsyey nii klyaañtyee styoo do,
sink masy kol jkëstyoo xcombañer do.
14 Kol jkëstyoo xcombañer do si xkëstyoo do lëë do,
por ngosy xñabey ley kuuñtsyey do.
15 Per deelñee xkyënyaw lsa do kchë xcombañer do,
kol kap cuent,
por toontlaa misme lëë do jkëëtañ xcombañer do.
Kol kpañ sinak xñabey Kyalbini Ntson
16 Por ngo nii xñen lo do:
Kol kpañ sinak xñabey Kyalbini Ntson.
Kuuñtsyeydy to cos mal nii xlyañ styoo do.
17 Por xtilyni Kyalbini Ntson cos mal nii xsya leñ styoo no ni xtilyni gaa cos mal go Kyalbini Ntson.
Por ngo chilody kuuñtsyey do nii klaañtyee styoo do.
18 Per deelñee nakni Kyalbini Ntson do,
këtuudre to lo ley.
19 Nyoo xa chak xaa nii chuuñtsyey nii xlyaañtyee styoo,
por choni xaa meñ nii nakty tsiil xaa,
ni chuuñtsyey xaa kchëlo cos yox nii xsya styoo xaa,
20 xsoxib xaa lo mdyo ni chuñ xaa kyalbruj.
Xtily xaa,
xyub xaa tily,
xsiiniy xaa,
ni sinusy xlëë xaa.
Chuuñ ktily xaa meñ,
xkyëksaa xaa tiiy,
ni chuñ xaa meñ chop tiiy.
21 Chak mbidy xaa,
xkyë xaa kunip,
ni ndalyre gaa nii chuuñtsyey xaa.
Lëën xñe nii kwne gakaa klo lo do,
nii sëëbty kchë xaa nii chuuñtsyey ngo laañee xñabey Dios.
22 Per lëë xaa nii no xKyalbini Ntson Dios leñ styoo xkyëstyoo meñ,
nguiool no styoo xaa,
ndoladzy xaa,
chap xaa paciensy,
ngui xñee xaa lo meñ,
buen xaa,
ni chuuñtsyey xaa nii xñee xaa.
23 Ndoo xaa ni chuuñtsyeytre xaa nii xlyaañtyee styoo xaa.
Ni tu ley chilody ksaksi xaa nii chuuñtsyey nrii.
24 Kchë xaa nii ngab lo Crist sinidre kik xaa nii kuuñtsyey xaa kchë cos yox nii no styoo xaa.
25 Deelñee no Kyalbini Ntson leñ styoo no,
kol tsoo ktee no tiits nii lëë Kyalbini Ntson kñë pe cos kuuñtsyeey no.
26 Nody nii kak nyaa no,
ni nody nii ktiily no,
ni nody nii kak mbidy no xcombañer no.