9
Nii xyal jkaa xaa nii nak apostle
1 Nli gon nii schilo kuuñtsyeyaa kchë nii chuuñtsyey tu apostle,
por konaa Jesucrist ni nyoo gaa nii kën xtsiiñ Dios por por ngo lëë do xniladzy xtiits Dios.
2 Neñdy no meñ nii xnilasty nii apostlaa,
per lëë do no nii kniladzy tow,
por lëë do xniladzy xtiits Dios nii bluyaa aan siko kesy xluuy nii nli apostlaa.
3 Nrii xñen lo meñ nii xñee në naa:
4 Nonguial nii kneetsy meñ nii kawaa ni kin,
5 ni nonguial nii kaapaa tsiilaa nii xniladzy xtiits Dios,
sinak nii chap stubla apostle tsiil,
ni betsy Jesús,
ni Pedre.
6 ¿Ote xsyak to yak nii chopsye noo Bernabé chilody kyaan meñ nii xniladzy xtiits Dios?
7 ¿Ni pe no gaa tu soldad nii xkizh xgast,
ni pe no tu xaa nii xso yag uv aan chawdy xaa uv ni pe no tu xaa nii chap mëkwxiily aan chidy xaa nidzy?
8 Këbty to nii kiksyaa xlyañ cos re,
porque axte lo xley Moisés xñee:
9 “Kodyoo kyex chuw yosy nii xkyë kon.”
Chëbty Dios ngo gon porñee sini yosy kik xaa,
10 sink lëëw chëb xaa por lëë no.
Porque nikxe xaa nii xkyë kono,
nikxe gaa xaa nii xkyë kwlaapo,
no nii tsini kik xaa,
nii wi xaa kchal nii ktyop lo kwaa.
11 Singo tsigo busy deelñee bluuy noo xtiits Dios lo do,
¿pe tir xsyak xuuy do nii kñab noo palal cos nii jkiiñ noo?
12 Deelñee xteedy to nii xkiiñ stu meñ,
no nii kneetsy to nii jkiiñ noo.
Per karty gon kñab noow.
Al contrario,
xekw noo parñee syonlëdy noo lo xtiits Dios.
13 Ni nan gaa to nii kchë xaa nii xkyë tsiiñ leñ lidzy Dios siko xchoo nii chaw xaa.
Kchë xaa nii xkyë tsiiñ laañee chety ma nii chokon lo Dios,
chaw xaa xpëël ma nii chety siko.
14 Ni lëë gaa Jesucrist psaan tiits nii kchë xaa nii xluuy xtiits Dios siko klyañ nii kaw xaa.
15 Per karty gon kuuñtsyeyaa ngo,
ni xaldy gaan kitsy re parñee kñabaa pe cos lo do.
¡Silidyee ketyaa,
lëjty nii ktichee meñ kyalwle nii no leñ styoon!
16 Deel naa,
lëdy parñee ktaanaa xluyaa xtiits Dios,
sink nonguial kluyno.
Por ¡broobsyaa deelñee kluydyno!
17 Por ngo,
deelñee kluyno porñee xlyaño styoon,
lëën kozhle.
Per nikxe gaa chaklastyaa,
lëëw kluyaa por lëë Dios xñabey naa.
18 Por ngo xlen xluyaa xtiits Dios porñee cho xkizhty naa.
Xtsiñaadyaa nii kawaa porñee xluyaa xtiits Dios.
19 Nikxe ni tu cho xñabeydy naa,
xaalyaa ptee tiits nii kñabey meñ naa,
parñee singo mod ndaly re meñ kniladzy xtiits Dios.
20 Tsiñee non lady meñ Israel chakaa si chak meñ Israel parñee jkon styoo meñ go.
Kchë meñ Israel go sinal xley Moisés ni wi gaan chanal ley go nikxe nii xñabeydy ley go naa.
21 Singo gak parñee jkon styoo meñ nii sinaldy xley Moisés chakaa si chak meñ go,
nikxe nii xñabeysye Dios chuuñtsyeyaa,
por lëë Crist xñabey naa.
22 Tsiñee gaa non lady meñ nii kal bniladzy xtiits Dios win chak si chak meñ go parñee jkon styoo meñ go.
Si chak kchë meñ chakaa,
parñee telaa meñ lo tol.
23 Kchë nrii chuuñtsyeyaa por xtiits Dios nii xteelaa,
parñee jkan kyalnsaak nii xnee tiits re.
24 Nan do gon nii tsiñee cho carrer ndaly meñ xko corr,
per xaktyee xaa nii chuñ gan xkaa premio.
Per lëë do kol ko corr parñee kuñ do gan tsiin jkaa do premio.
25 Kchë xaa nii chakladzy gon kuñ gan lo tu wkity,
xsaan xaa kchë cos nii chuñ mal xaa.
Aan xaktyee tu coron nii nyaa con xikw laurel nii pa xkiiñdy chuñ xaa gan.
Per lëë do tu premio nii nitylody jkaa do.
26 Deel naa,
xkodyaa corr sinak xaa nii xñady lo,
ni xkëdy kaan puñety lo me,
27 sink xsaksin xcuerpaa parñee ksoobo xtitsaa,
parñee kyaandyaa tublad aan naa beeñ ksedy ndaly meñ.