4
Tsiiñ nii chuuñtsyey xaa nii nak apostle
1 Kol sak lëë noo sinak tu mos nii xkyë xtsiiñ Crist,
o sinak kaa tu xaa nii sëëd kluuy nii no kik Dios.
2 No nii kak nyoo nii schilo kñëlo Dios lëë no deelñee jkaa no tu tsiiñ.
3 Naa nii xcuentaa pe sinidy kikaa dyon pe xyo xtsiñaa styoo do o styoo gaa xaa xñabey.
Per ni naa nody kyalnë dyon xa si lo xtsiñaa.
4 Karty kyeñaa dyon pe no pa kwlon falt,
per lëdy por ngo nii kniyaa nii nody xfaltaa.
Lëë Dios nan pe cos nak xfaltaa,
por lëë xaa chuñ xkyalxtisyaa.
5 Kuñdy kaa to kyalxtisy.
Kol kwës axte nii kiid Jesús parñee kwii xaa kchë cos nii nolan nëz lo bini.
Lëë Jesús kwii kchë nii xsya styoo meñ tsiin kizh Dios kchë meñ.
6 Beetsy,
lëën xñe kchë cos re lo do porñee xkëstyoon lëë do.
Ni lëën psety kaa Apolos ni naa lo do parñee kan do kchë nii chuuñtsyeey noo tsiin kchosody to lo xtiits Dios parñee kaknidy to tu xaa par kteekyo do stu meñ.
7 Por ¿cho xlisklaal na dyon nii xtaa noo lo meñ,
ni pe cos chap kaal nii bneesty Dios?
Aan deelñee gaa lëë xaa bneetsy kchë nii chapoo,
¿penak tsigo nii xtaanoo?
8 Xsyak to ni tir rikw to ni xsyak to nii ni tu pe xkiiñdy to.
Xsyak to nii rey do.
Xkiiñtre to lëë no.
¡Deelba nli nyak to rey parñee syoob noo kñabey no ksa no!
9 Sootaa nii kchëë noo siñee nak noo apostle lëë Dios psaanladzy lëë noo.
Nak no sinak xaa nii nche mbës kety.
Xiwkity meñ ni xiwkity angly nak noo.
10 Xsyak meñ nii nguey noo,
porñee no noo xlad Crist.
Lëë lëë do xsyak to nii tir xyeñ do xtiits Crist.
Mban noo,
per lëë do tir ndaan do.
Xsyakty meñ lëë noo,
per lëë do xsoob meñ xtiits to.
11 Axte natse gon chak falt nii tyaaw noo ni nii tyow noo,
ni chak falt xab noo.
Xsaksi meñ lëë noo ni kindy liidzy noo.
12 Xtsaag noo xkyëë noo tsiiñ.
Xkotsyetsy meñ lëë noo,
per tiits buen xtikchee noo lo meñ.
Xkyënlaag meñ lëë noo,
per xekw noo.
13 Xñeenë meñ lëë noo,
per nguudzy xtikchee noo lo xtiits meñ.
Sinak nii xsyak meñ pel cos xsyak meñ lëë noo.
Axte natse xyak meñ nii pa xkiiñdy noo.
14 Xkëdyaa kchë nrii parñee kwin xkyalto do,
sink lëëw xkën parñee kñen lo do sinak nii nyak to xiñaa.
15 Por nikxe nyo tsii mily maestre nii kluuy xtiits Dios lo do,
nody ndaly pxosy to.
Naa nak pxosy to,
por naa byely kluuy xa nak xtiits Dios lo do.
16 Por ngo xñabaa nii kuuñtsyey do nii chuuñtsyeyaa.
17 Lëën xal Timoteo lo do.
Xkëstyoon xaa.
Nak xaa sinak xiñaa.
Lëë xaa kuuñ ksaladzy lëë do nii chuuñtsyeyaa kchë nii xñabey xtiits Dios nii xluyaa kchë laañee chateedyaa.
18 No do xtaan porñee xsyak to nii kyely teejtyaa lo do.
19 Per deelñee sneetsy Dios tiits klyëëdy lëën kyely teedy lo do.
Tsigo lëën kan dyon pe cos nak xtsiiñ xaa nii tant chak nyaa lëjty xaktyee tiits ktaan xaa.
20 Por lëjty tiits sye nak xkyalwnabey Dios,
sink nli xñabey xaa.
21 ¿Pe chakladzy to nii kak ntseebaa lo do tsiñee kyelyaa ote chakladzy to yak nii ngui kñen lo do ni kantsin lëë do?