9
Meñ nii kwle Dios
1 Tiitsli xñen,
por xniladzyaa xtiits Crist.
Xkëëtiidyaa,
por lëë Kyalbini Ntson xñee nii tiitsli xñen.
2 Xteenën ni tugak xkyë yoob styoon.
3 Axte xtegaanaa kyaabaa lo kyalsi,
ni so sitaa lo Crist,
deelñee nchilo nyuñaa meñ tu kyedzyaa yudar.
4 Meñ Israel nak meñ tu kyedzyaa,
aan lëë Dios beeñ cuent nii xiñ Dios nak meñ go.
Kwyo Dios lady meñ go ni psaan xaa xley Moisés lo meñ go,
ni chëb xaa nii lëë xaa kteelaa meñ go,
ni lëë xaa chëb xa kool meñ go lay.
5 Xaa xñabey nak pxusykoltoo meñ go ni lo xtiiy gaa meñ go pchoo Crist worñee koly xaa.
Lëë Crist nak Dios.
Kol tsoo ktee no skizh lo xaa tugak.
6 Per lëdy nii kokty cumplir tiits nii psaan Dios lo meñ Israel,
sink koktyo par meñ Israel nii ngabty lo Dios.
7 Lëdy kchë meñ nii sëëd lo xtiiy Abraham nak xiñ Dios,
por lëë Dios chëb lo xaa:
“Lëë Isaac kuuñ ktyaly xiñoo.”
8 Nrii gon xluuy nii nakty meñ xiñ Dios por lo tiiy nii chaly meñ,
sink xaktyee meñ nii koly sinak psaan Dios tiits nak xiñ Dios.
9 Por lëë Dios chëb lo Abraham:
“Tsiñee lëë tiemp tsitsiñ,
lëën kyely,
aan lëë Sara kap tu mëëd.”
10 Ni lëdy sikosy byalo.
Tugak pxosy chop xiñ Rebeca,
Isaac pxusykoltoo no.
11-13 Por ni karty kaly mëëd kwach ko,
ni tu kyalbuen o kyalmaal gaa beeñtsyeydy xaa,
lëë Dios chëb lo Rebeca:
“Lëë mëëd kol ksoob xtiits mëëd wiich.”
Ni leñ kitsy nii kë gaa xtiits Dios xñee:
“Pkëstyoon Jacob,
per blëën lo Esaú.”
Nu nyoo nii lëë Dios xkwe meñ nii xlyañ styoo xaa,
meñ nii chakladzy xaa xkwetsy xaa.
Xkwenjty xaa nii chuuñtsyey meñ.
14 ¿Pe styeesy no tsigo nii mal Dios?
¡Lëdyo gon!
15 Por lëë xaa chëb lo Moisés:
“Skëstyoon xaa nii kakladzyaa.”
16 Singo tsigo busy,
pe nandy nii kakladzy no o ktee gaa no fuersy,
deelñee xkëstyoody Dios no.
17 Por leñ kitsyak nii kë xtiits Dios xñee nii chëb Dios lo rey Egipto:
“Pson lii kakoo rey parñee kluyaa xkyalwnabeyaa,
ni parñee kaknan meñ cho nakaa lo kislyu.”
18 Skëstyoo Dios meñ nii kakladzy xaa,
ni suuñ jkyedzy kaa xaa styoo meñ nii kakladzy xaa.
19 Per neñdy snëël lon:
“Deelñee singo mod nako,
¿pe jkëëkiy Dios meñ con ni tu cho chilody sonlë lo xaa?”
20 Per ¿chool na dyon parñee ktilytiitsnil Dios?
¿Pe xñee kis peñ lo xaa nii psaaw nayak:
“¿Penak nii psaal naa sinrii?”
21 Schilo xaa nii chuuñ tsiiñ peñ kuuñtsyey nii klyaañtyee styoo xaa.
Schilo ksaa xaa tu kis peñ ngui,
ni schilo ksaa xaa tu kis nii palsye jkiiñ.
22 ¿Aan pe tyeesy no deelñee kokladzy Dios nluuy xcastigw ni xkyalwnabey,
pxekw xaa lo meñ nii xyal tedy castigw ni xyal nitylo?
23 Lëëw gon beeñtsyey xaa parñee kluuy xaa xkyalntson xaa lo no.
Pkëstyoo xaa lëë no ni pxixkwaa xaa lëë no parñee tyon no xkyalntson xaa.
24 Por lëë Dios kwtsyetsy lëë no.
No no nak meñ Israel.
No gaa no nak meñ sit.
25 Leñ libre nii pkëë profet Oseas chëb Dios:
Meñ sit kak meñ tu kyedzyaa,
ni meñ nii xkëstyoodyaa jkëstyoon.
26 Ni misme laañee chëb Dios:
“Lëdy meñ tu kyedzyaa nak to”,
siko lëë xaa këb:
Lëë do nak xiñ Dios mbañ.
27 Per tsi lëë meñ Israel kokyety,
lëë profet Isaías chëb:
“Nikxe ndaly meñ Israel sinak ndaly yuzh nii nche chu nistoo,
ndalydy meñ go telaa.
28 Por klyëëdy lëë Dios kuñ cumplir xtiits tyub lo kislyu.”
29 Misme profet Isaías chëb:
Deelñee ngwiladzy Dios meñ nii sëëd lo xtiiy no,
lëë no nyak sinak meñ Sodoma ni Gomorra.
Bnilasty meñ Israel xtiits Dios
30 ¿Pe styeesy no tsigo?
Kwëkyubty xaa sit nii mbig kex xaa lo Dios,
sink lëë xaa big kex lo Dios porñee bniladzy xaa.
31 Per lëë meñ Israel nii kwyoxko beeñtsyey nii xñabey ley,
beeñdy meñ go gan mbig kex lo Dios.
32 ¿Penak dyon beeñdy meñ go gan?
Porñee gon big kexty meñ go lo Dios por kyalwniladzy,
sink lëë meñ go big kex lo Dios por nii beeñtsyey meñ go.
Por ngo lëë niy meñ go kwladzy kyo nii xlyadzy niy meñ.
33 Kyo re xseety kitsy nii kë xtiits Dios:
Lëën kso tu xaa leñ kyedzy Jerusalén.
Lëë xaa kchal niy meñ,
per kchosody styoo meñ nii kniladzy xtiits xaa.