20
Lëë Jesús xpañ
(Mt. 28:1-10 ; Mr. 16:1-8 ; Lc. 24:1-12 )
1 Lëë tse tminkw bii nguey lëë María Magdalena kwey chu paa,
aan lëë me kon nii xoobtre kyo nii ntse chu paa.
2 Tsigo lëë me kwloo corr ptsiñ me laañee no Pedre chop tu mëëdscuel nii mastre xkëstyoo Jesús,
aan lëë me chëb:
—Lëë meñ kwlii xcuerp Jesús leñ paa aan ndoondy pa kulo meño.
3 Wor go kazh lëë Pedre si chu paa chop mëëdscuel go.
4 Chop xaa kwloo corr,
per klo mëëdscuel nii mastre xkëstyoo Jesús ptsiñ chu paa.
5 Lëë xaa kwsinchuñ par kuy xaa leñ paa,
per xaktyee ladx nii pchal Jesús kon xaa,
aan kwsëëbty xaa leñ paa.
6 Xitsyak xaa nal Pedre.
Lëë Pedre kwsëëb leñ paa,
aan xaktyee gak kchë ladx nii pchal Jesús kon Pedre.
7 Per lëë xaa kon nii nixty ladx nii pxituu kik Jesús laañee nche ladx pchal xcuerp Jesús,
sink lëëw nix tublad nyeecho.
8 Tsigo lëë mëëdscuel nii klo ptsiñ chu paa kwsëëb,
aan loxsye kon xaa kchë ngo,
lëë xaa bniladzy nii pañ Jesús.
9 Karty kyeñ xaa xkitsy Dios nii xñee nii no nii kpañ Jesús wor go.
10 Loxsye ngo lëë chop xpëëdscuel Jesús sey laañee xkwës xaa.
Lëë Jesús xyaklo lo María Magdalena
(Mr. 16:9-11 )
11 Per lëë Mariy byaan chu paa choon.
Lëë me kwsinchuñ par kuy me leñ paa,
12 aan lëë me kon nii lëë chop angly nii nakw ladx rusy nche sob laañee pxoob xcuerp Jesús.
Tu angly sob nëz laañee kwyo kik Jesús,
lëë stu angly sob nëz laa kwyo niy xaa.
13 Lëë angly kwnabtiits lo me chëb:
—¿Penak nii choonoo?
Lëë me kwëb,
chëb me:
—Porñee lëë meñ biy xcuerp Jesús,
aan nandyaa pa kulo meño.
14 Nonsyak chëb me ngo,
tsiñee lëë me psuugw lo me,
aan lëë me kon nii lëë Jesús so siko,
per byeñdy me nii Jesúso.
15 Lëë Jesús chëb lo me:
—¿Penak nii choonoo?
¿Cho xyuboo?
Nladzy me te xaa nii xkyënap kwaa gow.
Por ngo lëë me chëb:
—Xey,
deelñee lii biy xcuerp Jesús,
kwnë pa kulolo parñee kyoyno.
16 Tsigo lëë Jesús chëb:
—¡Mariy!
Lëë me byoogw wxooñ,
aan lëë me chëb con tiitsë hebreo:
—¡Rabuni!
(Tiits ko nak sinak nii xñee ñe Maestre.)
17 Lëë Jesús chëb:
—Blaan,
por karty kyan lo Tat Tios.
Per byey aan kudzy lo xpëëdscuelaa nii lëën kya lo xDios no.
Lëë xaa nak pxosyaa ni lëë gak kaa xaa nak pxosy to.
18 Lëë María Magdalena kunitiits lo xpëëdscuel Jesús.
Chëb me nii lëë me kon Jesús ni chëb me kchë nii chëb Jesús lo me.
Lëë Jesús xyaklo lo xpëëdscuel
(Mt. 28:16-20 ; Mr. 16:14-18 ; Lc. 24:36-49 )
19 Misme tse tminkw ko lëë xpëëdscuel Jesús pkaal lsa,
aan lëë xaa byoogw yu,
porñee xtsyeb xaa meñ Israel nii xñabey.
Tsiñee lëë lyu pkyey lëë Jesús kwsëëb leñ yu aan lëë xaa kwso groltyee lady xpëëdscuel xaa,
chëb xaa:
—Kakni Dios to dyon.
20 Loxsye chëb xaa ngo,
lëë xaa bluuy ña xaa ni kwi xaa laañee kwsëëb lans,
aan kchësy xpëëdscuel xaa ble.
21 Lëë Jesús chëb stub:
—Dios kakni do.
Lëën kxal lëë do sinak nii pxaal Tat Tios naa.
22 Lëë Jesús blub lo xpëëdscuel aan lëë xaa chëb:
—Kol klaa sëëb Kyalbini Ntson leñ styoo do.
23 Kchësy meñ nii kuñ do perdón kpily xtol,
per kpildy xtol kchësy meñ nii kuñdy to perdón.
Lëë Jesús xñee lo Max
24 Worñee kwey Jesús,
kindy tu xpëëdscuel xaa nii lë Max.
(Kwach kwloolë xaa Max.)
25 Lëë xcombañer Max chëb lo Max:
—Lëë noo ptyon Jesús.
Per lëë Max chëb:
—Deelñee kandyaa ña xaa laañee kwsëëb clav,
ni ksëëbtyaa xkweñaa laañee kwsëëb clav ni laañee kwsëëb lans,
knilastyaa nii kon do xaa.
26 Lëë kwloxo xon kpidz,
lëë xpëëdscuel Jesús pkaal lsa stub,
aan wi Max no lady xaa tse go.
Per nikxe tsiitsy ntse xaa chu puert,
lëë Jesús kwsëëb.
Aan lëë Jesús kwso groltyee lady xaa chëb:
—Kakni Dios to dyon.
27 Tsigo lëë xaa chëb lo Max:
—Psëëb xkweeñoo lo pat ñan,
ni bneetsy ñal nu parñee ksëëblo kwin.
Jkandy kikoo,
sink bniladzy.
28 Lëë Max chëb:
—¡Lii xñabey ni lii nak Dios!
29 Lëë Jesús chëb:
—Porñee konoo naa,
ngo nii xniladzyoo nii naa nak Dios.
Dichos kchë meñ nii kondy naa aan xniladzy xtitsaa.
Penak nii kwë kitsy re
30 Këdy kchë kyalntson nii beeñtsyey Jesús worñee kwyo xaa lady xpëëdscuel xaa leñ kitsy re.
31 Per lëë kchë nrii kwë parñee kniladzy to nii lëë Jesús nak Crist,
ni kniladzy to nii lëë xaa nak Xiñ Dios.
Deelñee kniladzy to xtiits xaa,
lëë do jkaa tu kyalmbañ nii nitylody.