19
1 Tsigo lëë Pilat kwnabey ptee soldad cheñ Jesús.
2 Lëë soldad psaa tu coron yakitsy aan lëëw psoob xaa kik Jesús ni lëë xaa pkakw Jesús tu ladx nixñë yë.
3 Loxsye ngo lëë soldad big lo Jesús xñee:
—¡Byinayk xrey meñ Israel!
Aan byaasy xaa lo Jesús.
4 Lëë Pilat pchoo leñ yulyey stub aan lëë xaa chëb:
—Kol kuy gaanoo,
lëë xaa kwlin parñee kan do nii nody xfalt xaa.
5 Sob coron yakitsy kik Jesús ni nakw xaa ladx nixñë yë go pchoo xaa ley.
Lëë Pilat chëb:
—¡Lëë xaa nii kwnaasy to so nu!
6 Tsiñee lëë xaa nii xñabey lo pxosy ni lëë mayor kon Jesús,
lëë xaa bislo kwchuptsyë xaa,
xñee xaa:
—¡Pkëë xaa lo crusy!
¡Pkëë xaa lo crusy!
Lëë Pilat chëb:
—Kol tsini xaa aan lëë do kol jkëë xaa lo crusy por xyeñdyaa pe cos nak xfalt xaa.
7 Per lëë meñ Israel chëb:
—Chaap noo tu ley aan lo xleey noo xñee nii no nii kety xaa nii kñee nak Xiñ Dios.
Aan lëë xaa gue xñee nii lëë xaa nak Xiñ Dios.
8 Tsiñee lëë Pilat biñ ngo,
mastre ptsyeb xaa.
9 Lëë xaa kwsëëb leñ yulyey stub,
aan lëë xaa kwnabtiits lo Jesús chëb xaa:
—¿Cho xaal?
Per kwëbty Jesús.
10 Lëë Pilat chëb:
—¿Xkyëbtyoo nawen?
¿Nandyoo nayak nii ñan no kyalxtisy?
Schilo kñabeyaa kyëël lo crusy ni schiloo gaa kñabeyaa laal.
11 Tsigo lëë Jesús chëb:
—Nchilody nyabeyoo lon deelñee neesty Dios tiits.
Por ngo nii mastre no xtol meñ nii biidni naa lool que xtoloo.
12 Destye wor go lëë Pilat byub mod nii nlaa xaa Jesús,
per lëë meñ Israel kwchuptsyë chëb:
—¡Deelñee klaal xaa gue,
lëdy xamigw xtisy Roma nakoo!
¡Por falt xko xaa nii chakladzy kak rey lo xtisy Roma!
13 Tsiñee lëë Pilat biñ ngo,
lëë xaa kwlii Jesús ley aan lëë xaa kwsob lo ley nii xñee meñ Letsy Kyo.
Siko xsyob xaa tsiñee chuñ xaa kyalxtisy.
Gabatá lë lo ley go con tiitsë hebreo.
14 Mer xwe ngbidz tse nii kxe kak paskw,
lëë Pilat chëb lo meñ Israel:
—¡Lëë xrey do nrii!
15 Per lëë meñ Israel chëb:
—¡No nii kety xaa!
¡No nii kety xaa!
¡Pkëë xaa lo crusy!
Lëë Pilat chëb:
—¿Pe mod skën xrey do lo crusy nawen?
Lëë xaa nii xñabey lo pxosy kwëb chëb:
—Lëdy rey xaa,
por xaktyee xtisy Roma xñabey lëë noo.
16 Loxsye ngo lëë Pilat kwnabey nii koy soldad Jesús parñee kyë Jesús lo crusy.
Lëë soldad xkëë Jesús lo crusy
(Mt. 27:32-44 ; Mr. 15:21-32 ; Lc. 23:26-43 )
17 Tsi lëë soldad kwlii Jesús,
lëë Jesús noy xicrusy par tsi Jesús laañee xñee meñ Israel Gólgota.
(Tiits ko nak sinak nii xñee ñe:
Laañee nche tsit kik meñ kuty.)
18 Siko pkëë xaa Jesús lo crusy,
aan tyuxlad kwi Jesús pkëë xaa tuga xaa.
Groltyee lady chop xaa go kwë Jesús.
19 Kwnabey Pilat nii kwë blalan tiits kik xicrusy Jesús.
Sinrii xñee tiits ko:
“Jesús Nazaret,
xaa nii nak xrey meñ Israel.”
20 Ndaly meñ Israel blab tiits ko,
por kexka leñ kyedzy pkëë xaa Jesús lo crusy.
Con tiitsë hebreo ni latiñ ni griego kwë tiits ko.
21 Por ngo lëë xaa nii xñabey lo pxosy chëb lo Pilat:
—Jkëëdyoo:
“Xrey meñ Israel”,
sink pkëë:
“Xaa re chëb nii lëë xaa nak xrey meñ Israel.”
22 Per lëë Pilat kwëb chëb:
—Chilody kpily nii kwnabeyaa kwë.
Singootyee no nii kyaano.
23 Loxsye pkëë soldad Jesús lo crusy,
lëë xaa ptop xab Jesús aan lëëw beeñ xaa tap lë,
tublë gaaw kwaa tu soldad.
Per tsiñee lëë xaa blis tu ladx nool nii chakw Jesús,
kon xaa nii tub ñasyako ndiib.
24 Lëë xaa chëb lo xcombañer xaa:
—Kchosty now.
Masy kol tsoo ko now rif dyon cho kchalo.
Singo mod lëë soldad beeñ cumplir xtiits Dios nii xñee:
“Kwtiisy xaa xabaa ni kwloo xaaw rif.”
Kchë ngo beeñtsyey soldad ko.
25 Kex laañee kwë Jesús lo crusy kwche xñaa xaa chop pël,
ni Mariy nii nak tsiil Cleofas,
ni María Magdalena.
26 Tsiñee lëë Jesús kon nii lëë xñaa xaa so kwi tu mëëdscuel nii mastre xkëstyoo xaa,
lëë xaa chëb lo xñaa xaa:
—Lëë xiñoo so ske.
27 Loxsye ngo lëë xaa chëb lo xpëëdscuel xaa:
—Lëë xñaal so ske.
Aan destye wor go lëë xñaa Jesús kwyo lidzy xpëëdscuel xaa.
Xkyalkuty Jesús
(Mt. 27:45-56 ; Mr. 15:33-41 ; Lc. 23:44-49 )
28 Nan Jesús nii lëë xaa beeñtsyey kchë nii no kak,
per parñee kuñ xaa cumplir kitsy nii kë xtiits Dios,
lëë xaa chëb:
—Xlyaan nis.
29 Lëë tu canty nii kaktsë viñ nyi sob siko.
Lëë soldad pkadz tublë ladx lo viñ go,
lëëw psoob xaa lo tu punt yag nii lë hisopo,
aan lëëw ptsig xaa lo Jesús.
30 Lëë Jesús kwsup ladx nii kodz lo viñ go aan lëë xaa chëb:
—Lëëw nagon,
lëë kchë nii no kak kok.
Loxsye chëb xaa ngo,
lëë xaa pkëënal kik xaa aan lëë xaa kuty.
Lëë tu soldad xsëëb xlans kwi Jesús
31 Mer tse nii kxe kak paskw pkëë xaa Jesús lo crusy,
aan kwnëdy meñ Israel nii nyaan meñ kuty ko lo crusy tse nii xiladzy meñ Israel lo tsiiñ,
porñee tir nda nak tse go.
Por ngo lëë xaa kunee lo Pilat parñee kñabey Pilat ketsy ksa niy xaa nii kwë lo crusy ni kñabey Pilat nii kyety ksa xaa go lo crusy.
32 Lëë soldad kwey aan lëë xaa kwtiitsy niy chop xaa nii kwë kwi Jesús lo crusy.
33 Per tsiñee lëë xaa big kex lo Jesús,
kwtiisty xaa niy Jesús,
porñee kon xaa nii lëë Jesús tse lox kuty.
34 Per lëë tu soldad pxaly kwi Jesús con lans,
aan nonsyke cheñ ni nis pchoo.
35 Lëë xaa nii kono chutiitso.
Nli xtiits xaa,
ni nan gaa xaa nii tiitsli xñee xaa parñee wi do kniladzyo.
36 Lëë kchë cos re kok parñee kak cumplir xkitsy Dios laañee xñee:
“Ni tublë xtsit xaa kiisty meñ.”
37 Leñ xkitsyak Dios xñee:
“San meñ xaa nii kyaly kwi con lans.”
Lëë Jesús xkyeetsy
(Mt. 27:57-61 ; Mr. 15:42-47 ; Lc. 23:50-56 )
38 Lëë tu xaa Arimatea nii lë José kunee lo Pilat parñee klis xaa xcuerp Jesús.
Wi José kwyo xlad Jesús,
per ni tu cho lo chëbty xaaw,
porñee ptsyeb xaa meñ Israel nii xñabey.
Lëë Pilat pteedy tiits,
aan lëë José blis xcuerp Jesús.
39 Wi tu xaa nii lë Nicodemo,
nii kunee lo Jesús tu kyool,
ptsiñ.
Noy xaa masy tu kalyptsii kil ngwaan xlyaa nex nii nyaa con kizh nii lë mirra ni áloe.
40 Chop José Nicodemo pchal xcuerp Jesús ladx nii kodz lo ngwaan xlyaa nex,
por singo xkeetsy meñ Israel meñ kuty.
41 Kex tu lo kwaa kwë Jesús lo crusy,
aan lo kwaa go ndeeñ tu paa kub.
Ni tu cho karty jkyeetsy leeñgo.
42 Tse nii kxe kxiladzy meñ Israel lo tsiiñ nak tse go.
Por ngo lëë xaa pkeetsy Jesús leñ paa go,
porñee kexka siko ndeeño.