8
Kwnaa nii pkaa chop stu mguiy
1 Per lëë Jesús si kiy nii lë Olivos.
2 Lëë byaani lyu lëë xaa ptsiñ leñ lidzy Dios stub.
Lëë meñ gaa ptyop aan lëë xaa kwsob beeñ kseedy xaa meñ.
3 Lëë maestre ley ni xaa fariseo ptsiñni tu kwnaa nii pkaa lo xaa chop stu mguiy.
Lëë me pso xaa groltyee lady meñ,
4 aan lëë xaa chëb lo Jesús:
—Maestre,
lëë kwnaa re pkaa loo noo chop stu mguiy.
5 Lo ley nii psaan Moisés loo noo gon xñee nii no nii kety clasy kwnaa re lo kyo.
¿Lii,
dyon pe nëël?
6 Kchësy ngo chëb xaa parñee kuñ xaa Jesús preb tsiin tso pe cos jkëëkiy xaa Jesús.
Per lëë Jesús pkiitsy kë lyu aan lëë xaa bislo xkëë xaa lo lyu con xkweñ xaa.
7 Aan como xyaldy kñabtiits xaa,
lëë Jesús blis kik aan lëë Jesús chëb:
—Deelñee no tu xaa nii nody xtol lady to,
klo xaa go jkëë kyo me.
8 Lëë xaa pkiitsy kë lyu stub,
xkëë xaa lo lyu.
9 Tsiñee biñ xaa go ngo,
lëë xaa pkaa nëz tuga xaa,
klosy xaa nii mastre kol.
Lëë kwnaa go so gak lo Jesús.
10 Lëë Jesús blis kik aan lëë xaa chëb lo kwnaa go:
—¿Ko meñ nii xkëëkiy lii?
¿Pe ni tu me kwtiñdy lii?
11 Lëë me chëb:
—Ni tu me,
xey.
Tsigo lëë Jesús chëb:
—Nikle naa kiñdyaa lii.
Na byey aan kpikchedroo kuñoo tol go.
Lëë Jesús nak bini
12 Lëë Jesús kwnee lo meñ stub aan lëë xaa chëb:
—Naa nak bini nii xsaani lo meñ,
aan kchësy meñ nii kiidnal naa jkaa bini nii kluuy xa kpañ meñ tsiin kyënsëdy meñ lo nguey.
13 Tsigo lëë xaa fariseo chëb:
—Misme lii xñee cho nakoo.
Nlidy kchë nii xñeel.
14 Lëë Jesús chëb:
—Nikxe nii misme naa xñe cho nakaa,
nli kchë nii xñen.
Por nanaa pa pchon ni nanaa pa kan,
per lëë lëë do nandy to pa pchon ni nandy to pa kan.
15 Lëë do chuñ kyalxtisy sinak nii no kik meñ lo kislyu re.
Naa,
ni tu cho xkëëkiydyaa.
16 Per deelñee kuñaa kyalxtisy,
sinak nii xñabey Dios kuuñtsyeyno.
Lëdy nonsyaa chuñ kyalxtisy,
sink chopaa pxosyaa.
17 Lo xley do kë nii deelñee tugak së lo xtiits chop meñ,
nliw.
18 Chopaa pxosyaa nii pxaal naa xñe cho nakaa.
19 Lëë xaa fariseo kwnabtiits chëb:
—¿Ko pxoosyoo?
Lëë Jesús chëb:
—Xyuumbeydy to naa,
ni xyuumbeydy to pxosyaa.
Deelñee nyuumbey do naa,
nyuumbeyak to pxosyaa.
20 Kchësy ngo chëb Jesús mentre lëë xaa noyuuñ kseedy meñ leñ lidzy Dios laañee nche sob alcansiy.
Per ni tu cho kwnaasty xaa,
porñee karty tsitsiñ xwor xaa.
21 Lëë Jesús chëb stub:
—Lëën kya aan lëë do kyub naa,
per lëë do kety lo xtol do,
por chilody së do laañee kan.
22 Tsigo lëë meñ Israel nii xñabey bislo xñee lo xcombañer:
—¿Penak nii xñee xaa nii chilody kyo no laañee tsi xaa?
¿Pe sety xaly xaa yak?
23 Lëë Jesús chëb:
—Meñ leñ kyety re nak to,
per naa meñ leñ klaa rek nakaa.
Lo kislyu ngab to,
per naa kpaa ngabaa.
24 Lëën niy nii lëë do kety lo xtol do,
por deelñee knilasty to nii naa nak xaa nii nakaa,
lëë do kety lo xtol do.
25 Tsigo lëë xaa go chëb:
—¿Cho nakoo?
Lëë Jesús chëb:
—Destye klo lëën niy lo do cho nakaa.
26 Ndaly nii no kniyaa ni kuuñkiyaa,
per tiitslisy xñee xaa nii pxaal naa,
aan kchësy nii xñen lo meñ biñ tyagaa pchoow chuw xaa.
27 Per byeñdy meñ nii Tat Tios xaa nii sob kpaa pseety xaa.
28 Por ngo nii chëb xaa:
—Tsiñee lëë do jkëënal mguiy nii pxaal Dios lo crusy,
lëë do kyeñ nii naaw.
Xñedyaa nii xlyañsye styoon,
sink nii bluuysye Tat Tios lon xñen.
29 Lëë xaa nii pxaal naa nakni naa.
Karty ksaan xaa naa nonsyaa,
por tugak chuuñtsyeyaa nii xyostyoo xaa.
30 Tsiñee lëë meñ biñ nii kwnee Jesús,
ndaly meñ bniladzy xtiits xaa.
Xiñ Dios ni xiñ xaatox
31 Lëë Jesús chëb lo meñ Israel nii bniladzy xtiits xaa:
—Deelñee ksaandy to xtitsaa,
nli nii xpëëdscuelaa nak to.
32 Lëën kluy tiitsli lo do,
aan lëë tiitsli klaa lëë do.
33 Tsigo lëë meñ chëb:
—Lo xtiiy Abraham xsyoop noo.
Ni tu cho karty ksiniy lëë noo.
¿Xa mod nii xñeel lëë noo laa?
34 Lëë Jesús chëb:
—Nli xñen nii kchësy meñ nii chuñ tol këtuu lo tol.
35 Tu xaa nii no xpixwan lëdy meñ wlidzy nak xaa,
por chilody tso xaa lidzy xpixwan xaa tyub nii kpañ xaa.
Per lëë xaa nii chaly lidzy pxosy schilo tso xaa lidzy pxosy xaa tyub nii kpañ xaa.
36 Por ngo,
deelñee klaa Xiñ Dios to lo tol,
lëë do kyënlaa.
37 Nanaa nii lo xtiiy Abraham sëëd to,
per lëë do chakladzy kuty to naa,
porñee chaklasty to ksoob to xtitsaa.
38 Nii konaa chuuñtsyey Tat Tios xñen lo do,
nikle gaa lëë do nii në pxosy to lo do chuuñtsyey do.
39 Tsigo lëë meñ chëb:
—Abraham nak pxoosy noo.
Per lëë Jesús chëb:
—Deelñee nyak to xiñ Abraham nyuuñtsyey do nii beeñtsyey xaa.
40 Per nikxe bluyaa kchë tiitsli nii bluuy Dios lon,
lëë do chakladzy kuty to naa.
¡Ni tu vuelt beeñtsyeydy Abraham nii chakladzy to kuuñtsyey do!
41 Nii chuuñtsyey pxosy to chuuñtsyey do.
Tsigo lëë meñ chëb:
—Lëdy mëëd xaly nak noo.
Tugak pxoosy noo no.
Lëë Dios nak pxoosy noo.
42 Tsigo lëë Jesús chëb:
—Deelñee nyak Dios pxosy to nguëstyoo do naa,
por lo Dios pchon aan lëën so nu.
Syeldyaa porñee chakladzyaa,
sink lëë Dios pxaal naa.
43 ¿Penak nii xyeñdy to nii xñen?
Xyeñdy to porñee chaklasty to jkëëtyag to xtitsaa.
44 Xaa tox nak pxosy to,
xlad xaa no do aan nii xyostyoo xaa chuuñtsyey do.
Destye klo nweety bñech nak xaatox ni iip xñeedy xaa tiitsli.
Tsiñee lëë xaa xñee,
nonsyke tiits xuuy xñee xaa,
por lëë xaa nak pxosy wnee xuuy.
45 Per lëë naa nii xñen nonsyke tiitsli,
xnilasty to xtitsaa.
46 ¿Cho do dyon kyax kñë nii no xtolaa?
Aan deelñee tiitsli na xñen,
¿penak nii xnilasty to xtitsaa?
47 Kchësy meñ nii ngab lo Dios xkëëtyag xtiits Dios,
per lëë lëë do ngabty to lo Dios,
ngo nii chaklasty to jkëëtyag to xtiits xaa.
Nol Crist worñee koly Abraham
48 Tsigo lëë meñ chëb:
—Nli gak xtiits noo tsiñee xñee noo nii meñ Samaria nakoo ni tsiñee xñee noo nii kyalbini mal no leñ styool.
49 Tsigo lëë Jesús chëb:
—Ni tu kyalbini mal nody leñ styoon.
Tat Tios chuuñ ksakaa ni xlisklaan,
per lëë do xsyablyu naa.
50 Chaklastyaa nii klisklaa do naa,
nikxe nii no tu xaa nii chakladzy klisklaa meñaa.
Lëë xaa go chuñ kyalxtisy.
51 Nli xñen nii kejty kchë meñ nii xsoob xtitsaa.
52 Lëë meñ chëb:
—Na si nagon,
ndon noo nii no kyalbini mal leñ styool,
por kuty Abraham ni kuty kchësy profet.
Lëë lii name xñeel:
“Kejty kchësy meñ nii xsoob xtitsaa.”
53 ¿Pe mastre nayak nakoo lo pxoosy noo Abraham nii kuty ksa profet?
¿Cho xsyakoo nii nakoo?
54 Lëë Jesús chëb:
—Deelñee misme naa klisklaa naa,
pa nondyo.
Per lëë pxosyaa nii xñee do nak xDios to xlisklaa naa.
55 Xyuumbeydy to Dios.
Naa si xyuumbeyaa xaa.
Deelñee kniyaa nii xyuumbeydyaa xaa,
tu wnee xuuy nii nak sinak to nakaa.
Per xyuumbeyaa xaa ni xsobaa xtiits xaa.
56 Ble pxusykoltoo do Abraham tsiñee byeñ xaa nii lëën kyely,
aan tsiñee lëë xaa kon naa,
lëë xaa ble.
57 Tsigo lëë meñ chëb lo Jesús:
—Ni choowptsii iz name chaptyoo,
¿aan xñeel nii lëël kon Abraham?
58 Lëë Jesús chëb:
—Nli xñen nii nolaa worñee lëë Abraham koly.
59 Por ngo lëë meñ kwseñ kyo par klaal kyo meñ Jesús,
per lëë Jesús kwyolan aan lëë xaa pchoo lidzy Dios.