2
Lëë Jesús chi laañee chak kyalwtsiilña
1 Tse nii kwloxo tson kpidz lëë tu kyalwtsiilña kok Caná,
tu kyedzy nii nche nëz Galilea.
Lëë xñaa Jesús kwey,
2 aan wi Jesús kwey ksa xpëëdscuel.
3 Mer wroltyee lo lni lëë viñ pidzy,
aan lëë xñaa Jesús chëb:
—Lëë xviñ meñ re kwlox.
4 Per lëë Jesús chëb lo xñaa:
—¿Penak nii xñeelo lon?
Karty tsitsib xworaa.
5 Per lëë me chëb lo meñ nii xkiisy viñ:
—Kol kuuñtsyey kchë nii kñë xaa.
6 Lëëtyee gaa lëë xoop tiñ nii nyaa con kyo nche siko.
Leñ tiñ go chadx ña meñ Israel.
Masy tap kaly gaa o tu kyoow gaa litre nis xtyëë tu leñ tiñ go.
7 Tsigo lëë Jesús chëb lo xaa nii xkiisy viñ:
—Kol jkatsë ksa tiñ gue nis.
Lëëw pkatsë xaa axte pixo chu tiñ.
8 Loxsye ngo lëë Jesús chëb:
—Kol kwii xisyo aan kol tsiniw lo xaa nii chuñ lni.
Aan lëëw kuni xaa.
9 Tsiñee lëë xaa nii chuuñtsyey lni pkëë chuw nis nii byak viñ,
nandy xaa dyon pa pchoow.
Xaktyee xaa nii xkiisyo nano,
porñee lëë xaa go kwlii nis.
Por ngo lëë xaa kwtsyetsy xaa nii ptsiilña
10 aan lëë xaa chëb:
—Kchësy meñ gon xkiisy viñ buen tsiñee lëë lni chislo,
aan axte lultime xkiisy meñ viñ mban,
per lëë lii,
lëël kwlootsey viñ buen par kiisylo lultime.
11 Caná nii ngab Galilea klootyee beeñtsyey Jesús kyalntson.
Siko bluuy xaa xkyalwnabey xaa,
aan lëë xpëëdscuel xaa bniladzy xtiits xaa.
12 Loxsye ngo lëë xaa si Capernaum ksa xñaa xaa ni betsy xaa ni xpëëdscuel xaa,
aan lëë xaa kwlës siko bla kpidz.
Lëë Jesús chuuñ nyë lidzy Dios
(Mt. 21:12-13 ; Mr. 11:15-18 ; Lc. 19:45-46 )
13 Aan como lëë paskw nii chuuñtsyey meñ Israel sëëd yob,
lëë Jesús kwey Jerusalén.
14 Tsiñee lëë xaa kwsëëb leñ lidzy Dios,
lëë xaa kon kchë meñ nii xto yosy,
ni meñ nii xto mëkwxiily ni palom,
ni meñ nii nche sob laañee xtsyëë tumi.
15 Tsigo lëë xaa psaa tu soty aan lëë xaa kwlii kchë meñ go leñ lidzy Dios ksa meñ go mëkwxiily ni yosy.
Kchësy xtumi meñ nii xtsëë centab pchoots xaa lo lyu ni ptische xaa xmezh meñ go.
16 Chëb xaa lo xaa nii xto palom:
—¡Kol kwii kchë ngue nu!
¡Kyuñdy to lidzy pxosyaa tu mesón!
17 Tsigo lëë xpëëdscuel xaa psaladzy tiits nii kë leñ kitsy nii kë xtiits Dios.
Sinrii xñeew:
“Tirak xkëstyoon lidzy pxosyaa.”
18 Tsigo lëë meñ Israel chëb:
—Beeñtsyey tu kyalntson parñee kniladzy noo nii xaa xñabey nakoo.
19 Tsigo lëë Jesús kwëb chëb:
—Kol knitylo ktoo re aan tsonak kpidz lëëw ksoblin stub.
20 Tsigo lëë meñ Israel chëb:
—Choowpxoop iz kwë meñ kwyaa ktoo re.
¿Xa ksaaloolo tsonak kpidz?
21 Per byeñdy xaa nii misme xcuerp Jesús nak ktoo nii pseety Jesús.
22 Por ngo,
tsiñee lëë Jesús pañ,
lëë xpëëdscuel xaa psaladzy kchë nii kwnee xaa,
aan lëë xaa bniladzy kitsy nii kë xtiits Dios ni lëë xaa bniladzy xtiits Jesús.
Xyuumbey Jesús kchësy meñ
23 Worñee lëë Jesús kwey paskw Jerusalén,
ndaly meñ bniladzy xtiits xaa tsiñee kon meñ kchë kyalntson nii beeñtsyey xaa.
24 Per kopty Jesús kchë meñ go confians,
porñee xyuumbey xaa kchë meñ.
25 Xkiiñdy xaa nii dyon cho këb xa nak meñ lo xaa,
por misme lëë xaa nan pe cos xsya leñ styoo meñ.