15
Xcuent xaa nii xtsil xpëkwxiily
(Mt. 18:10-14 )
1 Lëë xaa nii xtop tumi nii xyey Roma ni lëë stubla xaa ngoptol big par jkëëtyag xaa xtiits Jesús.
2 Por ngo lëë xaa fariseo ni lëë maestre ley kwneenë Jesús,
chëb xaa:
—Xtsiil lsa xaa gue meñ ngoptol ni chaw xaa ksa xaa meñ go.
3 Tsigo lëë Jesús pso tu cuent lo meñ chëb xaa:
4 —Deelñee chap to tu kyoow mëkwxiily dyon,
aan xnity to tu ma,
¿pe xsaandy to stap kalyptsiipkee ma nii kwnijty tañ nayak,
aan chikyub to ma nii kwnity,
axte nii xtsil do ma?
5 Aan tsiñee lëë ma xtsil do,
xle do xob to ma chu yañ do,
6 aan tsiñee lëë do xtsiñ lidzy to,
xtop to kchë xamigw to ni kchë meñ nii no kexka chilidzy to,
aan xñee do:
“Kol kle lon,
por lëën ptsil mëkwxiily nii kwnity.”
7 Nli xñen nii mastre kak wle kpaa por tu meñ ngoptol nii ktikche styoo lo Dios que por tapkalyptsiipkee meñ buen nii xkiiñdy ktikche styoo lo Dios.
Xcuent kwnaa nii xtsil xcentab
8 ’Kol tsoo kso no xcuent tu kwnaa nii chap tsii pes plat,
aan xnity me tuwo.
¿Pe xkëëdy me bini nayak ni pe xloobty me yu ni pe xkyëkyubty mew axte nii xtsil mew?
9 Aan tsiñee lëëw xtsil me,
xtop me kchë xamigw me ni meñ nii no kexka chilidzy me,
aan xñee me:
“Kol kle lon,
porque lëën ptsil pes plat nii bnityaa.”
10 Nli xñen nii singo gak xle kchë angly nii no kpaa tsiñee xtikche tu xaa ngoptol styoo lo Dios.
Xcuent xaa nii beeñ perdón xiñgan
11 Lëë gak Jesús bitiits nrii lo meñ,
chëb xaa:
—Tu xaa name chap xaa chop xaa wiñ,
12 aan lëë xaa nii mastre nyab chëb lo pxosy:
“Pa,
neetsy kchë nii xyalaa.”
Tsigo lëë pxosy xaa kwtiisy kchë nii chap.
13 Kok xtsedyako lëë xaa nii mastre nyab pto kchësy nii pchal,
aan con tumi go lëë xaa si stu tañ nii sit.
Siko pxiñ xaa kchë xtumi xaa laañee xkaatyee.
14 Per tsiñee lëë xaa lox pxiñ xtumi xaa,
lëë kpiñ kwyo tañ go,
aan lëë xaa kwte kpiñ.
15 Tsigo lëë xaa kunab tsiiñ lo tu xaa nii no tañ go,
aan lëë xaa go pxaal xaa lo kwaa kukap xaa ngutsy.
16 Ptee gan xaa nyaw xaa nii chaw ngutsy,
per ni tu cho pteejtyo.
17 Lëë lultime nladzy xaa:
“¡Blaktre gaa meñ nii kë xtsiiñ pxosyaa na axte xyely chaw,
lëë naa na noteedy kpiñ nu!
18 Lëën kya lidzy pxosyaa,
aan këpaa:
Papá,
kwlon falt lool ni lo Dios.
19 Nonguialtre kakaa xiñoo.
Beeñ cuent nii sinak tu xmoosoo nakaa.”
20 Loxsye ngo lëë xaa pkaa nëz,
lëë xaa sey lidzy pxosy xaa.
’Bii sitre siid xaa tsiñee lëë pxosy xaa kon xaa,
aan lëë pxosy xaa pkëstyoo xaa.
Lëë xaa kwloo corr kuktsiil nëz xaa xiñ xaa,
aan lëë xaa kwteetsy xaa,
ni lëë xaa taw pxit kwesy xaa.
21 Tsigo lëë xiñ xaa chëb:
“Papá,
kwlon falt lo Dios ni lool.
Nonguialtre kakaa xiñoo.”
22 Per lëë pxosy xaa chëb lo xmos:
“Sinusy kol kwii ladx buen jkakw to xaa,
kol ko tu nily ña xaa,
ni kol jkëë lab xaa.
23 Kol tëni tu becerr nii xro aan kol kuty ma,
por ¡lëë no tyaaw ni lëë no kuuñ lni!
24 Por nladzyaa te kuty xiñaa,
per kujty xaa.
Kwnity xaa,
per lëë xaa ptsil.”
Aan lëë lni bislo.
25 ’Mentre lëë stu xiñgan xaa nii nak xaa kol këno tañ.
Tsiñee lëë xaa bikche,
lëë xaa biñ ti ni lëë xaa kon nii lëë wyëë kayak.
26 Lëë xaa kwtsyetsy tu mos,
aan lëë xaa kwnabtiits pe cos chak.
27 Tsigo lëë mos chëb:
“Lëë betsyoo blañ,
aan lëë pxoosyoo kwnabey kuty becerr xro,
porñee mbëë blañ xaa ni ndaan xaa.”
28 Per lëë betsy kol xaa blëë,
aan kwnëdy xaa nyo xaa yu.
Por ngo lëë pxosy xaa pchoo kwnee lo xaa.
29 Tsigo lëë xaa chëb lo pxosy xaa:
“Nanoo gon blaktre iz nojkiiñaa lool ni nanoo nii tugak xsobaa xtiitsoo,
aan ni tu chiv wiñ karty kneetsyoo par kawnin xamigwaa.
30 Lëë nana nii blañ xiñoo nii kukxiñ xtumil lo kwnaa nii xkwe pal nëz,
lëël chuty becerr xro par lëë xaa.”
31 Tsigo lëë pxosy xaa kwëb chëb:
“Xiñ,
lii tugak so lon,
ni kchësy kaa nii chaapaa xcheñoo nako.
32 Per no nii kuuñ no lni ni kle no,
por lëë betsyoo nii kwxaak no kuty bikche.
Kwnity xaa,
per lëë xaa ptsil lo no.”