14
Lëë Jesús chuuñ kyak tu xaa nii xchooki
1 Tu tse nii xiladzy meñ Israel lo tsiiñ lëë Jesús kwey wagw lidzy tu xaa nii xñabey lo meñ fariseo,
aan lëë stubla xaa fariseo bleetsy xaa.
2 Siko lëë Jesús kon tu xaa xsyaknë nii xchooki.
3 Lëë Jesús kwnabtiits lo maestre ley ni lo xaa fariseo chëb:
—¿Pe nonguial dyon kak tu xaa xsyaknë rmedy tse nii chakty tsiiñ ote nonguialdyo yak?
4 Per ni tu xaa kwneedy.
Tsigo lëë Jesús kwseñ xaa xsyaknë go aan loxsye beeñ kyak xaa xaa,
lëë xaa chëb:
“Byey.”
5 Ni lëë xaa chëb lo meñ fariseo:
—Deelñee kyab tu xiñ do o tu xyosy kaa to leñ tu kyeech nxity,
¿pe kwiidy to xaa nayak ni pe kwiidy to ma nikxe chakty tsiiñ tse go?
6 Aan ni tu xaa pchilody pe nyëb.
Meñ nii chi lo tu kyalwtsiilña
7 Tsiñee kon Jesús nii kchësy xaa nii koktsyetsy xkwe yagxily nii xsyob xaa non,
lëë xaa ptee tu consef lo meñ chëb xaa:
8 —Tsiñee tsi do laañee chak tu kyalwtsiilña,
sobty to laañee xsyob xaa non,
por toontlaa tsi stu xaa nii mastre non lo do.
9 Aan kñë xaa nii kwtsyetsy lëë do:
“Pte xlugaaroo lo xaa re.”
Tsigo lëë xkyalto do kchoo por lëë do tsisob axte lultime bankw.
10 Masy tsiñee tsi do lo tu lni,
kol sob axte lultime bankw parñee tsiñee kan xaa nii kwtsyetsy lëë do to,
kñë xaa:
“Penak nii soboo ske.
Tësoboo axte klaa.”
Singo mod xña lo kchësy meñ lëë do klisklaa xaa.
11 Porque kchësy xaa nii xalyga chak nyaa kyablyu aan lëë xaa mban kyak klaa.
12 Lëë gak Jesús chëb lo xaa nii kwtsyetsy xaa:
—Tsiñee kuuñlool tu siily o tu xtsee gaa,
kwëstyoo xamiigwoo,
ni betsyoo,
ni meñ liidzyoo,
ni meñ rikw nii no kex chiliidzyoo,
por toontlaa kwetsyak xaa lii aan singo mod lëë xaa ktikche favor nii beeñtsyeyoo.
13 Masy tsiñee kuñoo tu lni,
kwtsyetsy kchë meñ prob,
ni meñ nii chilody së,
ni meñ nii chandy.
14 Por chilody ktikche meñ go kyalnsaak ko lool,
per lëë Dios kuuñ kle lii ni lëë xaa ktikche favor go lool tse nii lëë xaa kuuñ kpañ meñ kuty nii beeñtsyey kyalbuen.
Xcuent xaa nii beeñlo tu niskwaan
15 Loxsye biñ meñ ngo,
lëë tu xaa nii wi sob lo mezh chëb lo Jesús:
—Dichos meñ nii chaw laañee xñabey Dios.
16 Tsigo lëë Jesús chëb:
—Tu xaa name beeñlo xaa tu niskwaan aan ndaly lo meñ chëb xaa nii tsi meñ wagw.
17 Tsiñee lëë xwor wagw kol,
lëë xaa pxaal xmos xaa kukëb lo meñ nii koktsyetsy:
“Kol të por lëë niskwaan lox koklo.”
18 Per xaal xaal nii chëb meñ parñee tsidy meñ.
Klosy lo tu xaa nii kwey mos chëb:
“Lëën kal lox kwxi tublë lyu,
aan no nii kakuyaa loo go.
Chilody kan.”
19 Lëë stu xaa chëb:
“Lëën kwxi kaay nëz yosy aan lëën kakuñ ma preb.
Chilody kan.”
20 Lëë stu xaa chëb:
“Lëën kal ptsiilña.
Chilody kan.”
21 Tsiñee lëë mos bikche,
lëë xaa chëb kchë nii chëb meñ,
aan lëë xaa nii pxaal xaa blëë.
Tsigo lëë xaa chëb lo xmos xaa:
“Sinusy kwey kchë nëz yu ni nëzniy nii no leñ kyedzy,
aan tëni kchë meñ prob,
kchë meñ nii chilody së,
ni meñ ciegw.”
22 Blyëëdyako,
lëë mos chëb:
“Xey,
lëën beeñtsyey nii kwnabeyoo naa,
aan lëë lugar bii no.”
23 Tsigo lëë xaa chëb lo mos:
“Kwey nëz nii xchoo chu kyedzy ni kwey kchë skiñ kwraly,
aan tëni xoo stubla meñ parñee kyaktsë lidzyaa.
24 Por ni tu meñ nii kwtsyetsyaa klo kawdy niskwaan nii beeñloon.”
Meñ nii chakladzy kak xpëëdscuel Jesús
25 Ndaly meñ kunal Jesús aan lëë xaa byoogw chëb xaa:
26 —Deelñee no tu xaa nii sëëdnal naa aan mastre xkëstyoo xaa pxosy xaa que naa o mastre gaa xkëstyoo xaa xñaa xaa,
tsiil xaa,
xiñ xaa,
betsy xaa ni psyañ xaa,
o xkëstyoo gaa xaa lëë xaa,
chilody kak xaa xpëëdscuelaa.
27 Ni chiloody kaa kak meñ xpëëdscuelaa deelñee tejty meñ lo kyalnë ni deelñee kiidnaldy meñ naa.
28 Deelñee no tu do chakladzy ksaa tu yu ngol,
¿pe xsyobty to nayak kwii do cuent parñee kan do dyon pe slëb to ksaalo dow?
29 Por deelñee xaktyee kyeeñ do cimient,
aan lëbty to ksaalo dow,
kchësy meñ nii kano kxidzyni lëë do,
30 këb meñ:
“Lëë xaa re bislo nsaa lidzy,
per kwlëbty xaa nsaalo xaaw.”
31 O deelñee gaa no tu rey nii tsiktily contre stu rey,
¿pe xsyobty xaa nayak kwii xaa cuent parñee kan xaa dyon pe slëb tsii mily soldad nii chap xaa ktily contre kaly mily xsoldad stu rey?
32 Aan deelñee kyeñ xaa nii lëbty xsoldad xaa,
bii sitre sëëd stu rey,
lëë xaa kxaal xaa nii tsikëb:
“Masy kwës tily.”
33 Singo tsigo busy,
deelñee ksaandy to kchë nii chap to,
chilody kak to xpëëdscuelaa.
Tsiñee nxiytre sedy
(Mt. 5:13; Mr. 9:50)
34 ’Buen sedy.
Per deelñee ksaan sedy xinxiyo,
¿xa kyak nxiyo stub?
35 Lëëw ksyëëb porñee ni par lyu ni par pyëëb xkiiñdyo.
Deelñee chakladzy to kyeñ do,
kol jkëëtyag.