7
Lëë Jesús chuuñ kyak xmos soldad
(Mt. 8:5-13 )
1 Loxsye kwnee Jesús lo meñ,
lëë xaa sey Capernaum.
2 Siko kwyo tu xaa nii xñabey lo tubtsoon soldad Roma,
aan lëë tu xmos xaa kwxaaknë.
Tir xkëstyoo xaa mos ko,
per lëë mos no nëz kyalkuty.
3 Tsiñee lëë xaa biñ nii lëë meñ xsocuent nii chuuñtsyey Jesús,
lëë xaa pxaal bla xaa kol nii xñabey lo meñ Israel sinab nii tsikuuñ kyak Jesús xmos xaa.
4 Lëë xaa kol go kwey aan lëë xaa kwnab nii tsi Jesús,
chëb xaa:
—Chigal nii kuñoo soldad xñabey re yudar,
5 por xkëstyoo xaa meñ xkyedzy noo.
Lëë xaa psaa xiktoo noo.
6 Lëë Jesús sinal,
per tsiñee lëë xaa ptsiñ kex chilidzy soldad nii xñabey,
lëë soldad pxaal bla xamigw kukëb lo xaa:
—Ko tsiiñdyaa lool,
por cho naktyaa parñee sëëboo leñ lidzyaa.
7 Por ngo nii byaxtyaa nyelyaa yuubaa lool.
Pxaal tiits parñee kyak xmosaa.
8 Por deel naa no xaa nii mastre xñabey lon,
lëë naa lo soldad xñabeyaa.
Tsiñee xalaa tu xaa mandad chi xaa.
Tsiñee xkwetsy kaan tu xaa chiid xaa.
Singo gak xmosaa tsiñee xñabeyaa nii kuuñtsyey xaa tu cos,
chuuñtsyey xaaw.
9 Psee Jesús biñ ngo,
aan lëë xaa chëb lo meñ nii nal xitsy xaa:
—Nli xñen nii karty kanaa tu meñ Israel nii kniladzy Dios tyub styoo sinak xniladzy xaa re.
10 Tsiñee lëë xaa nii kunee lo Jesús ptsiñ chu yu,
lëë mos nii xsyaknë tselye byak.
Lëë Jesús chuuñ kpañ xiñ tu kwnaa viud
11 Loxsye ngo lëë Jesús si tu kyedzy nii lë Naín ksa xpëëdscuel aan ndaly meñ kunal xaa.
12 Tsiñee lëë xaa ptsiñ kex chu kyedzy,
lëë xaa kon nii lëë meñ sijkeetsy tu xiñgan tu kwnaa viud.
Mëëd tusy kok xaa wiñ go lo xñaa,
aan singootyee ndaly meñ sinal me wkeetsy.
13 Lëë Jesús pkëstyoo kwnaa go aan lëë xaa chëb lo me:
—Koondyoo.
14 Lëë xaa big kwseñ xaa chu yaglan,
aan lëë xaa nii nxob yaño kwche tse.
Loxsye ngo lëë xaa chëb lo mëëd kuty ko:
—Xaa wiñ,
lool xñen,
¡kuxche!
15 Lëë xaa wiñ nii kuty ko kwsobli ni lëë xaa kwnee,
aan lëë Jesús psaan xaa lo xñaa xaa.
16 Kchësy meñ nii kon ngo psee ni ptee skizh lo Dios,
xñee:
—Lëë tu profet kwlañche lo no,
ni lëë Dios sëëd kuñ meñ yudar.
17 Aan tyub Judea ni kchë kyedzy nii nche nëz tañ go bitiits meñ nii beeñtsyey Jesús.
Meñ nii chini xtiits Juan Bautist
(Mt. 11:2-19 )
18 Lëë xpëëdscuel Juan bitiits kchë ngo lo Juan.
Por ngo lëë Juan kwtsyetsy chop xpëëdscuel,
19 aan lëë Juan pxaal xaa lo Jesús par kñabtiits xaa dyon pe lëë Jesús nak xaa nii kxaal Dios,
ote no nii yak bii kyëmbës xaa.
20 Lëë xaa nii pxaal Juan chëb lo Jesús:
—Lëë Juan Bautist pxaal lëë noo par kñabtiits noo dyon pe lii nak xaa nii kxaal Dios,
ote no nii yak bii kyëmbëës noo.
21 Wor go kazh lëë Jesús beeñ kyak ndaly meñ xsyaknë ni lëë xaa beeñ kyak meñ nii no kyalbini mal leñ styoo ni meñ nii xñady lo.
22 Tsigo lëë xaa chëb lo xpëëdscuel Juan:
—Kol kyey,
aan kol kutiits kchë nii kon do ni biñ do lo Juan.
Kol këb nii lëë meñ nii xñady lo chan,
ni lëë meñ nii në niy xsyë,
ni lëë meñ nii xyodz lady xyak,
ni lëë meñ nii xkwaat chon,
ni lëë meñ kuty xpañ,
ni lëë kchë meñ nii ni tu pe chapty xkëëtyag xtiits Dios.
23 Ni kol këb:
Dichos meñ nii jkandy kik kan naa.
24 Tsiñee lëë xpëëdscuel Juan bi,
lëë Jesús bitiits lo meñ cho nak Juan,
chëb xaa:
—¿Pe cos kukuy do dyon worñee kwey do tañ?
¿Pe kukuy do tublë kizh nii nëz re nëz rek xni me?
25 Aan deelñee kukuydy to ngo,
¿pe cos kukuy do?
¿Pe kukuy do tu xaa nii nakw ladx non yak?
Por nan do gon nii lidzy sye rey no xaa nii nakw ladx non ni xaa nii mbëë mbañ.
26 Kol në dyon pe cos kukuy do.
¿Pe kukuy do tu profet yak?
Deelñee tu profet gon kukuy do,
nli nii profet nak xaa nii kukuy do,
per mastre non xaa.
27 Lëë Juan xseety kitsy nii kë xtiits Dios laañee xñeew:
Lëën kxal tu xaa nii tenech lool,
parñee kwii xaa tu nëz tedyoo.
28 Lo kchë meñ nii noyaly lo kislyu re xsobaa nii ni tu meñ karty tsitsib sinak Juan.
Per lëë laa xñabey Dios kchë xaa nii xisy non chuñ gan lo Juan.
29 Kchësy meñ pkëëtyag nii kwnee Juan aan axte wi xaa nii xtop tumi nii xyey Roma byeñ xa nak xkyalwnabey Dios.
Por ngo lëë xaa kwchobnis lo Juan.
30 Per lëë xaa fariseo ni maestre ley kwchobnisty xaa lo Juan.
Kwxaakty xaa kyalnsaak nii pxaal Dios.
Chëb kaa Jesús:
31 —¿Cho nak sinak meñ nii no natiemp dyon?
32 Nak meñ nii no natiemp gon sinak chol xaa wiñ nii xkwe kity laañee chak kiy aan xñee xaa lo xcombañer xaa:
“Biily noo flaut aan byëëdy to,
ni biily noo ti nii së mban aan biiñdyak to.”
33 Por na nii biid Juan xñee do nii kyalbini mal no leñ styoo xaa,
porñee tawdy xaa kyaxtily ni kowdy xaa viñ.
34 Lëë na nii lëë mguiy nii pxaal Dios chaw ni chi viñ,
xñee do nii lyaadzy wagwsye no xaa gue ni ngonip xaa,
ni xñee do nii lëë xaa xtsiil lsa meñ ngoptol ni meñ nii xtop tumi nii xyey Roma.
35 Per por kchë nii chuuñtsyeyaa xluuy nii Dios nakni naa.
Lëë Jesús kwey lidzy Simoñ
36 Lëë tu xaa fariseo kuni Jesús lidzy xaa par kaw Jesús,
aan lëë Jesús sob lo mezh.
37 Tsiñee lëë tu kwnaa ngoptol nii no leñ kyedzy ko biñ nii lëë Jesús ptsiñ lidzy xaa fariseo go,
lëë me kwey noy me tu bot aceit nii xlyaa nex.
38 Lëë me big nëz xitsy Jesús choon me aan lëë me pkadz niy xaa con nis lo me.
Loxsye ngo lëëw pkwiitsy me con kits kik me,
ni lëë me ptsiil chuwo,
ni lëë me kwtëëbo aceit xlyaa nex.
39 Tsigo nladzy xaa fariseo nii kwtsyetsy Jesús kaw Jesús:
“Deelñee nyak xaa gue profet,
nyeñ xaa nii no xtol kwnaa nii so lo xaa.”
40 Per lëë Jesús chëb lo xaa fariseo:
—Simoñ,
chakladzyaa kniyaa tu cos lool.
Aan lëë xaa chëb:
—Kwnëw maestre.
41 Lëë Jesús chëb:
—Chop xaa name nsëëb lo tu xaa nii xkutiñ tumi.
Tu xaa nsëëb kaay kyoow denario.
Lëë stu xaa nsëëb choowptsiiw.
42 Aan como pchilody nguizh xaaw,
lëë xaa nii xkutiñ tumi ptsily chop lë xaa parñee kak nsëëbtre xaa.
Kwnë dyon lo chop xaa go cho xaa mastre ksak styoo.
43 Lëë Simoñ chëb:
—Buty xaa nii mastre nroob tumi nsëëbo.
Tsigo lëë Jesús chëb:
—Nli xtiitsoo.
44 Lëë Jesús byoogw buy lo kwnaa go,
aan lëë xaa chëb lo Simoñ:
—¿Pe chanoo kwnaa re?
Kwsëbaa liidzyoo,
aan bneestyoo nis nyadx niyaa.
Per lëë kwnaa re kwtiib niyaa con nis lo me,
ni lëëw pkwiitsy me con kits kik me.
45 Ptsiilchuwdyoo naa,
per lëë me,
destye kwlaañaa,
tugak no ktsiil chuw me niyaa.
46 Ni kwtëëbtyoo aceit lo kikaa,
per lëë me kwtëëb me aceit xlyaa nex niyaa.
47 Por ngo xñen nii lëë kchë xtol me bily,
porñee tir pkëstyoo me.
Per lëë meñ nii ndalydy xtol xpily,
xisy xkëstyoo meñ go.
48 Loxsye ngo lëë xaa chëb lo kwnaa go:
—Lëë kchë xtoloo bily.
49 Tsigo nladzy stubla xaa nii ksa xaa nche sob lo mezh:
—¿Cho nak xaa gue nii axte tol xtsily xaa?
50 Per lëë Jesús chëb lo kwnaa go:
—Porñee bniladzyoo,
ngo nii lëël kwtelaa.
Byey,
pe tsinidre kikoo.