4
Lëë Jesús chak preb
(Mt. 4:1-11 ; Mr. 1:12-13 )
1 Loxsye kwsëëb Kyalbini Ntson leñ styoo Jesús,
lëë xaa bi chu kiigwpee Jordán,
aan lëë Kyalbini kuni xaa tañ.
2 Aan ksa choow kpidz nii kwyo xaa tañ go pkaal xaatox xaa.
Ni tu pe tawdy xaa.
Por ngo,
tsiñee lëë xaa kwlaañ,
3 lëë xaatox chëb lo xaa:
—Deelñee nli Xiñ Dios nakoo,
kwnabey nii kyak kyo nii nche ske kyaxtily.
4 Per lëë Jesús chëb:
—Leñ kitsy nii kë xtiits Dios xñee:
“Lëdy nonsy kyaxtily kaw meñ parñee kpañ meñ.”
5 Loxsye ngo lëë xaatox kuni Jesús tu kik kiy aan ketyle bluuy xaa kchë kyedzy nii nche lo kislyu lo Jesús,
6 aan lëë xaa chëb:
—Snetsyaa kchë kyedzy ni cos non nii no lo kislyu lool,
por lëë Dios bneetsyo lon aan lëëw ktedyaa lo xaa nii klyañ styoon.
7 Deelñee soxiboo lon,
lëëw knetsyaa lool.
8 Tsigo lëë Jesús chëb:
—Leñ kitsy nii kë xtiits Dios xñee:
“Psoxib lo Dios nii xñabey lii ni xtiits sye xaa psoob.”
9 Lëë xaatox kuni xaa leñ kyedzy Jerusalén,
aan lëë xaatox blëp xaa kik lidzy Dios laañee mastre klaa,
ni lëë xaatox chëb lo xaa:
—Deelñee Xiñ Dios nakoo,
kwyas nu,
10 por leñ xkitsy Dios xñee:
“Lëë Dios kxaal xangly kakni lii.
11 Lëë angly kñaasy lii con ña,
parñee lasty kyo niyoo.”
12 Tsigo lëë Jesús chëb:
—Leñ xkitsyak DIos xñee:
“Kuñdyoo Dios nii xñabey lii preb.”
13 Tsiñee konsye xaatox nii chilodre kuñ xaa Jesús preb,
lëë xaa psaan Jesús tu tiemp.
Lëë Jesús xtsiñ xtañ meñ Galilea
(Mt. 4:12-17 ; Mr. 1:14-15 )
14 No Kyalbini Ntson leñ styoo Jesús,
lëë xaa ptsiñ Galilea,
aan tyub tañ go xseety meñ xaa.
15 Kchë ktoo nii kwtedy xaa bluuy xaa xtiits Dios,
ni kchë gaa meñ kwyo xfavor xaa.
Psaldy meñ Nazaret Jesús
(Mt. 13:53-58 ; Mr. 6:1-6 )
16 Lëë Jesús kwey Nazaret.
Kyedzy ko kwroob xaa.
Aan lëë xaa kwey ktoo tse nii xiladzy meñ Israel,
por wal nii singo nak xcostumbre xaa,
ni lëë xaa kwsoli par klab xaa kitsy nii kë xtiits Dios.
17 Lëë xaa kwnaasy kitsy nii pkëë profet Isaías aan lëë xaa byub laañee xñee:
18 Lëë xKyalbini Ntson Dios nakni naa,
por lëë xaa kwle naa par kanin xtiits xaa lo meñ mban.
Lëë xaa pxaal naa kaklaan xaa nii no skiib,
ni kxalyaa lo meñ nii chandy,
ni kchoobladzyaa styoo meñ nii no kyalnë.
19 Ni lëën syely këp lo meñ nii lëë wor kutsiñ nii lëë Dios kteelaa meñ.
20 Loxsye ptse Jesús libre,
lëëw pko xaa ña xaa nii xkyë tsiiñ leñ ktoo aan lëë xaa kwsob.
Kchë meñ nii nche siko buy lo xaa.
21 Tsigo lëë xaa chëb lo meñ:
—Misme natse lëë kchë nii blabaa lo do kok cumplir.
22 Kchë meñ kwyo xfavor Jesús ni kchë meñ psee biñ kchë tiits ngui nii kwnee Jesús.
Aan xñee meñ:
—¿Pe lëdy lëë xiñ José ngue nayak?
23 Tsigo lëë Jesús chëb:
—Neñdy snë do tiits re lon:
“Doctor,
beeñ lii rmedy.”
Ni snë do lon:
“Kchësy nii ptsyon noo beeñtsyeyoo leñ kyedzy Capernaum,
beeñtsyeyo xkyedzyoo.”
24 Ni lëë gak xaa chëb:
—Laañee xkaatyee xsal meñ tu profet,
per deelñee meñ xkyedzy meñ nak profet,
xsaldy meñ xaa.
25 Nli xñen nii ndaly kwnaa viud kwyo Israel xtiemp profet Elías worñee byabty kyo tson iz grol,
aan tyub tañ go kwyo kpiñ.
26 Per ni tu lo kwnaa viud nii no Israel pxaaldy Dios Elías,
sink lëë xaa pxaal Dios lo tu kwnaa Sarepta nii ngab Sidón.
27 Singo gak xtiemp profet Eliseo ndaly xaa nii byodz lady kwyo Israel,
per ni tu xaa byakty.
Xaktyee tu xaa Siria nii pcholë Naamán byak.
28 Tsiñee lëë kchësy meñ nii no leñ ktoo biñ ngo,
per nli busy blëë meñ lo xaa.
29 Aan lëë meñ kwlii xaa kyedzy.
Kuni meñ xaa tu kik kiy klaa parñee kchon meñ xaa siko.
Chex kiy go nche kyedzy.
30 Per lëë Jesús kwtedy lady meñ aan lëë xaa si.
Xaa nii kwyo kyalbini mal styoo
(Mr. 1:21-28 )
31 Lëë Jesús kwey Capernaum nii ngab Galilea,
aan tsi lëë tse nii xiladzy meñ lo tsiiñ kol,
lëë xaa bluuy xtiits Dios lo meñ.
32 Psee meñ biñ kchë nii bluuy xaa,
porñee si xñee xaa xñabey xñee xaa.
33 Aan lëë tu mguiy nii no tu kyalbini mal leñ styoo no leñ ktoo.
Lëë xaa kwchuptsyë chëb xaa:
34 —Psaan noo.
¿Penak xkaaloo lëë noo,
Jesús Nazaret?
¿Pe sëëd knitylool lëë noo yak?
Xyuumbeyaa lii ni nanaa nii lii nak Xiñ Ntson Dios.
35 Tsigo lëë Jesús kwëntseeb lo kyalbini mal go,
chëb xaa:
—¡Psuugw chuwoo aan psaan mguiy gue!
Lëë kyalbini mal go pchon mguiy go lyu,
aan lëëw pchoo.
Ni tu pe beeñdyo mguiy go.
36 Kchësy meñ ptsyeb aan xñee meñ:
—¿Xa nak kchë cos re?
¡Axte lo kyalbini mal xñabey xaa re aan lëëw xchoo!
37 Aan tyub tañ go masyke lë Jesús xseety meñ.
Lëë Jesús chuuñ kyak xñaatsaap Simoñ
(Mt. 8:14-15 ; Mr. 1:29-31 )
38 Tsi lëë Jesús pchoo ktoo,
lëë xaa kwey lidzy Simoñ,
aan lëë xñaatsaap Simoñ xsyaknë,
no me xlyëë.
Aan lëë xaa chëbo lo Jesús.
39 Lëë Jesús kwxinchuñ buy lo me aan loxsye kwëntseeb xaa lo xlyëë,
lëëw pchoo ni lëë gaa me kuxche beeñlo me nii taw xaa.
Ndaly meñ xsyaknë byak
(Mt. 8:16-17 ; Mr. 1:32-34 )
40 Tsiñee lëë ngbidz kwyaasy,
lëë meñ kuni kchëlo xaa xsyaknë lo Jesús,
aan lëë xaa pxob ña xaa kik kchë meñ go,
ni kchë gaa meñ go byak.
41 Ni ndaly leñ styoo meñ nii nche siko pchoo kyalbini mal nii chuptsyë,
xñee:
—Lii nak Xiñ Dios.
Per lëë Jesús kwëntseeb lo kyalbini mal go.
Blaady xaa nyeew,
porñee nan kchë kyalbini mal go nii lëë Jesús nak Crist nii no kiid.
Lëë Jesús xluuy xtiits Dios leñ ktoo
(Mr. 1:35-39 )
42 Tsiñee lëë lyu byaani,
lëë Jesús kwey tublad chu kyedzy laañee ni tu cho kindy.
Per lëë meñ kukyub xaa,
aan lëë xaa ptsil lo meñ.
Kokladzy meñ ngwëës meñ xaa parñee mbidy xaa,
43 per lëë xaa chëb:
—No nii kateedyaa stubla kyedzy par kluyaa xa nak xkyalwnabey Dios,
por par ngo syelyaa.
44 Singo kwtedy Jesús xtañ meñ Judea xluuy xaa xtiits Dios kchë leñ ktoo.