12
Xcuent xaa tsiiñ nii tir kok ntseeb
(Mt. 21:33-46 ; Lc. 20:9-19 )
1 Lëë Jesús bislo beeñ kseedy meñ nonsyke con cuent xñee xaa:
—Tu xaa name beeñ pni xaa yag uv aan lëëw psuugw kwraly xaa,
ni lëë xaa kwteeñ tu kyeech par kxii xaa uv tsiin kchoo viñ ni psaa xaa tu laañee klaa sob xaa par kyënap xaaw.
’Loxsye ngo lëë xaa kwlootiñ lyu go lo bla xaa nii kuuñ xtsiiño aan lëë xaa si sit.
2 Tsiñee lëë xtiemp uv kol,
lëë xpixwano pxaal tu xmos siknab nii xyal xaa lo xaa nii beeñ tsiiño.
3 Per lëë xaa tsiiñ psaksi xmos xaa,
ptee xaa xcheñ xaa aan lëë xaa psonëz xaa singosy.
4 Tsigo lëë xpixwano pxaal stu mos,
per xaa gosy kwlë xaa kik xaa ni kwlootsyetsy xaa xaa.
5 Pxaalak xaa stu xaa,
lëël beetyak xaa xaa.
Loxsye ngo lëë xaa pxaal stubla xaa.
No cheñ xaa ptee xaa tsiiñ go,
no gaa xaa beety xaa.
6 ’Lëë lultime lëë xaa pxaal yuub xiñ xaa nii mastre xleni xaa nladzy xaa:
“Sak mbeñ xaa tsiiñ xiñganaa.”
7 Per lëë xaa tsiiñ go chëb lo xcombañer:
“Lëë xaa re nak nii kyaani kchësy nii chap pxosy.
Kol tsoo kuuty no xaa tsiin kako xcheñ no.”
8 Lëë xaa kwnaasy xaa,
aan lëë xaa beety xaa.
Loxsye ngo lëë xaa kukchon xaa tublad chu kwaa nii no yag uv.
9 Tsigo lëë Jesús kwnabtiits chëb:
—¿Pe në do dyon pe kuñ xpixwan uv?
Tsi xaa wo aan kuty xaa xaa tsiiñ go ktee gaa xaa kwaa go lo stu meñ.
10 ’¿Pe karty nayak klab to xkitsy Dios laañee xñee:
Lëë kyo nii psëëb meñ nii xsaa yu byak tu kyo nii mastre xkiiñ.
11 Lëë Dios beeñtsyey nrii aan xsee no xtyon now?
12 Tsigo lëë xaa kokladzy nyoy xoo xaa Jesús porñee byeñ xaa nii contre lëë xaa pso Jesús cuent ko.
Per como ptsyeb xaa meñ,
lëë xaa psaan Jesús aan lëë xaa bi.
Lëë xaa fariseo chuñ Jesús preb
(Mt. 22:15-22 ; Lc. 20:20-26 )
13 Loxsye ngo lëë xaa pxaal bla xaa fariseo ni bla xaa nii nak ksa Herodes lo Jesús parñee dyon tsaap nyë Jesús tublan tiits nii nchilo nguëëkiy xaa Jesús.
14 Lëë xaa kwey chëb xaa:
—Maestre,
ndon noo nii nonsyke tiitsli xñeel,
xsaldyoo nii xñee meñ porque xseedyoo xa chak meñ.
Liisy nli gaa na xluuyoo xa kpañ ñe sinak xñabey Dios.
¿Pe nonguial dyon tizh noo lo xtisy Roma ote nonguialdyo yak?
¿Pe stizh noo ote tizhty noo yak?
15 Per lëë Jesús byeñ pe cos tsiiñ si xaa aan lëë xaa chëb lo xaa:
—¿Penak nii chakladzy to kuñ do naa preb?
Kol tëni tu pes lon dyon parñee kanno.
16 Lëëw kuni xaa aan lëë Jesús chëb:
—¿Cho nrii kë loo go ni cho lë kë nu?
Tsigo lëë xaa kwëb chëb xaa:
—Lëë xtisy Roma nii lë César kë low.
17 Tsigo lëë Jesús chëb:
—Kol ktee nii nak xcheñ César lo César ni kol ktee gaa nii nak xcheñ Dios lo Dios.
Aan ntseeb psee meñ go biñ nii chëb Jesús.
Lëë meñ xñabtiits xa nak nii xpañ meñ kuty
(Mt. 22:23-33 ; Lc. 20:27-40 )
18 Tsigo lëë bla xaa saduceo kwey lo Jesús.
Lëë xaa saduceo xñee nii nlidy xpañ meñ kuty.
Por ngo kunabtiits xaa lo Jesús chëb xaa:
19 —Maestre,
Moisés gon pkëë nii deelñee ktsiilña tu xaapkiy aan klyëëdy kety xaa aan ksaandy xaa mëëd lo tsiil xaa,
no nii ktsiilña betsy xaa kwnaa viud nii psaan xaa parñee kap tsiil betsy xaa nii kuty mëëd.
20 Per tu vuelt name tu xaa kadzy betsy nak xaa aan lëë xaa nii nak xaa kol lo xaa ptsiilña,
per lëë xaa kuty aan kopty tsiil xaa mëëd.
21 Tsigo lëë xaa nii so xitsy xaa ptsiilña kwnaa viud ko,
per lëë xaa kutyak aan kopty kwnaa go mëëd.
Singo gak ptsyool stu xaa.
22 Ksa kadzy xaa ptsiilña,
per ni tu xaa psaandy mëëd.
Lëë byalo wi kwnaa go kuty.
23 Per lëë nana busy tsiñee lëë xaa kpañ,
¿cho tsiil xaa kak kwnaa go deel ksa kadzy xaa ptsiilña me?
24 Tsigo lëë Jesús kwëb chëb:
—Nandy to pe xñee do,
porñee xyuumbeydy to kitsy nii kë xtiits Dios ni xyuumbeydy to xkyalwnabey Dios.
25 Tsiñee lëë meñ kuty kpañ,
ni mguiy ni kwnaa gaa ktsiilñady,
sink lëë meñ nii kpañ kak sinak angly nii ncheno kpaa.
26 Xñee do lë nii nlidy xpañ meñ kuty.
¿Pe karty nayak klab to xcuent yakitsy nii noyek leñ libre nii pkëë Moisés laañee chëb Dios:
“Naa nak xDios pxusykoltoo do Abraham,
ni pxusykoltoo do Isaac ni pxusykoltoo do Jacob”?
27 Aan Dios gon nakty xaa xDios meñ kuty,
sink xDios meñ nii mbañ nak xaa.
Ngo nii xñen nandy to pe xñee do.
Nii chakladzy Dios kuuñtsyeey no
(Mt. 22:34-40 )
28 Wi tu maestre ley nii no lady meñ biñ wtilytiits ko,
ni biñ xaa nii ngui kwëb Jesús lo xaa saduceo.
Ngo nii lëë xaa kwnabtiits chëb xaa:
—¿Cho nii xñabey Dios dyon kuuñtsyeey no mastre non?
29 Tsigo lëë Jesús kwëb chëb:
—Lëë nii xñabey Dios nii mastre non lo kchësyo nak nrii:
“Biño meñ Israel,
tugak Dios gon nak xDios no,
kintre stu Dios.
30 Pkëstyoo xDioosoo tyub styool,
tyub xkyalbiniil,
ni tyub xkyalcheeñoo ni tyubñaa fuersy nii nol.”
31 Ni xñabey Dios nii jkëstyool xcombañeeroo sinak nii xkëstyool lii.
Porque jkëstyoo no Dios ni jkëstyoo no xcombañer no,
nrii mastre non lo Dios.
32 Tsigo lëë maestre ley chëb lo xaa:
—Singow,
maestre.
Nli xñeel nii tugak Dios no ni kintre stu xaa.
33 Ni nii jkëstyoo ñe Dios tyub styoo ñe,
ni tyub xkyalcheñ ñe,
ni tyub fuersy nii no ñe,
ni nii jkëstyoo ñe xcombañer ñe sinak lëë ñe,
mastre nono que kchë ma nii chek lo pkoog ni kchë nii chiksakon meñ lo Dios.
34 Tsiñee kon Jesús nii ngui no kik maestre ley go,
lëë xaa chëb lo xaa:
—Xlyëëdre lëë klaa kñabey Dios lii.
Aan ni tu cho byaxtre tsigo nyabtiits pe stu cos lo Jesús.
¿Cho lo xtiiy sëëd Crist?
(Mt. 22:41-46 ; Lc. 20:41-44 )
35 Lëë Jesús noyuuñ kseedy meñ leñ lidzy Dios aan lëë xaa kwnabtiits chëb xaa:
—¿Penak dyon nii xñee maestre ley nii lo xtiiy rey David sëëd Crist?
36 Per con lëë Kyalbini Ntson cheñ Dios na beeñ knee rey David chëb xaa:
Chëb Dios lo xaa nii xñabey naa:
“Kwsob kwin nëzli axte nii tsitsiñ tse nii lëël kñabey kchë lo meñ nii xlëë lool.”
37 ¿Xa kñabey Crist rey David deelñee lo xtiiy rey David pchoo Crist?
Aan tyub styoo kchësy meñ go pkëëtyag xiwseedy Jesús.
Nii chuuñtsyey maestre ley
(Mt. 23:1-36 ; Lc. 11:37-54 ; 20:45-47 )
38 Lo xiwseedy Jesús xñee xaa:
—Kol kap cuent lo maestre ley,
por xtsiladzy xaa kakw xaa kchë ladx non ni xtsiladzy xaa jkëëptyux meñ xaa laañee ktsyooltyee meñ xaa lo kiy.
39 Xyub xaa skan leñ ktoo laañee xsyob meñ non ni tsiñee chi xaa tu wagw xyubpee xaa sob xaa laañee kan meñ xaa.
40 Ni xla xaa lidzy kwnaa viud,
aan parñee këb meñ nii tir buen xaa xsyo xaa chool xaa tu lay nii xyaldy kaa.
Por ngo mastre ksaksi Dios xaa.
Tumi nii kwloo kwnaa viud alcansiy
(Lc. 21:1-4 )
41 Lëë Jesús kwsob laañee sob alcansiy xuy xaa xko meñ tumi leñ alcansiy ni chan xaa xtsiñ meñ rikw nii xko tub yox tumi leñ alcansiy.
42 Tsiñee lëë tu kwnaa viud nii tir prob ptsiñ,
lëë me kwloo chop centab cobre nii xisy non leñ tu alcansiy.
43 Tsigo lëë Jesús kwtsyetsy xpëëdscuel aan lëë xaa chëb lo xaa:
—Nli xñen lo do nii nroobre tumi nii kwloo kwnaa viud re alcansiy que kchë nii kwloo meñ.
44 Porque kchësy meñ xtee tumi nii xkiiñtre lo meñ,
per lëë me lo xkyalprob me,
lëë me ptee kchësy tumi nii nseñ me.