10
Lëë Jesús xluuy xa nak kyalwsëëb tsiil
(Mt. 19:1-12 ; Lc. 16:18)
1 Tsi lëë Jesús bi Capernaum,
lëë xaa si nëz Judea ni tañ nii nche stublad chu kiigwpee Jordán.
Siko lëë meñ ptyopbe lo xaa stub,
aan lëë xaa bislo beeñ kseedy xaa meñ stub porñee singo nak xmod xaa.
2 Tsigo lëë bla xaa fariseo big lo Jesús,
aan parñee kuñ xaa Jesús preb lëë xaa kwnabtiits chëb xaa dyon pe schilo klaa tu mguiy tsiil.
3 Tsigo lëë Jesús kwëb chëb:
—¿Pe cos kwnabey Moisés lo do?
4 Tsigo lëë xaa chëb:
—Ptee Moisés tiits nii klaa tsiil meñ,
per no nii ktee xaapkiy tublë kitsy lo kwnaa.
No nii kñee lo kitsy ko nii lëë xaa blaa me.
5 Tsigo lëë Jesús chëb:
—Ptee Moisés tiits porñee singueetyee nguiedzy styoo do,
6 per worñee lëë Dios gon psaa kchësy cos,
“tu mguiy ni tu kwnaa psaa Dios.”
7 Por ngo no nii klaa mguiy pxosy ni xñaa parñee kpañ xaa chop tsiil xaa
8 aan chop xaa kak sinak tugak meñ.
Singo naktre xaa chop,
sink tugak nak xaa.
9 Por ngo nody nii klaa mguiy kwnaa nii pteedy Dios lo xaa.
10 Lëë tsi lëë xaa ptsiñ chu yu,
lëë xpëëdscuel xaa kwnabtiits stub xa nak cos ko.
11 Tsigo lëë Jesús chëb:
—Xaa nii xlaa tsiil aan xtsiilña xaa stu kwnaa,
tol chuñ xaa lo meñ klo.
12 O deelñee gaa lëë kwnaa xlaa tsiil par ktsiilña me stu mguiy,
wi me chuñ tol.
Lëë Jesús chuuñlay xaa wiñ
(Mt. 19:13-15 ; Lc. 18:15-17 )
13 Lëë meñ kuni bla xaa wiñ lo Jesús parñee kxob xaa ña xaa kik xaa wiñ go,
per lëë xpëëdscuel Jesús bislo kwëntseeb lo meñ nii xtsiñni xaa wiñ.
14 Tsiñee lëë Jesús kono,
lëë xaa blëë aan lëë xaa chëb:
—Kol klaa kiid xaa wiñ lon.
Jkady tow,
por xcheñ meñ nii nak sinak xaa wiñ nak laañee xñabey Dios.
15 Nli xñen lo do nii deelñee knilasty meñ xtiits Dios sinak xniladzy tu xaa wiño,
sëëbty meñ laañee xñabey Dios.
16 Aan lëë xaa kwteetsy kchësy xaa wiñ go,
ni lëë xaa pxob ña xaa kik kchë xaa wiñ go.
Singo lëë xaa beeñlay xaa wiñ.
Lëë Jesús xñee lo tu xaa rikw
(Mt. 19:16-30 ; Lc. 18:18-30 )
17 Lëë Jesús nol nëz nii kpi,
tsiñee lëë tu mguiy ptsiñ wxooñ psoxib kwnabtiits chëb:
—Maestre buen,
kwnë dyon pe cos no nii kuñaa parñee jkan tu kyalmbañ nii nitylody.
18 Tsigo lëë Jesús kwëb chëb:
—¿Penak nii xñeel nii bueenaa?
Tugak meñ buen no.
Lëë meñ go nak Dios.
19 Nanloo kchë nii kwnabey Dios:
“Kujtyoo,
kaptyoo stu kwnaa deelñee no tsiiloo,
kwandyoo,
jkots tiits kizhtyoo meñ,
jkëëtiidyoo,
psoob xtiits pxoosyoo ni xtiits xñaal.”
20 Lëë mguiy go kwëb chëb:
—Maestre,
kchësy ngo noyuuñtsyeyaa destye nii nakaa xaa wiñ.
21 Lëë Jesús buy lo xaa aan pkëstyoo xaa xaa.
Loxsye ngo lëë Jesús chëb:
—Tu cos chakoo falt:
Byey,
pto kchësy nii chapoo aan pkady tumi go lo meñ prob tsiin kchilo ndalyre nii kapoo kpaa.
Tsigo të aan tënal naa.
22 Lëë styoo mguiy go bikche tsiñee lëë xaa biñ ngo.
Mbansye ptee styoo xaa,
lëë xaa bi,
porñee tir rikw xaa.
23 Tsigo lëë Jesús buy kyako kwi,
aan lëë xaa chëb lo xpëëdscuel xaa:
—¡Xaatee ngan sëëb tu rikw laañee xñabey Dios!
24 Ntseeb psee xpëëdscuel xaa biñ nii kwnee xaa,
per lëë Jesús bikche chëb:
—Xiñ,
¡xaatee ngan sëëb meñ laañee xñabey Dios!
25 Masy ngandy xsyak tu camey te ma xan tu kyeech kuzh.
Mastre ngan xsyak tu rikw sëëb xaa laañee xñabey Dios.
26 Tsiñee biñ xaa ngo,
mastre psee xaa,
aan kwnabtiits lsa xaa lo xcombañer xaa xñee xaa:
—Aan ¿cho telaa lo tol tsigo?
27 Tsigo lëë Jesús buy lo xaa aan lëë Jesús kwëb chëb:
—Chilody telaa meñ nonsy,
per lëë Dios kteelaa meñ.
28 Tsigo lëë Pedre bislo kwnee chëb:
—Lëë noo psaan noo kchësy nii chaap noo,
aan lëë noo syoop naal lii.
29 Tsigo lëë Jesús chëb:
—Nli xñen nii kchësy meñ nii xsaan lidzy,
betsy,
psyañ,
xñaa,
pxosy,
o xilyu gaa por naa ni por xtiits Dios nii xteelaa,
30 misme lo kislyu re skaa meñ go siik tu kyoow nii psaan meñ go sinak yu,
betsy,
psyañ,
xñaa,
xiñ ni xilyu,
nikxe con kyalnë.
Aan lëë lo stu kislyu lëë meñ go jkaa tu kyalmbañ nii nitylody.
31 Per kchësy meñ nii nak meñ klo nina,
kyak meñ lultime.
Ni ndaly meñ nii nak meñ lultime nina,
kyak meñ klo.
Lëëw xyon vuelt nii lëë Jesús xñee nii lëë xaa kety
(Mt. 20:17-19 ; Lc. 18:31-34 )
32 Lëë xaa no nëz si xaa Jerusalén,
aan lëë Jesús nechsye lo xpëëdscuel.
Ksa xpëëdscuel xaa psee,
per lëë meñ nii nal xtsyeb.
Tsigo lëë Jesús,
mguiy nii pxaal Dios,
kwtsyetsy ksa tsiipchop xpëëdscuel tublad aan lëë xaa bislo bitiits xaa kchë nii ktsyool xaa,
chëb xaa:
33 —Chan do gon lëë no syo Jerusalén laañee lëën jkaa ña maestre ley.
Lëë xaa kñab ketyaa ni lëë xaa jko naa ña meñ sit.
34 Lëë xaa kityni naa,
lëë xaa kchoo mxeñ naa,
lëë xaa kiñ naa ni lëë xaa kuty naa.
Per tse nii loxo tson kpidz lëën kpañ.
Lëë Jacob ni Juan xñab tu favor
(Mt. 20:20-28 )
35 Lëë chop xiñ Zebedeo nii lë Jacob ni Juan big lo Jesús aan lëë xaa chëb:
—Maestre,
chakladzy noo nii kuñoo tu favor nii kñab noo lool.
36 Lëë Jesús kwnabtiits chëb:
—¿Pe cos chakladzy to nii kuñaa?
37 Lëë xaa chëb:
—Bneetsy tiits nii tsiñee lëël sob kñabeyoo,
syoob tuu gaa noo tyuxlad kwil,
tuu noo nëzli,
tuu noo nëzpeg.
38 Tsigo lëë Jesús kwëb chëb:
—Nandy to pe xñab to.
¿Pe mod stedy to kyalnë nii teedyaa nayak,
ni pe schobnis to nayak sinak chobnisaa lo xkyalnën ni xkyalkutyaa?
39 Tsigo lëë xaa kwëb chëb xaa:
—Schiloo noo.
Tsigo lëë Jesús chëb:
—Nli ste do kchë kyalnë nii teedyaa ni schobnis to con kyalnë nii chobnisaa.
40 Per nii sob to kwin nëzli o nëzpeg kaa,
lëdy naa xyal knetsyo,
sink lëëw jkaa meñ nii xyal jkaaw.
41 Tsiñee lëë stsii xpëëdscuel xaa biñ ngo,
lëë xaa bislo blëë xaa lo Jacob ni lo Juan.
42 Per lëë Jesús kwtsyetsy xaa aan lëë xaa chëb:
—Nan do gon xa chuñ meñ xñabey lo kislyu re.
Xsyak xaa nii tir non xaa aan chuuñ xcheñ xaa laañee xñabey xaa.
Singo gak xtisy,
tir nroob xkyalwnabey xaa.
43 Per lëë lady to gon lëdy singow.
Deel no tu xaa nii chakladzy kak non lo do,
no nii jkiiñ xaa kchësy lo do.
44 Ni deel no tu do nii chakladzy kak tu xaa nii mastre non,
no nii jkiiñ xaa kchë lo meñ.
45 Porque biijty mguiy nii pxaal Dios parñee kantsi meñ xaa,
sink parñee kantsi xaa meñ ni kety xaa parñee telaa ndaly meñ lo xtol.
Lëë Jesús chuuñ kyak Bartimeo
(Mt. 20:29-34 ; Lc. 18:35-43 )
46 Lëë xaa ptsiñ kyedzy Jericó.
Aan tsiñee lëë Jesús no nëz nii kchoo chu kyedzy ko ksa xpëëdscuel ni tub yox meñ,
lëë xiñ Timeo nii lë Bartimeo sob kex chu nëz nii xtyedy siko xñab tumi lo meñ porñee chandy xaa.
47 Tsiñee lëë xaa biñ nii lëë Jesús xaa Nazaret sitedy siko,
lëë xaa bislo chuptsyë xaa xñee xaa:
—¡Jesús,
lii nii sëëdoo lo xtiiy rey David,
pkëstyoo naa!
48 Ndaly meñ kwëntseeb lo xaa parñee nyoogw chuw xaa,
per mastre kwchuptsyë xaa xñee xaa:
—¡Jesús,
lii nii sëëdoo lo xtiiy rey David,
pkëstyoo naa!
49 Tsigo lëë Jesús kwso tse aan lëë xaa chëb:
—Kol kwetsy xaa dyon.
Tsigo lëë meñ kwtsyetsy xaa nii chandy ko,
chëb meñ lo xaa:
—Nguiool kwloo styool aan kuso,
por lëë xaa xkwetsy lii.
50 Lëë xaa nii chandy ko pchon xkaxkem tublad aan lëë xaa kwyas big xaa lo Jesús.
51 Tsigo lëë Jesús kwnabtiits chëb:
—¿Pe cos chakladzyoo nii kuñaa?
Tsigo lëë xaa nii chandy ko chëb:
—Maestre,
chakladzyaa kanaa.
52 Tsigo lëë Jesús chëb:
—Schilo kyeyoo.
Porñee bniladzyoo ngo nii lëël byak.
Wor go kazh lëë xaa nii chandy ko kon,
aan lëë xaa kunal Jesús tyub nëz.