28
Lëë Jesús xpañ
(Mr. 16:1-8 ; Lc. 24:1-12 ; Jn.20 :1-10 )
1 Tsiñee lëë tse nii xiladzy meñ lo tsiiñ kwtedy,
lëë María Magdalena ni lëë stu Mariy kwey chu paa wor silytoo.
2 Aan kolpsye lëë tu xu dox bni,
porñee lëë tu xangly Dios byety kpaa,
aan lëë xaa kwtob kyo nii xoob chu paa.
Loxsye ngo lëë xaa kwsob lady ko.
3 Xpibëly angly ko sinak tu xbëly yë nkwsiy ni nguitsy xab xaa sinak nguitsy kyeg.
4 Tsiñee lëë soldad kon angly ko,
lëë xaa ptsyeb aan lëë xaa pkyey.
5 Lëë angly chëb lo kwnaa go:
—Ktsyebty to,
por nanaa nii Jesús nii kwë lo crusy xyub to.
6 Per kindy me nu.
Lëë me pañle.
Kol kuy gaanoo nu pxoob me.
7 Sinusy kol kyey aan kol këb lo xpëëdscuel me nii lëë me pañ,
ni kol këb nii klo me ktsiñ Galilea.
Siko ktsiil me xpëëdscuel me.
Tiits re syelynin lo do.
8 Lëënlëdy lëë kwnaa go bi chu paa.
Lal xtsyeb me,
lal xle me,
per lëë me sikni tiits lo xpëëdscuel Jesús.
9 Aan lëë Jesús byaklo lo me ni lëë xaa pkëëptyux me.
Lëë me big lo Jesús aan lëë me psoxib lo xaa ni lëë me kwteetsy niy xaa.
10 Lëë xaa chëb:
—Ktsyebty to.
Kol tsikni tiits lo xpëëdscuelaa parñee tsi me Galilea,
aan siko ktsiil noo.
Nii bitiits soldad lo meñ
11 Mentre lëë kwnaa go sikni tiits,
lëë bla soldad nii kwënap chu paa kwey leñ kyedzy,
aan lëë xaa bitiits lo xaa nii xñabey lo pxosy kchësy nii kon xaa.
12 Tsigo lëë xaa nii xñabey lo pxosy kunee lo xaa kol nii xñabey parñee kutiits xaa dyon xa kuuñtsyey xaa.
Aan nroob tumi pteedy xaa lo soldad,
13 per lëë xaa chëb kazh lo soldad:
—Deelñee kñabtiits meñ lo do kol këb nii kyool,
mentre nche nixyesy to,
lëë xpëëdscuel Jesús biidxi xcuerp xaa.
14 Aan deelñee kon xtisyo,
lëë noo kñee lo xaa parñee pe kuñdy xaa lëë do.
15 Lëë soldad kwnaasy tumi go,
aan lëë xaa bitiits nii chëb xaa xñabey go.
Por ngo,
axte natiemp xniladzy meñ Israel nii bitiits soldad.
Xilkëëb Jesús
(Mr. 16:14-18 ; Lc. 24:36-49 ; Jn.20 :19-23 )
16 Lëë ksa tsiiptub xpëëdscuel Jesús kwey tu kiy nii sob Galilea,
por siko chëb Jesús nii kwës Jesús xaa.
17 Aan tsiñee lëë xaa kon Jesús,
lëë xaa psoxib,
per no xaa pkan kik.
18 Lëë Jesús chëb lo xaa:
—Lëë Dios pso naa parñee kñabeyaa kpaa ni kñabeyaa lo kislyu.
19 Kol tsi tyub lo kislyu aan kol kluuy xtitsaa lo meñ.
Ni kol kchoobnis meñ nii kniladzy xtitsaa con xtiitspey Tat Tios,
ni xtiitspey xiñ xaa,
ni xtiitspey Kyalbini Ntson.
20 Ni kol këb lo meñ kuuñtsyey meñ kchë nii bluyaa lo do.
Pe tsinidy kik to,
por tugak kaknin lëë do axte tse nii lëë kislyu nitylo.