14
Xkyalkuty Juan Bautist
(Mr. 6:14-29 ; Lc. 9:7-9 )
1 Lëë Herodes nii xñabey tyub Galilea tiemp ko biñ kchë nii chuuñtsyey Jesús,
2 aan lëë xaa chëb lo meñ nii xkyë tsiiñ lo xaa:
—Lëë Juan Bautist ngue pañ.
Por ngo nii chuñ xaa kchë kyalntson gue.
3 Singo chëb Herodes porñee lëë xaa kwnabey kwyo Juan skiib ni lëë xaa kwnabey pxituu Juan con caden leñ skiib porsye Herodías,
tsiil betsy xaa Felip.
4 Porñee chëb Juan lo xaa:
—Buendy nii tsol chopoo me.
5 Tsigo kokladzy Herodes nyuty Juan,
per ptsyeb xaa meñ kyedzy porñee kchësy meñ bniladzy nii xtiits Dios bluuy Juan.
6 Per tsiñee lëë Herodes ptsiil iz,
lëë xiñtsyaap Herodías kukyëë laañee nche sob xaa ksa xaa meñ nii kwtsyetsy xaa,
aan ptsiladzy Herodes xa byëë me.
7 Por ngo lëë Herodes pkon Dios lo me nii stee xaa nii kñabtyee me.
8 Lëë me kunabtiits lo xñaa me.
Tsi lëë me bikche,
chëb me lo Herodes:
—Pxob kik Juan Bautist leñ tu plat aan bneetsyo lon.
9 Mban ptee styoo rey Herodes,
per como lëëw pchool chuw xaa ni lëëw biñ gaa kchësy meñ nii nche sob siko,
10 lëë xaa kwnabey chug kik Juan leñ skiib.
11 Tsiñee lëë kik Juan lox kwchug,
lëëw pxob xaa tu leñ plat,
aan lëëw ptee xaa lo xiñtsyaap Herodías,
aan lëë me pteedyo lo xñaa me.
12 Lëë xpëëdscuel Juan kuklis Juan aan loxsye pkeetsy xaa Juan,
lëë xaa kunitiits lo Jesús.
Lëë Jesús xyaan kaay mily meñ
(Mr. 6:30-44 ; Lc. 9:10-17 ; Jn.6 :1-14 )
13 Tsiñee lëë Jesús biño,
lëë xaa kwyo tu leñ barkw,
aan lëë xaa si laañee kindy meñ.
Per lëë meñ byeño aan lëë meñ siniy tub lo kislyu.
14 Tsiñee lëë Jesús byety barkw,
lëë xaa kon nii singootyee ndaly meñ nche,
aan lëë xaa pkëstyoo kchë meñ go ni lëë xaa beeñ kyak meñ xsyaknë.
15 Tsiñee lëë tse ptsye lëë xpëëdscuel Jesús big aan lëë xaa chëb lo Jesús:
—Lëë tse gon ptsye,
aan ni tu kyedzy nchedy nu.
Psonëz meñ parñee tsikyub meñ nii kaw.
16 Lëë Jesús chëb:
—Xkiiñdy nii kyey meñ.
Lëë do kol ktee nii kaw meñ.
17 Lëë xpëëdscuel xaa chëb:
—¿Per pe cos kyaan noo kchësy meñ gue?
Xaktyee kaayak kyaxtily ni chopak mël nooy noo.
18 Lëë Jesús chëb:
—Kol të niw nu dyon.
19 Tsigo lëë xaa kwnabey kwsob meñ lo kizhyë.
Loxsye ngo lëë xaa kwseñ ksa kaay kyaxtily go ni chop mël go,
aan lëë xaa blëp lo kpaa par ktee xaa skizh lo Dios.
Loxsye ptee xaa skizh lëë xaa beeñ grol kyaxtily go aan lëëw pteedy xaa lo xpëëdscuel xaa parñee kiisy xpëëdscuel xaaw lo meñ.
20 Kchësy meñ byëly taw,
aan tsiñee lëë wagw kwlox,
ptyop tsiipchop tskwidy kyaxtily byuy.
21 Xkaa meñ nii taw siik kaay mily xaapkiy aan pkabty kwnaa ni pkabty xaa wiñ.
Lëë Jesús xsyë lo nis
(Mr. 6:45-52 ; Jn.6 :16-21 )
22 Loxsye ngo lëë Jesús blëp xpëëdscuel barkw parñee ktsiñ xaa stublad chu nistoo klo xaa mentre lëë Jesús bii no ksonëz meñ.
23 Tsiñee lëë Jesús lox psonëz meñ,
lëë xaa kwyëp kiy par kutiitsni xaa Dios.
Lëë lyu lox pkyey aan lëë xaa bii so siko nonsy xaa.
24 Lëë barkw nii no xpëëdscuel xaa tse si groltyee nistoo,
aan lëë nis xchëëp barkw,
porñee lëë me bislo xpi.
25 Lëë wor tempran lëë Jesús ptsiñ laañee si barkw xsyë xaa lo nistoo.
26 Tsiñee lëë xpëëdscuel Jesús kon nii lëë tu meñ xsyë lo nis,
lëë xaa ptsyeb aan lëë xaa kwchuptsyë nladzy xaa neñdy tu pesy chan xaa.
27 Per lëë Jesús kwnee chëb:
—¡Ktsyebty to.
Naaw!
28 Tsigo lëë Pedre chëb:
—Deel lii busy nak Jesús,
blaa nii sën lo nis parñee kyelyaa axte laañee sol.
29 Lëë Jesús chëb:
—Të.
Lëë Pedre byety barkw aan lëë xaa bislo xsyë xaa lo nis par ktsiñ xaa laañee so Jesús.
30 Per tsiñee byeñ xaa nii lëë me xchëëp xaa,
lëë xaa ptsyeb.
Ni tsi lëë nis bislo xpix kik xaa,
lëë xaa kwchuptsyë chëb xaa:
—¡Pteelaa naa!
31 Lëë Jesús kuseñ ña xaa aan lëë Jesús chëb lo xaa:
—¿Penak nii bnilastyoo nii schilo sëël lo nis?
32 Tsiñee lëë xaa byo leñ barkw,
lëë me kwlës.
33 Aan lëë ksa xpëëdscuel xaa nii no leñ barkw psoxib lo xaa chëb:
—Nli nii Xiñ Dios nakoo.
Lëë Jesús chuuñ kyak meñ xsyaknë
(Mr. 6:53-56 )
34 Lëë xaa kwtekë nistoo aan lëë xaa ptsiñ xtañ meñ Genesaret.
35 Tsiñee lëë meñ kyedzy ko byuumbey Jesús,
lëë xaa kunitiits kchë kyedzy nii nche kex siko,
aan lëë meñ kuni xaa xsyaknë lo Jesús.
36 Ni lëë meñ chëb lo Jesús nii klaa xaa señ meñ xsyaknë siquier skiñ xab xaa,
aan kchë meñ xsyaknë nii kwseño byak.