22
1 Chi k'ipami chi angelga jatiyakuda ñukamu rikuchiga;
cristal laya laruidi p'alaniguj shinaidi kausida kuj yakumiga;
Diosbish Malta Ovejash mandusha tiyarinamundami chi yakuga llujshiga.
2 Chi pueblobi gaj jatun ñan chaubibi,
shinaidi jatiyaku ishki ladu manyagunallabidimi kausida kuj yura tiyaga.
Chi yuraga killandijta aparishami watabiga chunga ishki kutin granujkuga.
Chi yuraj p'angagunaga tuki llaktagunabi kausujkunada alliyachingumi alli gaga.
3 Chibiga Dios na alli nishkagunaga imallash ña na tiyangachu.
Diosbujkish Malta Ovejajkish mandusha tiyarinaga chi pueblobimi ganga.
Shinami Paibuj sirvijkunash ʻAllimi ganguiʼ ningaguna.
4 Paibuj ñawidash rikungagunami.
Paibuj shutidash paigunaj frentebi churushkagunami ganga.
5 Chibiga tutash na tiyangachu.
Manduj Dioslladi Paibuj luzgun p'unllayachishkamunda chibi gajkunaga p'unllayachichunga michadash indidash na ministingagunachu.
Shinami paigunaga ima urash na tukuringama mandungaguna.
Jesucristo ñalla shamunamunda
6 Angelga kaidami niga:
“Kai parlushkagunaga kabishkadi crinallami gan.
Dios nishkada parlujkunamu parlana yuyida kuj Manduj Diosmi,
Paibuj sirvijkunamu ñalla ima tukunadi gashkagunada rikuchichun Paibuj angeldaga kachushka.”
7 “¡Rikichi,
Ñukaga ñallami shamusha!
Imalla tukunada kai librollabi parlushka shimigunada maijin kazujka kushiyachishkami ganga.”
8 Ñuka Juanchuga,
ñukalladimi kaigunada rikujkish uyujkish gani.
Rikushka uyushka k'ipaga kai tukida rikuchij angelbuj ñaubukimi ʻAllimi ganguiʼ ningaj kumurisha kungurigani.
9 Shina kungurikimi paiga,
“Ama shina rurichu;
ñukash kan layaidi shinaidi Dios nishkada parluj kambuj waukiguna layaidi shinaidi kai librobi escribishkagunada kazujkuna layaidi Diosta sirvijmi gani;
ashtangarin Diosta ʻAllimi ganguiʼ ni,”
niga.
10 Shinaidi,
“Kai librobi imalla tukunada escribishka tiyashkada ama pakalla wakichinguichu.
Kai shimiguna p'aktana p'unllaga kuchubimi gan,”
nishashmi niga.
11 “Ima na alli rurujka na allida rurush katiguchunlla;
millida rurujkunash ashtan rurush katiguchunlla;
shinaidi kabishkada rurukish kabishkada rurush katiguchunlla;
Diosbujlla gajkunash Paibujlla gaguchunlla,”
nigami.
12 “Riki,
Ñukaga ñallami shamusha;
tukigunamu imalla rurushkamunda japina gashkada kungaj apushkami shamusha.
13 Ñukami kallarij Alfa shina tukurij Omega shina gani;
Kallarichijkish Tukurichijkishmi gani.
14 “Kausida kuj yuramunda japinadadi charingaj,
pueblomu pungugunada waigungukish sundij churanada tajshuj shina linsharijkunagaa kushiyachishkami gan.
15 Ashtanbish milli achku shinagunaga:
yumbugunash,
piyunbish siririjkunash,
wañuchijkunash,
musrhagunada ʻAllimi ganguiʼ nijkunash,
llagma ganada k'uyusha tuki llagmajkunash washabimi sakiringaguna.
16 “Ñuka Jesusmi,
crijkuna tandanukushkagunabi kaigunada kangunamu yachi chayachichun Ñukaj angelda kachugani.
Ñukami Rey Davidbuj sapimunda iñaj laya paibuj wawagunaj wawa gani shinaidi p'unllayanaj rikurij p'alaniguj luzerosh gani.”
17 Diosbuj Espiritush Malta Ovejaj warmishmi Jesustaga,
“¡Shami!”
nigunguna.
Maijinbish kai librobi nishkagunada uyujka Paidaga,
“¡Shami!”
nichun.
Maijin yakunachijka munushaga imadash na kushalla kausida kuj yakuda ubiungaj shamuchunlla.
18 Ima tukuna gashkada kai librobi Dios escribichishka shimigunada tuki mashnalla uyujkunamunga,
kailladami yachi chayachini:
maijinsh kaibi nishkagunada ashtan mirachijmunga,
Diosbish kai librobi escribishka llakigunalladadimi paimush mirachinga.
19 Shinaidi imalla tukunadash kai librobi Dios escribichishka shimigunamunda maijinsh anchuchikiga,
Diosmi kai librollabidi nishka shinaga kausida kuj yuramunda ima japinadash Diosbujlla pueblomu waigunadash paimunda anchuchinga.
20 Kaigunada yachi chayachijka,
“Ari,
ñallami shamusha,”
ninmi.
Shina gachun.
¡Shamilla,
Manduj Jesús!
21 Manduj Jesusbuj kushka alliguna tukigunan gachun.