Ima tiyashkada mushujta rurashkamunda
21
1 Chi k'ipa jawa pachadash kai pachadash mushujtami rikugani;
ñauba tiyashka jawa pachash kai pachash ña chingarishkami gaga;
jatun yaku kuchash ña na tiyagachu.
2 Diosbuj ñaubujmunda Diosbujlla mushuj Jerusalén puebloda jawa pachamunda uriyamujtami rikugani.
Chi puebloga novia shina paibuj kusa ganamu parijarisha k'uilladi churarishkami gashkaga.
3 Shinaidi mandusha tiyarinamundami kashna nisha jinchida kaparijta uyugani:
“Kununga Diosbuj tuldushka wasiga gentegunanmi gan;
paigunanmi kausagunga,
paigunaga Diosbujmi gangaguna,
Dioslladimi paigunandij gasha paigunaj Dios ganga.
4 Diosmi paigunaj ñawigunamunda tuki ikigunada p'ichusha chakichinga.
Ñauba imalla tiyashkaguna ña tukurishkamunda wañish,
wakish,
llakirinash,
nanish ña na tiyangachu.”
5 Chi mandusha tiyarinabi Tiyagujka,
“Rikichi,
Ñukaga tuki ima tiyajtami mushujta rurani,”
niga;
shinaidi,
“Ñuka nigushka shimiguna kabishka shinaidi crinalla gashkamunda escribi,”
niga.
6 Chi k'ipaga kashnami niga:
“Ñami rurushka gan,
Ñukami Alfa laya kallarichij,
Omegaa shina tukurichijkishmi gani.
Maijin yakunachijmunga imadash na mañushallami kausida kuj yakuda p'ugyumunda ubiachun kusha.
7 Na alligunada maijinsh mishujkunaga kai tuki japina gashkagunadami japinga;
shinaidi Ñukami paibuj Dios gasha;
paibish Ñukaj wawami ganga.
8 Ashtanbish manchushkamunda na pudijkuna,
na crijkuna,
naidi allida ruruj millashkaguna,
wañuchijkuna,
piyunbish siririjkuna,
yumbuguna,
musrhagunada ‘allimi gangui’ nijkuna,
tuki llagmagunaga,
azufren manchanaidi rupaguj nina kuchamumi rinagunadi gan;
chiga k'ipa wañimi gan.”
Mushuj Jerusalenmunda
9 Chi k'ipaga kanchis tukuri llakigunada copagunabi jundadi chariguj chi kanchis angelgunapuramunda shuj ángel shamushaga,
“Shami,
Malta Ovejaj warmi gana kazarana noviada rikuchisha,”
niga.
10 Diosbuj Espíritu ñukada japiki chi angelga shuj jatun urku jawamu pushush rishami Diosbujlla gaj jatun Jerusalén pueblodaga jawa pachamunda Diosbuj ñaubujmundadi uriyamujta rikuchiga.
11 Dios k'uilla gashkanmi chi puebloga p'alaniguga.
Chi p'alanigushkaga k'uilla jaspe nishka rumi shina p'alanigusha cristal shina laruidi rikunallamiga.
12 Chi pueblo muyundijtash chunga ishki punguyuj jatun shinaidi jawamundi pirkushkami gaga.
Chi tuki pungugunabimi shuj shuj angelguna chapaga.
Chi pungugunabiga Israelmunda chunga ishki tribugunaj shutigunada escribishkashmi tiyaga.
13 Kinsa pungugunaga indi llujshij ladumu,
chaishuj kinsagunaga indi waiguna ladumu,
chaishuj kinsagunaga uri ladumu,
chaishuj kinsagunaga januj ladumumi gaga.
14 Chi puebloj pirka uku sikimunga chunga ishki rumigunadami pambushkaga.
Chi rumigunabimi Malta Ovejaj chunga ishki apostolgunaj shutiguna escribishka tiyaga.
15 Ñukan parlarij angelga pueblodash pungugunadash chi pueblo muyundij pirkadash midingaumi kuri varada chariguga.
16 Chi puebloga chusku esquinayujmiga;
largomush anchumush altomush tuki ladugunamumi igul gaga.
Pai charishka kuri varan puebloda midikiga,
chunga ishki warunga (12.000) estadio nishkagunamib gashkaga.
17 Chi pirkushkadashmi midiga.
Genteguna midishka shina chi ángel midikiga patsuj chusku chunga (144) codo nishkagunamic gashkaga.
18 Chi pirkaga jaspe nishkanmi rurushka gaga.
Chi pueblosh kuri kurillandi rurushka gashami k'uilla llambulla espejo shinalla gaga.
19 Chi pirkaj uku sikimu pambusha churushka rumigunash tuki laya k'uilla rikunaidi rumigunan k'uilla parijashkami gaga.
Kallarimu pambashka rumiga jaspe nishkan,
k'ipaga zafiro nishkan,
ishkij k'ipaga ágata nishkan,
kinsaj k'ipaga esmeralda nishkan,
20 chuskuj k'ipaga ónice nishkan,
pichkaj k'ipaga cornalina nishkan,
sujtaj k'ipaga crisólito nishkan,
kanchisbuj k'ipaga berilo nishkan,
pusujbuj k'ipaga topacio nishkan,
iskunbuj k'ipaga crisoprasa nishkan,
chungaj k'ipaga jacinto nishkan,
shinaidi chunga shujbuj k'ipaga amatista nishka rumigunan parijashka gaga.
21 Chunga ishki pungugunaga chunga ishki perlagunadimi gaga.
Cada pungumi shuj perlallan rurushka gaga.
Chi pueblobi gaj jatun ñanbish kuri kurillandi espejo shina shuj ladumush rikurinallami gashkaga.
22 Chi pueblobiga Diosta yuyarina wasidaga na rikuganichu.
Chibiga tukida ruri pudij Manduj Dioslladi Malta Ovejashmi chi wasiga gan.
23 Chi puebloga indidash lunadash p'unllayachichunga na ministigachu;
Dios k'uilla p'alanishkami p'unllayachiga,
Malta Ovejash chi puebloj p'unllayachij luzmi gaga.
24 Tuki llaktamundagunami chi p'unllallabi puringa;
shinaidi kai pachabi jatun mandujkunash ima alli nishkagunadash ima k'uilla charishkagunadash chimu apamungaguna.
25 Chibiga tutash illangami;
p'unllalla gakimi pungugunash ima urash na ichkushka ganga.
26 Shinaidi tuki llaktagunamundami k'uilla charishkagunada,
ima alli nishkagunadash chimu apamungaguna.
27 Chimunga ima mapash,
millanaidigunada rurujkunash,
llagmajkunash na waigungagunachu.
Ashtanbish Malta Ovejaj shinaidi na tukurij kausida japinaj librobi kikinbuj shutida escribishkagunallami chimunga waigunga.