Warunga (1.000) watagunamunda
20
1 Chi k'ipa shuj ángel paibuj makibi jatundi ut'kuda paskana llavedash shuj jatun cadenadash tsutsukishka jawa pachamunda uriyamujtami rikugani.
2 Ñaubamunda culebra gaj pailladi diablo shinaidi Satanás gaj dragonda chi ángel japishaga waranga watagunagama cadenan watusha churuga.
3 Kai pacha llaktagunabi kausujkunada warunga wataguna p'aktungagama ama ashtan pandachisha katichun nishami,
jatundi ut'kumu shitusha punguda alli ichkushka k'ipa sellosha churuga.
Chi wataguna p'aktushka k'ipaga ashawaidami kacharishka gana gan.
4 Mandusha tiyarinagunadashmi rikugani;
mandanada japichun Dios churashkagunami chigunabi tiyarigaguna.
Shinaidi Jesusmunda yachi chayachishkadash Diosbuj Shimidash katigushkamunda kungada p'itisha wañuchishkagunaj almagunamiga.
Paigunaga chi mancharinaidi animaldash paimu rijchaj musrhadash na adorashkagunachuga.
Shinaidi paigunaj frentebi makibish chi mancharinaidi animalbuj sellodash churachun na sakijkunami gaga.
Paiguna kausachishka gashami Criston pariju warunga watagunada mandagaguna.
5 Paigunaga kallarimu kausachishkapuragunamigun.
Chaishuj wañushkagunagarin warunga wataguna p'aktungagamami na kausarigaguna.
6 Chi kallarimu kausachinabi kausarijkunaga kushichishkami gan.
Diosbujlla gajkunamigun.
K'ipa wañiga paigunadaga imadash na ruri pudingachu.
Ashtan Diosbujkish Cristojkish curaguna gashami Paigun pariju warunga watagunada mandungaguna.
Diabloda vincishkamunda
7 Warunga wataguna p'aktukiga Satanasta prezu tiyashkamunda kacharikimi,
8 illujta kai pacha llaktagunabi kausajkunada pandachingu llujshinga.
Shinami Gog nishka Magoga nishka llaktagunaj soldadogunada takanukuchun tandachinga.
Paigunaga jatun yaku kuchabi tiyaj yugzi achpa shina taugalladigunamigun.
9 Tuki kai pacha pambundijlladadi shamushami Diosbujlla gajkuna tandanukuna pamba Pai k'uyushka pueblo muyundijta shayarigaguna.
Shina shayakish jawa pachamunda nina tamia shitushami paigunada illujta rupachiga.
10 Pandachisha purij diabloga azufren rupaj nina kuchamumi shitushka gaga.
Chi mancharinaidi animaldash,
llullushalla parlujtashmi chillabidi shitushka gashkaga.
Chibimi tuti p'unlla watandijta manchanaidi llakichishka gangaguna.
Wañushkagunada ch'ikun ch'ikun juchachinamunda
11 Kai k'ipami yurujlla jatun mandasha tiyarinadash,
chi tiyarinabi Tiyajtash rikugani.
Paibuj ñaubujmundami kai pachash jawa pachash illijta chingariga;
kutinga mai pushtubish na rikurigachu.
12 Shinaidi wañushkagunaga uchillagunash jatungunash chi mandusha tiyarinaj ñaubuki shayajtashmi rikugani.
Librogunash paskushkami gaga.
Kaishuj librosh paskushkami gaga;
chi libroga kausida japinajmi.
Tuki wañushkagunadaga paiguna ima rurushkagunada chi librogunabi escribishka tiyashkanmi kauzayuj na kauzayuj gashkada Diosga rikuchiga.
13 Jatun yaku kuchash paibi gaj wañushkagunada vueltachigami.
Wañish Hadesbish paigunabi tiyaj wañushkagunada vueltachikimi,
paiguna ima imada rurushkagunamunda ch'ikun ch'ikun juchachishkaguna gaga.
14 Kai k'ipami wañidash Hadestash chi nina kuchamu shitushkaguna gaga.
Kai nina kuchaga k'ipa wañimi gan.
15 Na tukurij kausida japina librobi kikinbuj shutida escribishkada na charijkunaga chi nina kuchamumi shitushka gagaguna.