Diosta “Allimi gangui” nishkamunda
19
1 Chi k'ipami jawa pachabi taugalladiguna kashna nisha jinchida kaparishkada uyagani:
“¡Aleluya!
a
¡Ñukuchij Diosga ʻAllimiʼ nishka gachun!
Diosllami kishpichikish k'uilladikish tukida ruri pudikish gan.
2 Pai llakichishkagunaga na yangamundachu,
ashtangarin kabishkada rurushkami gan.
Wainayashalla kausuj warmidaga juchachishka.
Shina wainayashami kai pachabi kausujkunada juchabi urmachishka;
shinaidi
Diosbujta rurusha kausujkunada wañuchishkamundashmi chi warmidaga llakichishka.”
3 Kutinmi,
“¡Aleluya!
Paibuj kushni ichiyagushkaga ima uragamash na sakiringachu,”
nigagunami.
4 Shinaidi ishki chunga chusku (24) yuyijkunash kausida charij chuskugunandij jatun mandanabi tiyaj Diosbuj ñaubuki pambagama kumurisha kungurishami,
“¡Shina gachun!
¡Aleluya!”
nigaguna.
5 Mandusha tiyarinamunda shuj rimarishka uyarisha:
“¡Ñukuchij Diostaga tuki kanguna
uchillagunash jatungunash Diosbujta tuki rurujkuna,
Paida tuki manchujkuna ʻAllimi ganguiʼ nichi,”
niga.
Malta Ovejaj bodamunda
6 Chi k'ipami manchanaidi yaku jatarisha bullanij laya shinaidi urku gulun nij layada taugalladijkuna rimarishkama shina jinchilladadi kashna nishkada uyugani:
“¡Aleluya!
¡Ñukuchida Manduj tukida rurujlla Diosmi mandagun;
chimunda shina nishka gachun!
7 Kushiyashunchi,
pachunlladi kushiyanukusha
‘Kanmi k'uilladij gangui,’
nishunchi,
Malta Oveja kazarana p'unlla chayashkamunda,
Paibuj warmish ña parijarishkamunda.b
8 Paimunga ñutu linshu p'alaniguj lino linsun churarichunmi Diosga kushka.”
(Chi ñutu linomunda churanaga Diosbujlla gajkuna alli kabishkada ruragushkadami rikuchin.)
9 Chimunda angelga ñukada niga:
“Kaida escribi:
Malta Oveja kazari bodamu maijinbish kayushka gajkunaga kushichishkami ganguna.”
Kaidashmi niga,
“Kai nishkagunaga Diosbujti kabishka shimigunami gan.”
10 Shina niki paibuj ñaubukimi ʻAllimi ganguiʼ ningaj kungurigani;
ashtanbish paiga niga:
“Ama shina rurichu,
ñukaga kan layaidi Jesusmunda yachi chayachishkada crisha katigujlla kambuj waukiguna layaidi Diosta sirvijlladimi gani;
ashtangarin Diosta ʻAllimi ganguiʼ ni.”
Diosbuj Espíritu parlachikimi Dios nishkada parlujkunaga Jesusmunda ashtan ashtan yachi chayachish katigunguna.
Yuruj caballobi sikush tiyajmunda
11 Chimundami jawa pacha paskarishkada shinaidi yuruj caballoda rikugani.
Chi caballobi sikujka Kabishkada Ruruj,
chidadi P'aktachij nishka shutimi gaga.
Pai maijinda llakichishabish takanukushabish kabishkadami rurun.
12 Paibuj ñawigunash nina pulun mandaj layami gaga.
Paibuj umabish tauga coronagunada churashkami gashkaga,
shinaidi pi mana yachushka pailla yachushka shutidami escribishkada chariga.
13 Yaurgun tinishka churanada churushkami gaga.
Paibuj shutish Diosbuj Shimi nishkami gaga.
14 Paidami jawa pachamunda soldadoguna yuruj caballogunabi linshu yurajlla ñutu lino linsuda churarishka katisha rigaguna.
15 Kai pachabi tiyaj llaktagunada chugrichingumi Paibuj shimimunda shuj jilulladi espada llujshimuguga,
shinaidi “jirru varanmi Paiga mandunga.”
c Pailladi vinoda rurusha kapij shinami uvada chakin sarunga.
Chi vinoga tukida ruri pudij Dios manchanaidi p'iñarisha llakichinadami shina nin.
16 Paibuj jawa churanabi changa kinribi,
“Mandujkunadash yalli jatun Manduj shinaidi amogunadash yalli jatun Amomi gan,”
nisha escribishkadami chariga.
Mancharinaidi animalda vincishkamunda
17 Shinaidi shuj ángel indi jawabi shayarishaga chaubi jawa cieloda vulusha purij tuki angagunamu,
kashna nishami jinchida kapariguga,
“Dios parijashka jatun mikida mikungaj shamichi,
tandanukichi.
18 Kaibiga jatun mandujkunaj,
soldadogunada mandujkunaj,
jinchi jinchi takanukujkunaj,
caballogunaj,
caballobi sikujkunaj,
sirvichun randishkagunaj,
na watashka shinagunaj,
jatungunaj,
uchillagunaj,
tukigunaj aichadami mikunguichi!”
19 Chi k'ipa chi yuruj caballobi sikushkan shinaidi paibuj soldadogunanbish takanukungajmi mancharinaidi animalbish kai pachabi jatun mandujkuna paigunaj soldadogunash tandanukujta rikugani.
20 Mancharibuj animalbish llullashalla parlujbishmi prezu japishka gaga.
Chi llullusha parlujka mancharibuj animalbuj ñaubuki pish na rurushkagunada rurusha rikuchijmi gashka.
Shina rikuchishkagunanmi chi mancharibuj animalbuj sello churachishkagunada chi animal-llamundi rijchij musrhada ʻAllimiʼ nijkunadami pandachishkaga.
Chi mancharinaidi animaldash llullusha parlujtash ishkindijta kausujkunalladadi azufren rupaguj nina kuchabi shitushka gaga.
21 Chaishujkunaga yuruj caballobi sikushkaj shimimunda llujshimuguj espadanmi wañuchishkaguna gaga.
Chi wañuchishkagunaj aichadaga tuki angagunami amijta mikugaguna.