Babiloniada rikuchij wainayaj warmimunda
17
1 Kanchis copada charij kanchis angelgunapuramunda shuj ángel kuchuyamusha ñukan parlarishaga,
“Kaimu shami,
tauga tandanukushka jatiyakuguna jawabi tiyaguj wainayashalla purij warmidaa llakichinada rikuchisha.
2 Chi warminmi kai pachamunda jatun mandujkunaga wainayashkaguna.
Kai pachabi kausujkunashmi vinoda ubiasha machuj shina chi warmin wainayasha shingayashkaguna,”
niga.
3 Chi k'ipa Diosbuj Espíritu ñukada japikimi angelga shitashka pushtumu pushush riga.
Chibimi pukaidi mancharinaidi animalbi chi warmi sikushkada rikugani.
Chi animalga kanchis umayuj chunga kachuyujmiga;
shinaidi Diosta p'iñachina shutigunan jundami gaga.
4 Chi warmiga morado shinaidi pukaidi churanada churashkami gaga.
Shinaidi kurinbish k'uilla p'alaniguj rumigunanbish perlagunanbish alli parijarishkami gaga.
Paibuj makibish kuri walluda tsutsukishkami gaga.
Chibiga millanaidi rurushkagunan wainayasha mapayashkanbish jundami gaga.
5 Shinaidi paibuj frentebish imadash rikuchish nij laya shutida escribishkami gaga.
Chi escribishkabiga,
“JATUN BABILONIA,
KAISHUJ CHAISHUJKUN WAINAYAJ WARMIGUNAJ MAMA,
SHINAIDI KAI PACHABI MILLANAIDI RURASHKAGUNAKISH MAMAMI,”
nishkami tiyaga.
6 Diosbujlla gajkunaj yaurgun shinaidi Jesusmunda parluki wañuchishkagunaj yaurgunbishmi machashkada chi warmidaga rikugani;
chida rikushaga manchanaidimi mancharigani.
7 Chimunda angelga,
“¿Imashti mancharingui?
Chi warmimundash,
paida aparij kanchis umayuj chunga kachuyuj mancharibuj animalmundash pakalla tiyashkada ima nisha nigushkadaga kanmu parlusha,”
niga.
8 “Kan rikushka mancharinaidi animalga ñaubami tiyaga,
kununga illanmi.
Shina gashash illujta tukuchishtashka gangub jatundi ut'kumundami llujshinga.
Kai pachabi kausujkunaga,
kai pachada rurashkamundadi na tukurij kausida japina librobi shutida na escribishkagunaga,
chi ñauba tiyuj kununga illuj shinash kutin shamuna gaj mancharibuj animalda rikushami manchanaidi mancharingaguna.
9 “Kaiga alli uma apujkunajmi gan:
Kanchis umagunaga kanchis urkugunamigun;
chi urkuguna jawabimi chi warmiga tiyagun.
Shinaidi umagunaga kanchis jatun mandujkunadami rikuchin.
10 Paigunapuramunda pichka mandujkunaga ñami tukurishka;
shujka mandagunmi,
kaishujka narij shamushkachu.
Ña chayamushaga ashagamalla mandungumi sakirina gan.
11 Sarundi tiyuj kununga na kaibi gaj mancharibuj animalga chi kanchispuramunda gashash pusuj jatun mandujmi gan.
Shinami illujta tukuchishtashka gangu rigun.
12 “Kan rikushka chunga kachugunaga mandanada narij japij chunga mandujkunamigun.
Shinash jatun mandujkuna shinaga chi mancharibuj animalgundij shuj urawaida mandungajmi mandanada japingaguna.
13 Kai chunga mandujkunapurami shuj yuyilla gasha paiguna ima ruri pudinadash mandagushkadash chi mancharibuj animalmu kungaguna.
14 Shinami Malta Ovejan takanukungu ringaguna.
Shina gakish chi Malta Ovejaga amogunadash yalli jatun Amo,
mandujkunadash yalli jatun Manduj gashami Dios agllusha kayushka tuki shungun crijkunandij chigunada vincinga.”
15 Paiga kaidash nisha katisha ñukamunga,
“Kan rikushka yakugunaga maibimi wainayashalla purij warmi tiyarishkaga,
gentegunama,
pueblogunama,
jatun llaktagunama shuj shuj shimi parlujkunamami gan.
16 Shinaidi kan rikushka chunga kachugunaga chi mancharibuj animalbish wainayashalla purij warmida manchanaidi p'iñusha tukida kichushami llatunllada shitusha ringaguna;
paibuj aichada mikusha shinaidi ninanbish rupachisha tukuchishtangaguna.
17 Dioslladimi Pai munushkada p'aktachichun paigunaj shungubiga yuyida churaga:
Pai parlushkaguna p'aktushka gachunmi shuj yuyilla tukusha chi mancharibuj animalmunga paigunaj mandanada kuna yuyi tukuchunbish sakiga.
18 Kan rikushka warmiga jatun pueblomi gan;
chi puebloga kai pachabi tiyaj jatun mandujkunadami mandan,”
niga.