Dios p'iñarishkada rikuchij copagunamunda
16
1 Chi kanchis angelgunamunga Diosbuj wasimundami jinchida parlarisha,
“Richi;
Dios p'iñarisha llakichina kanchis copagunabi tiyashkada chi achpa pachabi tallishtanguichi,”
nijta uyugani.
2 Shina niki kallari ángel rishaga pai charishka copamundami kai pachabi tallishtaga.
Chibimi mancharibuj animalbuj selloda charijkunada shinaidi paimu rijchuj musrhada ʻAllimi ganguiʼ nijkunada,
manchanai nanachij ashnariguj llaga japiga.
3 Kallarida katij angelga pai charishka copamunda jatun yaku kuchabimi tallishtaga.
Shinami chi jatun yaku kuchaga wañushka gentej yaur laya tukuga.
Shina tukukimi tuki chi jatun yaku kuchabi imalla kausujkunash wañuga.
4 Ishkida katij angelga pai charishka copamunda jatiyakugunabi shinaidi p'ugyu yakugunabishmi tallishtaga.
Shinami chi yakugunaga yaur tukuga.
5 Kai k'ipaga yakugunada mingarishka angelga:
“Jucha illij Dioslla,
kununbish sarunbish Kanlladimi gangui,
kashna llakichishaga kabishkadami rurashkangui,
6 Kambujlla gajkunaj shinaidi
Dios nishkada parlujkunaj yaurda jichusha wañuchigaguna.
Chimundami kununga paigunamush yaurda ubiachishkangui.
¡Paigunaga shina llakichishka ganaga kabigaidimi!”
niga.
7 Altarmundashmi,
“Shinami,
tukida ruri pudij manduj Dioslla,
Kan llakichishkaga na yangamundachu,
ashtangarin kabishkadami rurashkangui,”
nishkada uyugani.
8 Kinsada katij angelga pai charishka copamunda indi jawabimi tallishtaga.
Shinami indimunga gentegunada ninan rupachichun sakishka gaga.
9 Chimunda gentegunaga manchanaidi rupibi rupugaguna;
shina rupushka gashash juchada sakisha Diosmu na vueltagagunachu,
Diosta ʻJatunmi ganguiʼ nishash na nigagunachu.
Ashtangarin kai llakigunada kachi pudij Diosbuj shutida imakish na valichishami rimagaguna.
10 Chuskuda katij angelga pai charishka copamundaga chi mancharinaidi animal mandush tiyanabimi tallishtaga.
Shinami chi mandana pushtuga yanamanga tukuga.
Gentegunash manchanai naninmi k'alluda kaniriagaguna.
11 Shinash,
paiguna na alli ruragushkagunadaga na sakigagunachu.
Ashtangarin chi nanigunamundash,
llagagunamundashmi jawa pacha Diosta imakish na valichisha rimugaguna.
12 Pichkada katij angelga pai charishka copamundaga Eufrates shuti jatiyakubimi tallishtaga.
Shina tallishtaki indi llujshij ladumunda shamuj jatun mandujkuna pasanalla gachunmi chi yakuga chakiriga.
13 Chi k'ipami dragonbuj shimimunda,
mancharibuj animalbuj shimimunda,
llullushalla parlujbuja shimimundash sapogunamu rijchaj kinsa milli espirituguna llujshijtami rikugani.
14 Chigunaga pish na ruri pudishkagunada rurusha rikuchij demoniogunaj espiritugunamiga.
Shinaidi tukida ruri pudij Dios llakichina p'unllajka tuki kai pachabi jatun mandujkunada takanukimu richun tandachingu llujshisha rigaguna.
15 “Rikichi,
Ñukaga shuwa shinami kunguida shamusha.
Maijinbish ama llatunlla purisha pinganaidi gashkada ama rikuchunga,
rijchuj shinaidi churanada churarishka yuyillandi chapajka kushiyachishkami ganga.”b
16 Shina rishaga hebreo shimibi Armagedón nishka pushtubimi jatun mandujkunadaga tandachigaguna.
17 Sujtada katij angelga pai charishka copamundaga wairabimi tallishtaga.
Wairabi tallikiga Diosbuj wasibi gaj mandusha tiyarinamundami jinchida kaparisha,
“¡Ña tukuchishkami gan!”
nishka uyariga.
18 Chimunda relampagunash,
parlarishkagunash,
gulun mandushkagunash uyariga;
shinaidi genteguna kai pachabi tiyashkamunda pacha na kuyushkadami kai achpash pachunlladi jinchilladadi kuyuga.
19 Chibimi chi jatun pueblosh kinsabi chaubiriga,
tuki llaktagunabi tiyaj pueblogunash urmush tukurigami;
chibimi Babilonia shuti jatun puebloda yuyarisha Pai manchanaidi p'iñarisha llakichina vinoda apashka wallumunda Diosga ubiachiga.
20 Shinami yaku kucha chaubibi tiyuj tuki llaktagunash,
jatun urkugunash chingarigaguna.
21 Shinaidi jawa pachamundami gentegunaj jawabi kintul vali shina llashij rakuidi rundu urmaga.
Chi rundu urmashka llakiga manchanaidi llakichishkamundami gentegunaga Diosta imakish na valichisha rimugaguna.