Jatun yaku kuchamunda mancharibuj animal
13
1 Jatun yaku kuchamundami shuj mancharibujti animal kanchis umayuj shinaidi chunga kachuyuj llujshimugujta rikugani.
Shinaidi tuki kachugunabimi coronada churushka gashkaga,
umagunabiga Diosta p'iñachina shutigunadami escribishka chariga.
2 Shinaidi ñuka rikushka mancharibuj animalga,
leopardomu rijchujmi gaga,
chakigunash osoj chakida layami charishkaga,
shinaidi shimidash leonbuj shimida layami chariga.
Paimumi dragonga pai shina mandi pudinada,
pai mandasha tiyanada,
shinaidi jatun manduj tukunadash kuga.
3 Chi mancharibuj animalbuj shuj umaga wañunalla shina chugrichishkami gaga.
Shina gashash chi chugriga alliyashkamiga.
Chi nash yuyushkada rikushami tuki kai pachabi kausujkunaga chi animalda katigaguna.
4 Chi dragón mancharibuj animalmu mandanada kushkamundami dragondash mancharibuj animaldash paigunaga,
“Kai mancharibuj animal layaga ¿pidi tiyangari?
¿Pidij paigunga takanuki pudingari?”
nishami adoragaguna.
5 Chi animal jatun tukusha parlachun,
Diosta na valichisha rimachun shinaidi chusku chunga ishki (42) killagunada manduj tukuchunbish paidaga sakishkami gaga.
6 Shina sakikimi Diosta p'iñasha,
Paibuj shutida,
Paibuj wasida shinaidi jawa pachabi kausujkunadash Diosta na valichij shimigunan rimuga.
7 Diosbujlla gajkunan takanukusha vincichunbish sakishkami gaga.
Shinaidi tuki laya gentegunada,
pueblogunada,
llaktagunada,
tuki laya shimibi parlujkunada mandachunbishmi sakishka gaga.
8 Chi mancharibuj animaldaga tuki kai pachabi kausujkunaga na tukurij kausida japinaj librobi kai pacha rurarishkamundadi paigunaj shuti na escribishkagunami ʻAllimi ganguiʼ ningaguna.
Chi libroga wañuchishka Malta Ovejajmi gan.
9 Maijinsh rinrinda charijka uyachun:
10 Maijin prezu rinagunaga prezushkami ganga;
shinaidi espadan wañunagunaga chillandimi wañuchishka gangaguna.
a
Kaibimi Diosbujlla gajkunaga ima llakinbish na shaikurijlla, tuki shungun crij gashkada rikuchina gan.
Kai pachamunda mancharibuj animal
11 Chi k'ipaga kutin shuj mancharibuj animalda achpamunda llujshimugujta rikugani;
chiga malta oveja layaj ishki kachudami chariga,
ashtanbish dragonma layami parluj gaga.
12 Shinaidi kallari mancharibuj animal layaidimi paibuj ñaubuki tukida manduj gaga,
shinami wañunalla shina chugrichishkamunda alliyashka kallari mancharibuj animalda ʻAllimi ganguiʼ nichun kai pachadash tuki chibi kausujkunadash nichiga.
13 Shinaidi pish na ruri pudishkagunada pachundi rurushami rikuchiga,
ninadashmi jawa pachamunda kai pachamu gentegunaj ñaubuki urmachiga.
14 Kai mancharibuj animalga kallari mancharibuj animalbuj ñaubuki rurachun sakishka rikuchinagunada rikuchishami kai pachabi kausujkunadaga uma pilluga.
Shina uma pillushami ʻEspadan chugrichishkamunda alliyashka kausaguj mancharibuj animalmu rijchujta rurichiʼ nishami paigunadaga manduga.
15 K'ipa animaldaga kallari animalmu rijchujta rurushka musrhamu kausida kuchun sakishka gaga;
chi musrha parluj gachun,
shinaidi paida ʻAllimi ganguiʼ na nijkunadaga tukigunada wañuchichunbishmi sakishka gaga.
16 Shinaidi uchillagunadash,
jatungunadash,
charijkunadash,
na charijkunadash,
sirvichun randishkagunadash,
na watashka shinagunadash,
tukigunadami alli makibi na gashaga frentebi shuj selloda churachichiga.
17 Chi sellodaga,
chi mancharibuj animalbuj shutida,
na gashaga paibuj shutij numeroda na charijka maijinbish k'atungukish randingukish na pudigachu.
18 Alli yachuj gashkada rikuchishaga alli yachajllami chi mancharibuj animalbuj numeroda cuentusha ima nigushkada yachanga.
Chi numeroga shuj gentej numeromi gan.
Chi numeroga sujta patsaj sujta chunga sujtami (666) gan.