Warmimundash dragonmundash
12
1 Jawa pachabiga naidikish rikushka mancharinami rikuriga:
shuj warmi indin churarishkami gaga,
lunash paibuj chaki pambabi,
uma jawabish chunga ishki luzerogunayuj coronami gaga.
2 Chi warmi iksa charij gashkamunda wachana p'aktukimi,
manchanaidi nanachisha wachi nanin kapariguga.a
3 Chi k'ipa,
jawa pachallabidimi kutin shuj naidikish rikushka rikuriga:
chibimi nina shina pukalla jatun dragón,
kanchis umayuj chunga kachuyuj rikuriga.
Tuki umagunabimi corona churushka gashkaga.
4 Chimunda jawa pachabi tiyuj kinsabi chaubishka shuj parti luzerogunadami paibuj chupan aisamusha kai pachamu shitaga.
Chi dragonga wachanachij warmij maradaga wachun mikungajmi paibuj ñaubuki shayariga.
5 Chi warmiga shuj k'ari maradami miruga,
paimi tuki llaktagunada jirru varan mandunga;
b shina gakish churidaga mamamunda kichusha Diosbujmu,
Pai mandusha tiyashkamushmi pushushka gaga.
6 Chi warmiga shitashka pushtumumi mitikusha riga.
Chibimi Diosga waranga ishki patsuj sujta chunga (1.260) p'unllagunada paimu karachun shuj pushtuda parijashkaga.
7 Chi k'ipaga jawa pachabiga jatun takanukimi tiyaga:
ángel Miguelga paibuj angelgunandijmi,
chi dragongunga takanukuga.
Chi dragonga paibuj angelgunandij takanukushash,
8 na vinci pudigagunachu;
shinaidi chimunda pacha jawa pachabiga paigunajka sakirina pushtush illugami.
9 Shinami chi jatun dragondaga llujshichisha kachashka gaga,
pailladimi ñauba culebra gan,
diablo shutish,
Satanás nishkash gan,
paimi tuki kai pachabi kausujkunada pandachijkuga;
shinushami paidash paibuj angelgunandijta kai pachamu shitashka gaga.
10 Chimundami jawa pachamunda jinchida parlarishkada uyagani;
chi parlarishkabimi,
“Ñami ñukuchij Diosga Paibujkunada kishpichina,
tukida ruri pudishkan mandana p'unlla chayamushka,
shinaidi Dios kachushka Cristo mandungu kallarishka;
ñukuchij wauki panigunada juchachijtagac ñami llujshichisha kachashka gashka.
Paimi Diosbuj ñaubuki tuti p'unlla juchachigujllaga.
11 Ñukuchij wauki panigunaga Malta Ovejaj yaurda jichushkan,
shinaidi paiguna Diosbuj Shimida parlushkanmi paida vincishkaguna;
paigunaj kausida chingachinadash na manchushalla,
wañuchikish wañunallami gagaguna.
12 Shinushaga jawa pachash,
chibi kausujkunash kushikuichi.
Ashtanbish kai pachabi kausujkuna,
jatun yaku kuchabi kausujkunash ¡imachari tukunga!
Pai imadash rurana p'unllaguna tukurigujta yachushami
diabloga manchanaidi p'iñarishkan kangunajmu uriyashka.”
13 Chi dragón kai pachamu shitushka gashkada rikushami,
k'ari marada miruj warmidaga katik'ichuga.
14 Chimunda warmimunga chi culebramunda karuyasha paibuj pushtumu vulusha richunmi jatun angaj ishki aliskunada kuga.
Chibimi kinsa wata chaubigama chakishka pushtubi paimu karashka gana gaga.
15 Chi warmida yaku apusha richun nishami paida katichisha culebraga jatiyaku shinada paibuj shimimunda yakuda shitaga.
16 Ashtanbish achpaga,
chi warmida ama yaku apachunmi dragonbujd shimimunda shitushka jatiyakudaga shimi paskusha millpuga.
17 Chimunda dragonga chi warmin manchanaidi p'iñarishaga,
warmij wawagunaj wawagunan takanukungu riga.
Paigunaga Dios mandushkada kazusha Jesusmunda yachi chayachishkada crisha katigujllagunami.
18 Shinami chi dragonga jatun yaku kucha manyabi sakiriga.e