Dios nishkada parluj ishkigunamunda
11
1 Shuj sukus kaspi shinada midichun kashna nisha ñukamu kushaga,
“Jatari,
Diosbuj wasida,
altardash midi,
shinaidi mashnaguna chibi ʻAllimi ganguiʼ nijkunadash cuenti.
2 Ashtanbish Diosbuj wasi kanlla pungu pambadaga ama midishalla saki,
chidaga Diosta na rijsijkunamumi kushka gan,
paigunami Diosbujlla gaj pueblodaga chusku chunga ishki (42) killagunada saru saru rurushtangaguna.
3 Chibimi Ñukamunda kabishkada parluj ishkigunada Ñuka kachaki,
waranga ishki patsuj sujta chunga (1.260) p'unllagunada lutusha yana churanadaa churarishka Ñuka nishkada parlangaguna,”
niga.
4 Kai parlujkunaga kai pachada Manduj Diosbuj ñaubuki shayaguj ishki olivos yuraguna,
shinaidi ishki candelerogunami gan.
5 Maijinsh paigunada na allida rurungu munakiga,
paigunada p'iñujkunadaga illujta rupachij ninadami shimimunda shitan,
shinushaga shina rurungu munujka shina layaidi wañunaidimi gan.
6 Paigunaga Dios nishkada parlana p'unllagunabiga ama tamiachun jawa pachada ichkana poderdami charin;
yakuda yaurmu vueltachinada,
shinaidi kai achpabi mashna kutin paiguna munushkada tuki laya llakigunan lutskij shina rurana poderdash charingunami.
7 Paiguna parlasha ña tukuchikiga,
jatundi ut'kumunda llujshij mancharibujti animalga,
paigunan takanukusha mishushami paigunada wañuchinga.
8 Chi wañushkagunadaga maibimi paigunada Manduj Jesusta chakatashka gaga,
chi jatun puebloj ñangunallabidimi shitushka ganga;
chi puebloga ima laya gashkada yuyachingaj Sodoma shinaidi Egipto nishkami gan.b
9 Shinaidi tuki pueblogunamunda,
tuki laya shimibi parlujkuna,
tuki llaktagunamundash tuki laya genteguna,
paigunaj wañushkagunada kinsa p'unlla chaubidami rikungaguna,
pambachunbish na sakingagunachu.
10 Dios nishkada parluj ishkiguna kai pachabi kausujkunada manchanaidi llakichij gashkamundami paiguna wañuki pachun kushiyarisha kaishujmu chaishujmu kumbidanukungaguna.
11 Shina gakish kinsa p'unlla chaubi k'ipaga kausida kuj samida Dios kachukimi kausarisha shayarigaguna;
maijin paigunada rikujkunaga manchanaidimi mancharigaguna.
12 Chimunda chi ishki parlujkunaga,
jawa pachamunda jinchida parlarisha,
“Kaimu ichiyamichi,”
nishkada uyugaguna.
Shinami paigunada p'iñujkuna rikuguki,
p'uyubi jawa pachamu ichiyagaguna.
13 Chi ratuidimi manchanaidi achpa ch'ujchuga,
shina ch'ujchukimi chi puebloda chungabi chaubishkamunda shuj partiga urmuga,
shinaidi kanchis warunga (7.000) gentegunami wañugaguna;
chaishuj kausajkunaga mancharishaidimi jawa pacha Diosta ʻJatunmi ganguiʼ nigaguna.
14 Ñami ishki llakigunaga tukuriga,
shinash kutinmi ishkij k'ipa katij llakiga chayamugun.
Sujtaj k'ipa ángel buzinada tukushkamunda
15 Sujtaj k'ipada katij ángel buzinada tukukiga,
jawa pachamunda jinchida parlarisha kashna nishka shimiguna uyariga:
“Kai pachada mandanaga ñami ñukuchida Manduj Diosbuj shinaidi Pai agllashka Cristoj gan,
shinaidi Paiga ima urash na tukuringamami mandunga.”
16 Diosbuj ñaubuki gaj paigunaj tiyarinabi tiyuj ishki chunga chusku (24) yuyijkunami,
kungurisha ñawi tuparingama kumurisha Diosta ʻAllimi ganguiʼ nishaga,
17 kashnami nigaguna:
“Tukida ruri pudij Manduj Dioslla,
Kanlladimi kununbish gangui,
sarunbish kanlladimi gagangui,
Kan tukida ruri pudinanmi mandungaj kallarishkangui.
Chimundami Kandaga ʻDiosolopaiʼ ninchi.
18 Tuki llaktamundagunami manchanaidi p'iñarishkaguna,
ashtanbish Kan p'iñarina p'unlla,
wañushkagunada kauzayuj na kauzayuj gashkada
rikuchina p'unllami chayamushka.
c
Kan Dios nishkada parlusha sirvijkunamu,
Diosbujlla linshashkagunamu,
Kambuj shutida manchujkunamu,
uchillagunamush,
jatungunamush
kumbidanada kunguimi,
shinaidi kai pachada tukuchishtajkunadashd tukuchishtanguimi.”
19 Chimunda jawa pachabiga Diosbuj wasi paskariga,
Diosbuj wasibiga ari ninukushka arca nishka cajonmi rikurishkaga.
e Shinami relampagoguna,
parlarishkaguna,
gulun mandushkaguna,
achpa kuyushkash,
shinaidi manchanaidi tamia rundush tiyaga.