Kururashka papelda ángel charishkamunda
10
1 Poderda charij p'uyun pillurishka kutin shuj ángel jawa pachamunda uriyamujtami rikugani;
paibuj uma jawabi kuichimi tiyaga,
ñawi ichish indi shinami p'alaniga,
changagunash nina rupaguj pilarguna shinamiga.
2 Paibuj makibi shuj utilla kururashka papelda paskushkadami apaguga;
paibuj alli ladu chakidaga jatun yaku kucha jawabi,
lluki chakidaga achpa jawabimi churuga.
3 Chimunda shuj león bullanijma laya manchanaidi kapariga;
shina kaparikiga,
urku laya gulun nishkagunash kanchis kutin uyarigaguna.
4 Chi kanchis gulun mandajkuna parlarishka jawaga ñukami escribinalla gagani;
shina riguki jawa pachamunda,
“Chi kanchis gulun mandajkuna rimarishkadagaa ama escribichu,
pakalla wakichilla,”
nisha ñukamu parlarijtami uyugani.
5 Chimundaga jatun yaku kucha jawabi,
achpa jawabish shayarijta ñuka rikushka angelga,
paibuj alli ladu makida jawa pachamu alsushaga,
6 kai pachadash jawa pachadash,
jatun yaku kuchadash,
chigunabi tuki tiyajkunadash Rurujbuj,
ima urash na tukurij kausida Charijbuj shutibimi ʻP'aktungaidimiʼ nisha kashna niga:
“Kununmundaga ña ashtan shuyana illunmi,b
7 ashtanbish sujtada katij ángel tukana p'unllabi ima ura paibuj buzinada tukungu kallarikiga,
Dios nishkada parlusha sirvijkunamu Pai yachi chayachishka shinaga,
Dios pakalla charisha rurusha nishkash p'aktushkami ganga.”
8 Jawa pachamunda uyashka shimi kutin ñukan parlarishaga,
“Yaku kucha jawabish achpa jawabish shayuj angelbuj makibi gaj uchilla kururashka paskushka papelda japingu ri,”
niga.
9 Shina niki angelda,
“Chi kururashka papelda kui,”
nisha mañungumi kuchuyagani.
Shina mañaki paiga,
“K'aiga miki,
iksaga jayuj tukungami,
kutin bunga mishki shinami kambuj shimidaga mishkiyachinga,”
niga.
10 Chimunda angelbuj makimunda japishami mikugani,
ñukaj shimibiga k'uilladi bunga mishki shinami gashkaga,
ashtanbish ña mikushka k'ipa ñukaj iksabiga jayujmi tukuga.c
11 Chimunda ñukamunga,
“Tauga puebloguna,
llaktaguna,
shujti shimigunabi parlujkuna,
jatun mandujkunash,
ima tukuna gashkamundaga kutin parlanaidimi gangui,”
nigaguna.