9
1 Chuskuda katij ángel buzinada tukakiga,
shuj luzero jawa pachamunda kai pachamu urmushkada rikugani;
chi luzeromunga jatundi ut'kuda paskana llavedami kuga.a
2 Chi jatundi ut'kuda paskuga,
chimundaga jatundi jurnumunda llujshij shina kushnimi chi ut'kumunda llujshishaga indida ansayachiga,
wairashmi chi kushnin ansayaga.
3 Chi kushnimunda chuzbitigunab achpamu llujshigaguna.
Chigunamunga diablo trijiskuna charishka poder layadami kuga.c
4 Chimundaga kai achpabi tiyuj k'iwagunada,
yuragunada,
tuki ima verdegunadash,
ama imadash rurachun,
ashtanbish Diosbuj selloda frentebi na churushka gentegunaida llakichichunmi manduga.
5 Shina gakish gentegunada wañuchichunga na sakigachu,
ashtanbish pichka killagama llakinaida nanachichunllami kachuga;
chi llakiga diablo trijis genteda kanishka nani layamiga.
6 Chi p'unllagunabiga gentegunaga ima layash wañungajmi mashkungaguna,
shinash na japingagunachu;
wañungu manchanaidi munakish wañiga paigunamunda mitikuj shinami ringa.d
7 Chi chuzbitigunaga jatun wañunukibuj rinalla gaj caballogunamu rijchujkunamiga;
e umagunabiga kurimu rijchuj coronadami churushkagunaga,
ñawi ichigunash gentej ñawimu rijchujkunamiga.
8 Juakchagunash warmij juakcha laya,
shinaidi paigunaj kirugunash leonbuj kiruguna layamishkaga.f
9 Paigunaj cuerpobiga jirru churana shinadami churachishka gaga.
Shinaidi paigunaj aliskunash ima layami taugalladi carretagunada caballogunamu aisachishka wañunukimu bullaidi ringuna,
shina layami bulla nishka uyariga.g
10 Paigunaj chupagunabish trijis charishka akuja laya puntalladadimi chariga,
chibimi gentegunada pichka killada na allida rurungu poderda charigaguna.
11 Jatundi ut'kumunda llujshij angelmi chi chuzbitigunadaga mandujkuga;
paiga hebreo shimibiga Abadón shuti,
griegobiga Apoliónh shutimiga.
12 Ñami kallari llakiga tukurishka;
shinash chairijti ishkimi jualtun.
13 Pichkada katij ángel buzinada tukukiga Diosbuj ñaubuki gaj kurin rurushka altarbi tiyuj chusku kachugunaj chaubimunda parlarishkadami uyugani.
14 Chi angeldaga,
“Eufrates shuti jatun jatiyaku kuchubi watushka tiyaj chusku angelgunada kachari,”
niga.
15 Chimunda chi chusku angelgunaga kacharishkaguna gaga;
paigunadaga kinsabi chaubishkamunda shuj parti gentegunada chi wata,
chi killa,
chi p'unlla,
chi urastadi wañuchichun rinallagunadami Diosga charigushkaga.
16 Shinaidi caballobi sikushka soldadogunaga ishki patsuj waranga warangagunami (200.000.000) gaga;
shina nishkadami uyugani.
17 Shinami suñibi laya caballogunada chi caballobi sikushkagunadash rikugani,
paigunaj pichugunabiga nina laya puka,
zafiro shina azul,
azufre shina killu jirru churananmi churarishkaguna gaga.
Caballogunash leonbuj uma layadami charigaguna,
shinaidi shimimundaga nina,
kushni,
azufreshmi llujshiguga.
18 Caballogunaj shimimunda llujshiguj kai kinsa llakichinagunaga kinsabi chaubishkamunda shuj parti gentegunadaga ninan,
kushnin,
azufrenmi wañuchiga.
19 Caballogunaj shimigunabish chupagunabishmi poder tiyaga;
chupagunaga culebra shina umayujkunamiga,
chigunanmi llakichijkunaga.
20 Chi llakichishkagunan na wañujkunaga paigunaj na alli rurashkagunada na sakigagunachu,
shinaidi ayagunadash,
kurin,
kuchkin,
broncen,
rumin,
kaspin rurushka na rikuj na uyuj na purij musrhagunadashi ʻAllimi ganguiʼ nigushkada na sakigagunachu.
21 Shinaidi wañuchinada,
brujunada,
pigunbish siririnada,
shuwanadash na sakigagunachu.