Kanchis sellogunamunda
6
1 Chi k'ipa kanchis sellomunda kallari selloshkada Malta Ovejaga llikisha paskujta rikugani.
Kausida charij chuskugunamunda shujka urku gulun mandaj laya uyarishami,
“Shami,”
nisha kaparigujta uyugani.
2 Shina niki shuj yuruj caballodami ñash rikugani,
chi caballobi sikushkaga paibuj makibi flechada kacharina arcoda apushkamishkaga.
Shuj coronadami paimu kuga,
paiga vincij gashami mishusha katingaj llujshiga.
3 Kallarida katij selloda Malta Oveja llikisha paskukiga,
k'ipada katij kausida charijka,
“Shami,”
nijta uyugani.
4 Chibiga kutin shuj caballoga pachun pukami llujshiga.
Chi caballobi sikushkamuga genteguna kaishuj chaishuj wañuchinukuchun shinaidi kai pachamunda k'uilla kausida pai kichuchunbish poderda kushami shuj jatun espadadash kushka gaga.
5 Ishkida katij selloda Malta Oveja llikisha paskukiga ishkij k'ipada katij kausida charijka,
“Shami,”
niki shuj yana caballodami ñash rikugani;
chi caballobi sikushkaga shuj pezanadami makibi charishkaga.
6 Shinaidi chi kausida charij chuskugunaj chaubimunda,
“Ishki libra trigollami shuj p'unlla trabajashkaga valinga,
shinaidi sujta libra cebadallami shuj p'unlla trabashka valinga;
shina gakish aceitedash vinodash ama imadash ruranguichu,”
nisha shuj parlarishkadami uyugani.
7 Shinaidi kinsaj k'ipada katij selloshkada Malta Oveja llikisha paskukiga,
kinsa k'ipada katij kausida charijka,
“Shami,”
nijta uyugani.
8 Chimunda shuj killulla caballoda ñash rikugani,
chibi sikushkaga,
Wañi nishka shutimiga,
paibuj washadaga Hades nishkami katiguga;
paigunamumi kai pachada chuskubi chaubishkamunda shuj parti gentegunadaga,
takanukigunan,
yarijin,
unguigunan,
shinaidi p'iña animalgunan wañuchichun poderda kuga.a
9 Chimunda Malta Oveja chuskuj k'ipa katij selloshkada llikisha paskukiga,
Diosbuj Shimida parlushkamunda shinaidi kabishka parlu shina kausagushkamunda wañuchishkaj almagunadami altar ukubi rikugani.
10 Chigunaga,
“Tukida Manduj,
jucha illuj,
kabishka Dioslla,
kai pachabi kausujkunadaga ñukuchida wañuchishkamunda shina layaidi rurusha ¿ima uradi llakichisha ninguiri?”
b nishami jinchida kaparigaguna.
11 Shina niki paigunamu yuruj sundij churanada kuga shinaidi ʻKangunada wañuchishka shina Diosbujta ruruj kangunaj wauki panigunada mashnagunada wañuchina p'aktungagama chairijti ashada samarichiʼ niga.
12 Shinaidi pichkaj jawa katij selloshkada Malta Oveja llikisha paskukiga achpa manchanaidi kuyujtami rikugani;
lutusha yana churarishkac shinami indish yana tukuga,
d lunash illujtami yaur laya puka tukuga.
13 Ima layami jigus yurada waira pachun chaspiki narij p'ukushka jiguskuna urmun,
shina layaidimi luzerogunash jawa pachamunda kai pachamu urmugaguna.
14 Ima layami papelda kururaki chingun,
shinalladimi jawa pachash chingariga.
e Shinaidi tuki urkugunash islagunashmi tiyashka pushtumunda kuyuchishka gaga.
15 Kai pachabi jatun mandujkuna,
jatun yachajkuna,
soldadogunada mandujkuna,
charijkuna,
jatun pushujkuna,
tuki sirvichun randishkagunash,
tuki na watashka shinagunashmi k'akabi gaj ut'kugunabi,
urkubi tiyuj jatun rumi chaubigunabi mitikusha,
16 paigunaga urkugunada rumigunadash kashna nigaguna:
“Mandusha tiyarinabi Tiyajbuj ñawimunda shinaidi Malta Oveja p'iñarisha llakichinamunda ñukuchij jawabi urmusha mitikuchibaichi.f
17 Paiguna jatun llakichina p'unllaga ñami chayamushka.
Chigunadaga ¿pidi jinchi api pudingari?”
g nishami nigaguna.