Jawa pachabi Diosta ʻAllimi ganguiʼ nishkamunda
4
1 Chi k'ipa rikushaga jawa pachabi shuj pungu paskushkadami rikugani.
Kallarimu uyushka shimilladimi buzinabi tukushka laya uyarij shimiga ñukadaga,
“Kaimu ichiyami,
Ñukaga kanmu kaiguna k'ipa ima tukunagunadash rikuchishami,”
a niga.
2 Shina ninmi Diosbuj Espíritu ñukamu shamuki jawa pachabi mandusha tiyarinada rikugani.
Chibiga shujka tiyagugami.
3 Chibi Tiyagujka shuj diamante na gashaga rubí rumi laya p'alanigujmu rijchajmi gaga.
Paibuj mandusha tiyarina muyundijbi esmeralda rumi laya p'alaniguj kuichimi tiyashkaga.b
4 Shinaidi mandusha tiyarina muyundijbiga ishki chunga chusku (24) mandusha tiyarinagunada rikugani,
chigunabiga ishki chunga chusku yuyijkunami tiyashkaga,
paigunaga yuruj churanada churushka,
umabish shuj kuri coronada churushkagunami gaga.
5 Chi mandusha tiyarinamundaga relampaguna,
parlarishkaguna,
shinaidi gulun mandushkagunami llujshiga;
c chi mandana ñaubujllabidimi kanchis manchanaidi nina katiriashkaguna tiyaga,
chigunaga Diosbuj kanchis espiritugunamiga.d
6 Chi mandusha tiyarina ñaubukiga,
cristal laya laru rikunalla jatun yaku kuchamu rijchaj tiyaga.
e
Chi jatun mandana kuchu muyundijbiga, washamush ñaubujmush ñawi lulun jundalladi kausida charij chuskugunami tiyashkaga.
7 Chi kausida charij chuskugunamunda kallarijka leonma laya,
chida katijka k'ari wagra laya,
chida katijka gentema laya ñawidami chariga,
chida katij kausida charijka vulaguj anga layamiga.
8 Kausida charij chi chuskugunaga tukigunami sujta alista charigaguna,
chigunabiga washamush uku ladumush ñawi lulunguna jundalladigunamiga.
f Tutash p'unllash paigunaga,
“¡Tukida ruri pudij Manduj Diosga,
Paiga jucha illuj,
jucha illuj,
jucha illujmi gan,
sarunbish kununbish,
shinaidi k'ipa p'unlla shamunash
Pailladimi gan!”
nigugallagunami.
9 Ima urash na tukuribuj kausida Charij chi tiyarinabi Tiyajtaga,
kausida charijkunaga ʻK'uillami gangui,
allimi gangui,
diosolopaiʼ nisha nigukimi,
10 ishki chunga chusku yuyijkunaga ima urash na tukuribuj kausida Charij mandanabi Tiyajbuj ñaubuki kungurisha ʻAllimi ganguiʼ nishaga,
mandusha tiyarina ñaubujmu coronagunadash shitushami kashna nigaguna:
11 “Ñukuchida Manduj Dioslla,
Kanmi tuki ima tiyashkadash rurushkangui;
Kambuj munimundami imalla tiyajkunash tiyan,
imalla rurarishkagunash rurarishka.
Shinushami Kandaga
‘K'uillami gangui,
allimi gangui,
tukida ruri pudijmi gangui’ nisha ninaidimi kabin.”