APOCALIPSIS
Ima tukunada Jesucristo rikuchishkamunda
1
1 Kai pakushkagunadami Diosga Jesucristomu rikuchisha ñalla ima tukunadi gashkagunada Paibuj sirvijkunamu rikuchichun kuga,
a shinami Jesucristoga Paida sirvij Juanchumu yachi chayachichun Paibuj angelda kachuga.
2 Juanchumi tuki imalla rikushkagunadash kaibi escribishka;
Dios parlashkadash Jesucristomunda yachi chayachishkadash kabishkada parlujmi gan.
3 Kai parlashkaguna p'aktana p'unllaga ñami chayamugun;
shinusha maijin kaida liyujka,
imalla tukunada kaibi parlashkada uyusha,
imalla escribishkagunada kazujkunaga kushiyachishkami ganga.
Crijkunamu Juanchu escribishkamunda
4 Ñuka Juanchumi,
Asia llaktabi gaj kanchis pueblobi tandanukushka crijkunamu escribini.
Kununbish sarunbish tiyaj k'ipallash shamuna Diosmunda,
c shinaidi Pai mandusha tiyarinaj ñaubuki gaj kanchis espiritugunamundashb Dios kushka alligunash k'uilla kausish kangunan gachun.
5 Shinalladi kabishkallada parluj Jesucristoshd shinaidi kuchun.
Paiga wañushkagunapuramunda ñaubushadi kausarijmi,
kai pachabi tiyaj jatun mandujkunada Mandujmi.
e Paiga ñukuchida k'uyashami Paibuj yaurda jichusha juchabi watashka laya gajkunadaga kacharichiga.f
6 Paimi ñukuchidaga mandajkunada rurusha Paibuj Taita Diosbuj curaguna gachun rurashka.
g Paidaga ima urash na tukuringama,
“K'uillami gangui,
tukida ruri pudijmingui,”
nishka gachun.
Shina gachun.
7 ¡Rikichi;
Cristoga p'uyubimi ña shamugun!
Tukigunami Paidaga rikungaguna,
Paida lanzan tujsijkunash rikungami;
kai pachabi tiyaj tuki laya gentegunami
Paimunda shungubi juaktarisha wakungaguna.
Ari,
shina gachun.h
8 Tukida imadash ruri pudij,
kununbish sarunbish tiyaj k'ipallash shamuna Mandaj Diosga,
“Alfa laya kallarichij,
Omegaishina tukurichijkishmi gani,”
nishami nin.
Cristo Juanchumu rikurishkamunda
9 Ñukaga kangunaj wauki Juanchumi gani.
Kanguna layaidi na shaikurishalla Jesusta katigushallami kangunan igul-lladadi Diosbuj mandanabi gasha,
ima llakiguna shamukish jinchida apusha purij gani.
Diosbuj Shimida parlushkamunda Jesusmunda yachi chayachishkamundashmi Patmos shuti islabi gagani.j
10 Chibi gashami Manduj Jesusta yuyarina p'unllabi Diosbuj Espiritubi gaki ñukaj washabi buzinada tukushka laya jinchi kaparishkada uyagani.k
11 Kashnami niguga:
“Kan imada rikushkagunada shuj librobi escribisha,
Asia llaktabi tiyaj Efesobi,
Esmirnabi,
Pergamobi,
Tiatirabi,
Sardisbi,
Filadelfiabi,
Laodiceabi chi kanchis pueblogunabi tandanukushka crijkunamu kachangui.”
12 Chimunda pidi ñukan parlarigushkada rikungu vueltarigani;
shina vueltarishaga kurin rurushka kanchis candelerogunadaga michayujtami rikugani.
13 Chi kanchis candelerogunaj chaubibiga,
Aichayuj tukushka Churimu rijchujtami rikugani;
l chaki pambagama shuj churanallada churashka,
kurimunda rurushka chumbidash pecho kinribi chumbillishkami gashkaga.
14 Paibuj uma juakchash,
yuruj millma laya,
m rasu laya yurajlladimi gaga;
shinaidi Paibuj ñawi lulungunash nina rupaj shinami rikuriga.
15 Paibuj chakigunash jurnubi rupachisha llambushkama laya p'alanigujta rurushka broncemu rijchajmiga.
Pai parlarishkash manchanaidi yaku jatarisha bullanij shinami gaga.n
16 Paibuj alli ladu makibiga kanchis luzerogunadami chariga;
Paibuj shimimundash ishki jiluyuj puntalladi espadami llujshimuguga;
o pachun rupi shitashka shinami Paibuj ñawish indi laya p'alaniguga.
17 Chida rikusha Paibuj ñaubuki wañushkama laya urmugani,
shinash Paibuj alli ladu makida ñukaj jawabi churusha kashna niga:
“Ama mancharichu.
Kallarichijkish,
Tukurichijkish Ñukami gani.p
18 Shinaidi Kausujmi gani.
Wañugani,
shinash kununga ima uragamash na tukuribuj kausidami kausani.
Shinaidi wañimundash Hadesmundashq paskana llavegunadaga Ñukami charini.r
19 Shinushaga kan imalla rikushkagunadaga,
kunun imalla tukugushkadash,
shinaidi k'ipalla ima tukunagunadash escribi.
20 Ñukaj alli ladu makibi kan rikushka luzeroguna shinaidi kurin rurashka kanchis candelerogunash kai pakashkadami yachi chayachin:
Kanchis luzerogunaga kanchis pueblogunabi gaj tandanukushka crijkunaj angelgunami.
Shinaidi kanchis candelerogunaga kanchis pueblobi gaj tandanukushka crijkunami.”