JUDAS
Judasbi kallari parluguna
Kaida escribij Judasga Santiagoj (shinaidi Jesusbuj) waukimi gashka; na Manduj Jesusta k'atusha japichij Judaschu gashka. Paiga tuki maibish tandanukushka crijkunamumi Jesucristo wacharishka sujta chunga pichka (65) wata k'ipa shinabimi escribishka yuyachin.
Judasga tuki crijkunadaga llullaj yachachijkunamunda wakichirichun shinaidi kabishka parlashkada na kungarisha jinchida katichun nishami escribiga.