Kallari JUAN
Kausida kuj Parlashka Shimimunda
1
1 Kallarimundadi ña tiyagushkadaga,
ñukuchi uyushkada,
ñawigunandi rikushkada,
shina rikuriasha ñukuchij makigunandi tupushkadaga,
Kausida kuj Parlashka Shimimundamia kangunamunga escribinchi.
2 Kai kausiga rikurigami,
ñukuchiga chida rikushkamundami parlagunchi;
shinaidi kangunamunga yachi chayachinchi,
kai na tukurij kausiga Taitanmi tiyaga shinaidi ñukuchimu rikuchishka gaga.
3 Ima layami ñukuchish Taita Dioskun Paibuj Churi Jesucristonbish tandanukushka ganchi,
shinaidi kangunash ñukuchin tandanukushka gachunmi,
ima rikushkada shinaidi ima uyashkada yachi chayachigunchi.
4 Illujlladati ñukuchi kushiyaringumi kaigunadaga escribinchi.
Diosbuj luzbi kausanamunda
5 Jesucristo ñukuchimu yachachiki Paimunda uyushkada kangunamu yachi chayachinchi:
Diosga p'unllayachij luzmi gan,
Paibiga ima ansash illunmi.
6 Ñukuchiga,
“Paigun tandanukushkami ganchi,”
nigushash ansabi laya purigushaga llullanchimi;
kabishkadaga na ruraj ganchichu.
7 Ima layami Dios luzbi gan ñukuchikish luzbi kausashaga kaishujkun chaishujkun tandanukushkami ganchi,
shinaidi Diosbuj Churi Jesucristoj yaurmi ñukuchidaga tuki juchagunamundash linshan.
8 ʻIma juchadash na charinichuʼ nigushaga,
ñukuchillamundimi llagmaj ganchi.
Shinaidi ima kabishkash ñukuchibiga na tiyanchu.
9 Ashtangarin ñukuchij juchagunada parlakiga Paiga p'aktachij,
kabishkada ruruj gashkamunda ñukuchij juchagunada perdonangami,
tuki milligunadash linshangami.
10 ʻIma juchadash na rurashkanchichuʼ nishaga Diostami llullajmada layada rikuchigunchi,
shinaidi Paibuj shimish ñukuchij shungubi na tiyanchu.