Crijkunada pushujkunamu
5
1 Kununga kangunapurabi gaj pushaj yuyijkunadami,
ñukash kanguna layaidi yuyij gasha shinaidi Cristo llakigunada apagujtadi rikuj gasha Pai k'uilladi gashkada yachi chayachina p'unllabi ñukash Paigundi chibi ganashami,
kaigunada mañush nini.
2 Dios kangunamu mingushka ovejagunada alli michichi;
muni na muniidimaga ama rurichichu,
kuchkida japina yuyillamamundash ama rurichichu;
ashtangarin Dios munushka shina tuki munashkan paigunada chapanguichi.
3 Kangunamu mingushkagunadaga ama paigunaj dueñogunama shina mandichichu,
ashtangarin ovejagunamunga kanguna rurashkada rikusha katinallaguna gaichi.
4 Shinami michijkunada Jatun Michij rikurina p'unllabiga kangunaga p'alaniguj na chingarij k'uitij coronada japinguichi.
Tuki crijkunamu
5 Shinalladi k'ipa iñigunash,
pushuj yuyijkunada kazujkuna gaichi;
tukigunami na jatun tukushalla kaishujkun chaishujkun kazunukujkuna gananguichi,
kashna nishkamunda:
“Jatun tukushkagunanga Diosga jinchi tukunmi,
ashtanbish ‘Imash na ganichu’ nijkunamunga Diosga alligunada kujmi.”a
6 Chimunda Diosbuj ruri pudibuj makibi gashkamundaga imash na gaj shina tukichi.
Chibimi kangunada jatunyachina p'unlla chayukiga Paiga jatunyachinga.
7 Kanguna llakilla gashkagunada illujtada Diosmu shitichi;
Paiga kangunada chapana yuyillami gan.
8 Kangunada na rikunachij diabloga kaningudi niguj león shina,
maijindash mikushtangu saltik'ichushaidimi mashkagun.
Shina gashkamunda na alligunamunda jarkarisha yuyillandi puringuichi.
9 Illujta kai pachamunda kangunaj wauki panigunash chi llakigunalladati apagushkada yachushami crishkan jinchi shayarisha diablodaga ima layash jarkush katichi.
10 Tuki laya alligunada kuj Diosga Paibuj na tukuribuj k'uilladij ganamu Jesucriston gashkamunda kayagami;
shinusha asha p'unllagunada llakida apagushka k'ipaga,
kangunadaga tukibi alliguna gajta,
crishkabi jinchi shayajta,
chi yuyillan katigujta,
pish na kuyuchibujta Pailladi rurunga.
11 Ima urash na tukuringama illujtada mandana Paibuj gachun.
b Shina gachun.
Tukurina yuyigunamunda
12 Wauki Silvanoc alli p'aktachij crij gashkada yachashami kangunamu ashallada escribisha paigun kachani.
Kai alligunada kushkanmi Diosga kangunada divirti k'uyashkada yachi chayachingu ñaubujmu katina yuyidash kachani.
Chi k'uyimundaga amalladi laduyanguichichu.
13 Kanguna layaidi agllushka Babiloniabi gaj crijkunash ñukaj churi shina Marcosbish saludangunami.
14 Kaishujkun chaishujkun k'uyanukusha ñawi ichibi muchusha ʻAlli gashka ganguichiʼ ninukichi.
Tuki mashnalla Cristoj gajkuna k'uilla kausi kangunan gachun.